AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 8602 #1 Premium Marta Kolinsky Round Brush

#1 Premium Marta Kolinsky Round Brush - Image 1
Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8602
Tillgängligheten: på begäran
Förväntat leveransdatum: fredag, 13.8.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
155.23 SEK eller 10400 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAMMO of Mig Jimenez
ProduktkodAMM-8602
Vikt:0.01 kg
Ean:8432074086024
Tillagd i katalogen:2.1.2020
TagsBrush

Wysokiej jako¶ci pêdzel modelarski o cienkim i okr±g³ym w³osiu, którego wielko¶æ zosta³a okre¶lona przez producenta jako „1”. Posiada dobrze uformowany i wywa¿ony trzonek, który zosta³ polakierowany na czarno, a oznaczenia na niego naniesione maj± z³oty kolor. Pozwala na pewny chwyt omawianego narzêdzia oraz na ergonomiczn± pracê. Do wytworzenia prezentowanego pêdzla zastosowano w³osie naturalne pozyskane od ³asicy syberyjskiej z podgatunku Kolinsky. Jest ono uwa¿ane za najlepszy rodzaj w³osia, jaki mo¿na zastosowaæ w pêdzlach modelarskich. Cechuje siê bardzo wysok± elastyczno¶ci±, ¶wietn± sprê¿ysto¶ci±,  jednocze¶nie jest dosyæ sztywne, a przy odpowiedniej konserwacji bardzo d³ugo zachowuje swój pierwotny kszta³t. Wykazuje siê równie¿ dobr± ch³onno¶ci±. Nadaje siê fantastycznie do stosowania z farbami akrylowymi. Rzecz jasna jest mo¿liwe stosowanie tego rodzaju w³osia do malowania farbami emaliowymi, olejnymi czy tzw. metalizerami, ale wówczas bêdzie ono ulega³o szybszemu zu¿yciu. G³ównym zadaniem omawianego pêdzla jest malowanie popiersi, figurek oraz ich oporz±dzenia - zw³aszcza w skali 1:32, 1:35 czy 1:48 albo o wielko¶ci 200 mm, 120 mm, 90 mm czy 75 mm. Mo¿na go równie¿ zastosowaæ przy malowaniu drobnych elementów modeli plastikowych, takich jak na przyk³ad: wyposa¿enie pok³adów statków i okrêtów w skali 1:350 i 1:700 albo detale wyposa¿enia zewnêtrznego wozów bojowych w skali 1:35 i 1:48. Producent sygnalizuje mo¿liwo¶æ stosowania omawianego pêdzla przy realizacji ró¿nego typu technik malarskich. Warto równie¿ dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Mr. Dropper (short type) 5 pcs/1 package albo Pippetes (medium size)) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (10 WELLS) lub Miseczki do mieszania farb 4 szt.) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints lub Mokra Paleta – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: CLEANER (100ml) albo Aqua Color Clean, 100ml. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 2 PREMIUM MARTA KOLINSKY ROUND BRUSH, PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 1 albo Pêdzel punktowy (Modeling Brush PRO II Pointed Brush (Fine).

Premium Marta Kolinsky Round Brush 1

The Premium Marta Kolinsky series of brushes by AMMO is made of the highest quality natural bristles, providing top of the line brushes to those modelers who demand a precision tool for precise work. Their resilience, shape retention, and color holding capacity makes the ideal brush for any modeling techniques and subjects. An essential tool for painting scale figures, accessories, or AFV interiors and aircraft cockpits. Can be used for all types of modeling paints and products including acrylics, enamels, or oils. Perfect for techniques like glazes, blending and outlining in figures, general washes, pin washes, accenting panels, paint chipping, accessories, aircraft, and details and highlights in small scenes and dioramas. Recommend products: 2 PREMIUM MARTA KOLINSKY ROUND BRUSH, PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 1 and Pêdzel punktowy (Modeling Brush PRO II Pointed Brush (Fine).

 

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: #1 Premium Marta Kolinsky Round Brush
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 13.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
fredag, 20.8.2021
-
tisdag, 24.8.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 20.8.2021
-
tisdag, 24.8.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
torsdag, 26.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 2.1.2020
Tillgängligheten: på begäran
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14002
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.16 SEK eller 1600 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8600
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.87 SEK eller 8900 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8601
Tillgänglighet: tillgänglig!

139.11 SEK eller 9400 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8603
Tillgänglighet: på begäran

140.67 SEK eller 9500 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8622
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.40 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8619
Tillgänglighet: tillgänglig!

16.09 SEK eller 1100 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8607
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.86 SEK eller 1500 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8591
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.43 SEK eller 1200 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8585
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.24 SEK eller 1800 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8596
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.86 SEK eller 1500 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8595
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.21 SEK eller 1300 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8590
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.01 SEK eller 900 poäng

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8616
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.94 SEK eller 1700 poäng