RP TOOLZ

RP TOOLZ PIR-135 135 mm long PIRANHA PE Tool

135 mm long PIRANHA PE Tool - Image 1
Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTPIR-135
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 28.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
498.82 SEK eller 35000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareRP TOOLZ
ProduktkodRPTPIR-135
Vikt:0.38 kg
Tillagd i katalogen:29.10.2020
TagsPhoto-Etched-Parts-Tools Photo-Etched-Parts-Bender

Specjalistyczna zaginarka (giêtarka) modelarska przeznaczona do pracy z elementami fototrawionymi oraz aluminiowymi. D³ugo¶æ ca³kowita narzêdzia wynosi 135 mm, przy masie w³asnej rzêdu 385 g. Do jej wytworzenia u¿yto przede wszystkim stali galwanizowanej o wysokiej wytrzyma³o¶ci mechanicznej. Dolna czê¶æ narzêdzia, czyli jego pole robocze, zosta³a bardzo solidnie wykonana, a od spodu otrzyma³a równie¿ na ca³ej swej powierzchni specjaln± podk³adkê antypo¶lizgow± dodatkowo stabilizuj±c± omawian± zaginarkê na blacie roboczym. Natomiast górna czê¶æ, przeznaczona do dociskania elementów fototrawionych do pola roboczego, zosta³a zabarwiona na czarno i posiada ³±cznie 10 wypustek („zêbów”) o ró¿nej szeroko¶ci. Warto dodaæ, ¿e ich d³ugo¶æ (g³êboko¶æ) w stosunku do produktów 8cm Long Photo Etch bending tool lub 13cm long Photo Etch Tool jest wiêksza. Obie czê¶ci omawianej zaginarki zosta³y po³±czone ze sob± 2 bolcami (sworzniami) oraz 2 ¶rubami z plastikowymi zakrêtkami, zaopatrzonymi jednak w sprê¿yny. To ostatnie rozwi±zanie, znacz±co u³atwia precyzyjn± regulacjê wysoko¶ci podniesienia czê¶ci górnej narzêdzia i dopasowania jej do formowanego elementu. Warto dodaæ, ¿e czê¶æ z wypustkami („zêbami”) mo¿e zostaæ zdjêta z narzêdzia i na³o¿ona na pole robocze swoj± drug± stron±. W ten ³atwy sposób mo¿na stworzyæ jednolit±, prost± krawêd¼ znacz±co u³atwiaj±c± pracê z d³u¿szymi elementami fototrawionymi. Rzecz jasna prezentowane narzêdzie pozwala na zaginanie tego rodzaju elementów zarówno jedno- jak i wielo-etapowe. Bez w±tpienia znacz±co przyspieszy i u³atwi pracê z nimi. Nale¿y dodaæ, ¿e razem z zaginark± w opakowaniu znajduje siê specjalne ostrze, przypominaj±ce swoim kszta³tem ¿yletkê, które s³u¿y w³a¶nie do zaginania elementów. W takiej samej roli sprawdzi siê równie¿ no¿yk modelarski o cienkim ostrzu lub precyzyjna pêseta. Prezentowana zaginarka oka¿e siê bardzo u¿ytecznym narzêdziem w warsztacie ka¿dego modelarza, który waloryzuje elementami fototrawionymi lub aluminiowymi swoje miniatury. Oka¿e siê przydatne szczególnie przy pracy z modelami na przyk³ad: samolotów, wozów bojowych, pojazdów cywilnych czy okrêtów w skali 1:700, ale tak¿e przy pracy z figurkami w skalach 1:16 i 1:35. Produkty powi±zane to na przyk³ad: 8cm Long Photo Etch bending tool, 13cm long Photo Etch Tool albo 195 mm long PIRANHA PE Tool

135 mm long PIRANHA Photo Etch Tool
Tool designed: bending tool for photo etch, and aluminium parts
Tool material: galvanized steel, Weight: 385 g, Recommend products: 8cm Long Photo Etch bending tool, 13cm long Photo Etch Tool and 195 mm long PIRANHA PE Tool

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 135 mm long PIRANHA PE Tool
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 6 st.
tisdag, 28.9.2021

> mer än 6 st.
tisdag, 23.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 6 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 6 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 30.11.2021
-
torsdag, 2.12.2021

UPS

1 - 6 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 6 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 30.11.2021
-
torsdag, 2.12.2021

Rek

1 - 6 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 11.10.2021

> mer än 6 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 29.10.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-08
Tillgänglighet: tillgänglig!

299.28 SEK eller 21000 poäng

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-18
Tillgänglighet: tillgänglig!

399.05 SEK eller 28000 poäng

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-13
Tillgänglighet: tillgänglig!

339.19 SEK eller 23800 poäng

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTPIR-195
Tillgänglighet: tillgänglig!

598.59 SEK eller 42000 poäng

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTPIR-300
Tillgänglighet: tillgänglig!

698.36 SEK eller 49000 poäng

Tillverkare: Rafhart
Produktkod: RAF-V5
Tillgänglighet: tillgänglig!

399.05 SEK eller 28000 poäng

Tillverkare: Rafhart
Produktkod: RAF-V3
Tillgänglighet: tillgänglig!

558.68 SEK eller 39200 poäng

-12%

Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-MTS046
Tillgänglighet: tillgänglig!

536.23 SEK 471.38 SEK
eller 37600 poäng

Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru09933
Tillgänglighet: tillgänglig!

264.36 SEK eller 18500 poäng

Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru09932
Tillgänglighet: tillgänglig!

306.76 SEK eller 21500 poäng

Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru09931
Tillgänglighet: tillgänglig!

458.91 SEK eller 32200 poäng

Tillverkare: DSPIAE
Produktkod: DSP-56317
Tillgänglighet: tillgänglig!

453.92 SEK eller 31800 poäng