Italeri

Italeri 51287 2 Synthetic round brush with brown tip

2 Synthetic round brush with brown tip - Image 1
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51287
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 28.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
26.91 SEK eller 1900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareItaleri
Produktkodita51287
Vikt:0.01 kg
Ean:8001283512879
Tillagd i katalogen:18.7.2008
TagsBrush Standard-Brush Synthetic-Brush

Pojedynczy pêdzel modelarski o okr±g³ym w³osiu, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta cyfr± „2” oraz o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 200 mm. Posiada lakierowany, drewniany trzonek, który w przedniej czê¶ci zosta³ minimalnie pogrubiony. To rozwi±zanie poprawia jego wywa¿enie, jak równie¿ pozwala na pewniejszy chwyt. U³atwia równie¿ kontrolê nad pêdzlem w czasie malowania. Natomiast do produkcji jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, a dok³adniej barwione na ¿ó³ty i br±zowy kolor w³ókna poliestrowe, które w stosunku do w³osi naturalnych co do zasady cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Dziêki temu, omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Oka¿e siê równie¿ przydatny przy pracy z washami. Rzecz jasna mo¿na go równie¿ zastosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak przyjmuje siê, ¿e do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. G³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie elementów modeli plastikowych, takich jak chocia¿by: niewielkie maszty okrêtów i statków w skali 1:700, fragmenty wyposa¿enia wewnêtrznego wozów bojowych w skali 1:35 i 1:48 albo czê¶ci podwozia samolotów i ¶mig³owców w skali 1:48 lub 1:72. Jednak oka¿e siê ono równie¿ przydatne przy pracy z popiersiami, figurkami oraz ich oporz±dzeniem w skali 1:16, 1:35 i 1:48 lub o wielko¶ci 200 mm, 120 mm, 90 mm czy 75 mm. Prezentowane narzêdzie mo¿na tak¿e wykorzystaæ przy malowaniu dioram lub winiet. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia mo¿na je równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Warto tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: Paleta do mieszania farb 13x9cm lub Paint Pallet - Basic Type) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e farbê dowolnego rodzaju nale¿y przed rozpoczêciem pracy dobrze wymieszaæ, jak równie¿ rozcieñczyæ do po¿±danego stopnia, w zale¿no¶ci od efektów jakie chce siê uzyskaæ. Zaleca siê równie¿ nak³adanie raczej 2-3 warstw farby rozcieñczonej, ni¿ 1 warstwy farby bez dodatku rozcieñczalnika. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by Mokra Paleta lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: PERFECT CLEANER albo Aqua Color Clean, 100ml. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: LACQUER THINNER AND CLEANER ALC307), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Round Brushes 2 Synthetic, A.MIG 8614 2 SYNTHETIC ROUND BRUSH albo Pêdzel Synetyczny 2

 

Uwaga: Zdjêcie zbiorcze ma na celu u³atwienie porównania rozmiarów poszczególnych pêdzli. Niniejsza pozycja obejmuje jeden pêdzel o rozmiarze podanym w nazwie produktu.

Poszczególne rozmiary pêdzli wystêpuj± w naszym katalogu jako niezale¿ne pozycje, zwykle ró¿ni±ce siê cen±.

 

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 2 Synthetic round brush with brown tip
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
torsdag, 28.10.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 2.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.11.2021
-
fredag, 12.11.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.11.2021
-
fredag, 12.11.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 12.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 16.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistan



Om produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 18.7.2008
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14002
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.17 SEK eller 1600 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51284
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.66 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52281
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.66 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52282
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.91 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51282
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.42 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51283
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.16 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51285
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.66 SEK eller 1800 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51286
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.91 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51288
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.66 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51290
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.90 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52205
Tillgänglighet: tillgänglig!

15.68 SEK eller 1100 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52206
Tillgänglighet: tillgänglig!

16.68 SEK eller 1200 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51205
Tillgänglighet: tillgänglig!

12.94 SEK eller 900 poäng