Mr.Hobby

Mr.Hobby H028 28 Metal Black (Metallic)

28 Metal Black (Metallic) - Image 1
Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-H028
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 28.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
28.90 SEK eller 2000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMr.Hobby
ProduktkodGUN-H028
Vikt:0.05 kg
Ean:4973028738599
Kapacitet10ml
Tillagd i katalogen:14.5.2007

Farba akrylowa Mr.Hobby seria H (10 ml) 

Farba akrylowa, w której jako spoiwo zosta³y wykorzystane wysokiej jako¶ci ¿ywice akrylowe, natomiast jako rozpuszczalnik zastosowano alkohol. Z tego wzglêdu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to farba na bazie alkoholu. Zosta³a umieszczona w szklanym pojemniku o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 10 ml z zakrêtk± wykonan± z tworzywa sztucznego. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿± ¶rednicê podstawy, zachowuje siê stabilnie na blacie roboczym. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e ¿ywic styrenowych czy styropianu. Nadaje siê ¶wietnie do pracy z aerografem, a przy odpowiednim rozcieñczeniu mo¿na je równie¿ wykorzystaæ przy pracy z pêdzlem. W przypadku malowania pêdzlem zaleca siê stosowanie raczej tych o w³osiu naturalnym (na przyk³ad: PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 0, Painta Luxus, size 0 albo Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 0). Ze wzglêdu na jej sk³ad chemiczny, stosowanie takich pêdzli nie doprowadzi do szybszego zu¿ywania siê ich w³osia. Rzecz jasna podobnie jak w przypadku ka¿dej innej farby nak³adanej pêdzlem, zaleca siê na³o¿enie raczej 2-3 cienkich warstw, ni¿ 1 grubej. Producent sygnalizuje, ¿e po¿±dane efekty w przypadku malowania pêdzlem mo¿na osi±gn±æ ju¿ po 1-2 warstwach, natomiast w przypadku malowania aerografem - po 2-3. Warto równie¿, dodaæ, ¿e dodanie do farb Mr. Hobby z serii H farby podk³adowej H-104 Premium Flat Base albo 40 Flat Base w proporcji 1:10 lub 1:20, mo¿e doprowadziæ do zmiany ich "pow³oki" na matow± lub pó³matow±. Jednak przed malowaniem tak powsta³± substnacj±, zaleca siê jej przetestowanie na zbêdnym kawa³ku plastiku, aby sprawdziæ efekt finalny. Warto pamiêtaæ, aby prezentowan± farbê przed jej otwarciem (zw³aszcza pierwszym!) dobrze wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30 sekund. Podobnie jak w przypadku wielu innych farb, zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e czas jej ca³kowitego schniêcia na powierzchni modelu plastikowego nie powinien przekroczyæ od 3 do 5 h, a jest on uzale¿niony od temperatury otoczenia oraz grubo¶ci na³o¿onej warstwy. Omawiana substancja chemiczna cechuje siê szerokim spektrum mo¿liwych rozcieñczalników: od wody, przez wysokoprocentowe alkohole, po specjalne do tego celu dedykowane p³yny. Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e nadmierne zastosowanie wody mo¿e znacz±co zmniejszyæ jej przyczepno¶æ do powierzchni, a w skrajnym przypadku doprowadziæ do odpadania wyschniêtej farby od modelu. Natomiast zdecydowanie korzystniejszym rozwi±zaniem jest zastosowanie dedykowanych do tego celu wyrobów firmy Mr.Hobby (Gunze Sangyo), takich jak: T-110 Mr.Hobby Color Thinner 110 albo T-111 Mr.Hobby Color Thinner 400. Mo¿na równie¿ wykorzystaæ do tego celu inny ¶rodek tego producenta, czyli T-108 Leveling Thinner lub T-106 Mr. Color Leveling Thinner. Jego u¿ycie wyra¼nie poprawi jej przyczepno¶æ do pod³o¿a, ale te¿ opó¼ni jej wysychanie. Nale¿y dodaæ, ¿e w przypadku malowania aerografem producent zaleca rozcieñczenie farby w propocji 1:1 lub 1,5:1. Mieszanie omawianej farby oraz dowolnego z w/w rozcieñczalników najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Paleta do mieszania farb 18x8,5cm, Mr.Paint Tray 10szt. albo Color Palette 3 in 1). Rzecz jasna prezentowan± farbê, podobnie jak inne farby akrylowe, mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ przy pracy z tzw. mokr± palet± – tak± jak chocia¿by: Mr. Wet Palette albo Mokra Paleta. Zastosowanie takiego narzêdzia pozwoli znacz±co wyd³u¿yæ czas pracy – nawet do kilku godzin. Natomiast po zakoñczeniu malowania omawian± farb±, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub szmatk±, zakrêtki od pojemnika w celu usuniêcia jej nadmiaru i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jego dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi mo¿na przeprowadziæ zwyk³± wod± z kranu lub – w przypadku wiêkszych zabrudzeñ – p³ynami specjalistycznymi, takimi jak na przyk³ad: Mr.Brush Cleaner Liquid (110 ml) albo Brush Cleaner (Alcohol) 85ml. Bez w±tpienia, prezentowana farba modelarska to produkt bardzo wysokiej jako¶ci - jeden z najlepszych dostêpnych obecnie na rynku w swojej kategorii.

Aqueous Hobby Color (series H) Acrylic Paint (10 ml)

Aqueous Hobby Color is a very safe paint which has a high degree of user friendliness.Aqueous Hobby Color paint can be diluted with water if desired, while paint brushes can be cleaned and washed out in water. Ensuring that this is beforethe paint is dry. The solvent contained in Aqueous Hobby Color paint is very mild. It provides a glossy texture and very good levelling qualities (ie the smoothness of coated film of paint), resulting in a very good level of painted finish. In particular, the gloss level achieved with the use of Aqueous Hobby Color gloss paints is excellent.

Gloss levels obtained using gloss coat Aqueous Hobby Colors can be adjusted by using 40 Flat Base - mix approximately 5% of 40 Flat Base to convert gloss colors to a matt finish, or 5 to 10% for a semi gloss finish. The percentage of Flat Base used can be adjusted to vary the amount of gloss level obtained.

It is not necessary to dilute Aqueous Hobby Color for brush painting as a basic rule, but if using an airbrush to spray Aqueous Hobby Color, dilute the paint with 100 to 150% Mr.Aqueous Hobby Color Thinner (T-110 Mr.Hobby Color Thinner 110 or T-111 Mr.Hobby Color Thinner 400). When brush painting, generally 1 to 2 coats are recommended, and 2 to 3 coats when using an air brush. If painting a light color over a darker base surface, more coats of paint may be required.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 28 Metal Black (Metallic)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 28.9.2021

> mer än 1 st.
onsdag, 29.9.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 6.10.2021
-
fredag, 8.10.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 6.10.2021
-
fredag, 8.10.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 11.10.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 12.10.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 14.5.2007
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-9%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam81010
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.35 SEK 27.73 SEK
eller 2000 poäng

-9%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam80010
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.13 SEK 18.30 SEK
eller 1300 poäng

-9%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tamx10
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.54 SEK 21.44 SEK
eller 1600 poäng

Tillverkare: Humbrol
Produktkod: hum201
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.91 SEK eller 1700 poäng