Humbrol

Humbrol 035 Gloss Clear Poly

035 Gloss Clear Poly - Image 1
Tillverkare: Humbrol
Produktkod: hum035
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
26.82 SEK eller 1700 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareHumbrol
Produktkodhum035
Vikt:0.02 kg
Ean:50723690
Kapacitet14ml
Tillagd i katalogen:21.11.2004

Farba b³yszcz±ca

Farba emaliowa, która zosta³a umieszczona w niewielkiej puszcze o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 14 ml. Mo¿na j± nak³adaæ zarówno za pomoc± aerografu, jak i pêdzla. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê raczej stosowanie takiego z w³osiem syntetycznym (na przyk³ad: A.MIG 8620 4 SYNTHETIC FLAT BRUSH, Round Brush 1 Synthetic albo Brush Synthetic Round size 0). Wykorzystanie pêdzla o w³osiu naturalnym (chocia¿by: #1 Premium Marta Kolinsky Round Brush, PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 0 albo Painta Luxus, size 0) mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Prezentowana substancja oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e drewna, szk³a, ceramiki, metali, kartonu, tektury, a nawet p³yty pil¶niowej. Natomiast jej wydajno¶æ wynosi 0,3 m2 z 14 ml. Przed otwarciem farby, zaleca siê bardzo dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim: pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e minimalny czas jaki powinien min±æ pomiêdzy na³o¿eniem pierwszej oraz drugiej warstwy to ok. 6 h w zale¿no¶ci od temperatury otoczenia, chocia¿ farby b³yszcz±ce, satynowe i matowe mog± wyschn±æ wstêpnie (ang.touch dry) w krótszym czasie. Warto dodaæ, ¿e ca³kowity czas schniêcia prezentowanej serii farb Humbrol najczê¶ciej wynosi 24 h, jednak w przypadku farb metalicznych mo¿e dochodziæ do nawet 10 dni!. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w przypadku malowania pêdzlem zaleca siê rozcieñczyæ omawian± farb± (najlepiej produktem AC7430 Enamel Thinners albo Rozcieñczalnik do emalii). Producent proponuje zastosowaæ proporcje 1:2, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 2 czê¶ci farby, ale mo¿na te¿ spróbowaæ rozcieñczenia w proporcji 1:6 lub 1:7, czyli na 1 czê¶æ rozcieñczalnika zastosowaæ 6 albo 7 czê¶ci farby. Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Six Wells Tray, ALUMINIUM PALLET (10 WELLS) albo Paleta do mieszania farb 18x8,5cm). Po zakoñczeniu pracy, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, wieczka od puszki w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi zaleca siê przeprowadziæ p³ynami specjalistycznymi, takimi jak na przyk³ad: LACQUER THINNER AND CLEANER ALC307 albo Brush Cleaner Painta Clean 100ml. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Humbrol opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Workstation, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± farb±.

Gloss Paint

Usage
A solvent-based, fast-dry paint developed for use on plastic model kits but which can also be used on other substrates. Matt, Satin, Gloss, Metallic, Metalcote and Clear finishes are available (finish varies by colour)

Substrate
A wide range of surfaces including most plastics, wood, glass, ceramics, metal, cardboard, sealed plaster, sealed hardboard and more (always try on a small test area to check suitability)

Coverage
14ml tin covers approx. 0.3m² depending on thickness of application

Application
Brush straight from the tin. Airbrush with a suitable thinner such as Humbrol Enamel Thinners. Two thin coats are preferable to one thick coat. The usual thinning ratio is 2 parts paint to 1 part thinner. Note that Metalcote colours are designed to be polished when fully dry.

Drying time
Gloss: 1-2 hours
Matt & Satin: 20-40 mins touch dry, up to 24 hours for hard dry
Metallics: hard dry in approx. 10 days. Drying times will vary according to ambient temperature and humidity. Recoat: 6 hours minimum (preferably overnight)

How to clean:
Brushes: use Humbrol Enamel Thinners
Airbrush: flush thoroughly using Humbrol Enamel Thinners. Product is permanent once dry.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 035 Gloss Clear Poly
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 2 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 2 st.
torsdag, 27.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Rek

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 3.2.2022
-
onsdag, 9.2.2022

Fedex Economy

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
fredag, 4.2.2022

Fedex International Priority

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
tisdag, 1.2.2022

UPS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 21.11.2004
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam81022
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.67 SEK 30.98 SEK
eller 2000 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam80022
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.68 SEK 20.55 SEK
eller 1300 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tamx22
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.34 SEK 23.93 SEK
eller 1600 poäng

Tillverkare: Pactra
Produktkod: pac018
Tillgänglighet: tillgänglig!

12.86 SEK eller 800 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev36101
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.38 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-H030
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.12 SEK eller 2000 poäng