Italeri

Italeri 51282 /5 Synthetic round brush with brown tip

/5 Synthetic round brush with brown tip - Image 1
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51282
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 20.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
23.91 SEK eller 1600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareItaleri
Produktkodita51282
Vikt:0.01 kg
Ean:8001283512824
Tillagd i katalogen:18.7.2008
TagsBrush Pointed-Brush Synthetic-Brush

Pojedynczy, modelarski pêdzel retuszerski o okr±g³ym w³osiu typu pointed brush, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta jako „0/5” oraz o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 190 mm. Posiada lakierowany, drewniany trzonek, który w przedniej czê¶ci zosta³ nieznacznie zwê¿ony. Natomiast do produkcji jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, a dok³adniej barwione na ¿ó³ty i br±zowy kolor w³ókna poliestrowe, które w stosunku do w³osi naturalnych co do zasady cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Dziêki temu, omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Oka¿e siê równie¿ przydatny przy pracy z washami. Rzecz jasna mo¿na go równie¿ zastosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak przyjmuje siê, ¿e do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. G³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie bardzo ma³ych detali popiersi, figurek oraz ich oporz±dzenia w skali 1:35, 1:48 i 1:72 lub o wielko¶ci 120 mm, 90 mm, 75 mm czy 54 mm. Jednak oka¿e siê ono równie¿ przydatne przy pracy z bardzo ma³ymi detalami modeli plastikowych, takimi jak chocia¿by: niewielkie elementy wyposa¿enia pok³adowego statków i okrêtów w skali 1:700, detale kokpitu samolotów i ¶mig³owców w skali 1:72 albo szczegó³y deski rozdzielczej samochodów osobowych i ciê¿arowych w skali 1:24. Prezentowane narzêdzie mo¿na tak¿e wykorzystaæ przy malowaniu dioram lub winiet. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia mo¿na je równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Warto tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pipette Set 8 pcs + 2 pcs Gratis albo Dropper 4 in 1) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: Akrylowa Paleta do Malowania lub Mr.Paint Tray 10szt.) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e farbê dowolnego rodzaju nale¿y przed rozpoczêciem pracy dobrze wymieszaæ, jak równie¿ rozcieñczyæ do po¿±danego stopnia, w zale¿no¶ci od efektów jakie chce siê uzyskaæ. Zaleca siê równie¿ nak³adanie raczej 2-3 warstw farby rozcieñczonej, ni¿ 1 warstwy farby bez dodatku rozcieñczalnika. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: Mr.Brush Cleaner Liquid (110 ml) albo CLEANER (100ml). Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH, Painta Luxus, size 5/0 albo Round Toray #050.

 

Uwaga: Zdjêcie zbiorcze ma na celu u³atwienie porównania rozmiarów poszczególnych pêdzli. Niniejsza pozycja obejmuje jeden pêdzel o rozmiarze podanym w nazwie produktu.

Poszczególne rozmiary wystêpuj± w naszym katalogu jako niezale¿ne pozycje, zwykle ró¿ni±ce siê cen±.

 

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: /5 Synthetic round brush with brown tip
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 3 st.
måndag, 20.9.2021

> mer än 3 st.
tisdag, 21.9.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 27.9.2021
-
onsdag, 29.9.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 28.9.2021
-
torsdag, 30.9.2021

UPS

1 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 27.9.2021
-
onsdag, 29.9.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 28.9.2021
-
torsdag, 30.9.2021

Rek

1 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 1.10.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 4.10.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 18.7.2008
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14002
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.65 SEK eller 1600 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52204
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.99 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52201
Tillgänglighet: tillgänglig!

11.68 SEK eller 800 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52202
Tillgänglighet: tillgänglig!

12.45 SEK eller 900 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52203
Tillgänglighet: tillgänglig!

13.47 SEK eller 900 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51281
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.91 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51283
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.67 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51287
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.47 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51286
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.49 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51288
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.24 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51290
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.51 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51202
Tillgänglighet: tillgänglig!

9.65 SEK eller 700 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51203
Tillgänglighet: tillgänglig!

10.66 SEK eller 700 poäng