Zbuduj z nami portal tematyczny.

W ramach budowy bazy wiedzy na naszej stronie, poszukujemy chêtnych do przygotowania publikacji na tematy wymienione poni¿ej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt zawieraj±cy:

 • wybrany temat
 • krótkie streszczenie co mamy zamiar zawrzeæ w publiakcji
 • szacowany nak³ad pracy (publikacje bêd± podlega³y wynagrodzeniu)

Zg³oszenia prosimy przesy³aæ na sdres [email protected]

Procedura przyjmowania przez nas tekstów oraz informacja co powinno zawieraæ zg³oszenie, znajduje siê na dole, pod list± tematów.

Je¿eli mamy co¶ ciekawego czym chcemy siê podzieliæ ze ¶wiatem, a niekoniecznie oczekujemy gratyfikacji z tego tutu³u, publikacje mo¿na zamieszczaæ tutaj. Ka¿dy kto ma u nas konto mo¿e tam co¶ umie¶ciæ oraz edytowaæ istniej±ce teksty, lecz zmiany s± widoczne na stronie po zaakceptowaniu przez moderatora.

Mo¿liwe jest zg³aszanie nowych tematów nie wymienionych poni¿ej.

Proponowane tematy:

Procedura przyjmowania zg³oszeñ

Przesy³amy zg³oszenie które zawiera:

 • Wybrany temat (z powy¿szej listy, lub propozycja w³asnego).
 • Streszczenie co bêdzie zawiera³a publikacja, w formie jakiego¶ spisu tre¶ci, listy rozdzia³ów, punktów w rozdzia³ach itd, czyli tematy które chcemy poruszyæ.
 • Szacowany rozmiar publikacji, mierzony ilo¶ci± stron A4, czystego tekstu, bez zdjêæ.
 • Szacowana ilo¶æ do³±czonych zdjêæ (dokumentacja zdjêciowa zdecydowanie wymagana, publikacje zawieraj±ce wy³±cznie tekst, bez choæby jednego zdjêcia nie bêd± przyjmowane, a publikacje z jednym zdjêciem, tylko w wypadkach tematów gdzie zupe³nie nie ma co pokazywaæ.
 • Szacowany koszt sprz±dzenia publikacji, innymi s³owy ile za ni± od nas autor chce otrzymaæ.
 • Po akceptacji tematu i kosztów przez nas, przystêpujemy do dzia³ania.
 • Po odebraniu gotowego tekstu odbieramy wynagrodzenie :)


Inne uwagi techniczne:

 • Nie bêd± przyjmowane teksty w których roi siê od b³êdów ortograficznych, a wskazane jest by nie by³o ich wcale. Osobom z dysleksj± przypominamy, ¿e mo¿na tekst wkleiæ do MS Word który ³adnie podkre¶li nam b³êdy. Aktualnie zbieramy mnóstwo negatywnych ocen za opisy historyczne modeli które robi³a osoba z zewn±tz i powy¿szego kryterium nie spe³ni³a...
 • Tekst (oraz zdjêcia) powinny byæ w³asnego autorstwa, a je¶li chcemy wykorzystaæ materia³y nie swoje, nale¿y zadbaæ o zgodê autora, zaznaczaj±c, ¿e zostan± wykorzystane na stronie, jakby na to nie spojrzeæ, o charakterze komercyjnym.