Vallejo

Vallejo 70874US Tan Earth MC134

70874US Tan Earth MC134 - Image 1
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL70874
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 30.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
28.84 SEK eller 1900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareVallejo
ProduktkodVAL70874
Vikt:0.03 kg
Ean:8429551708746
Kapacitet17ml
Tillagd i katalogen:9.1.2007

Farba akrylowa Valleyo Model Color (17 ml)

Farba akrylowa, w której jako spoiwo zosta³a wykorzystana ¿ywica, natomiast jako rozpuszczalnik zastosowano wodê. Z tego wzglêdu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to farba na bazie wodnej. Zosta³a umieszczona w buteleczce wykonanej z tworzywa sztucznego o pojemno¶ci 17 ml (0,57 uncji p³ynu) z zakrêtk± równie¿ wykonan± z twardszego plastiku w kolorze bia³ym. Zalet± buteleczki jest to, ¿e zosta³a zaopatrzona fabrycznie w kroplomierz, co zdecydowanie u³atwia precyzyjne odmierzanie ilo¶ci farby i jej umieszczanie w aerografie albo kuwecie. Co wiêcej, jej zamkniêcie jest wysoce szczelne, a tym samym utrudnia parowania omawianej farby, wyd³u¿aj±c mo¿liwy czas jej przechowywania. Prezentowana farba oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e ¿ywic styrenowych, stali czy miêkkich metali. Zgodnie z tym co sygnalizuje producent, jest ona dedykowana przede wszystkim do malowania pêdzlem. Mo¿na w tym celu wykorzystaæ przede wszystkim pêdzle o w³osiu naturalnym (na przyk³ad: Kolinsky Sable "2/0", Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 1 lub Painta Luxus, size 1), ale te¿ i takie o w³osiu syntetycznym (na przyk³ad: Round Brush 2, Round Toray #2 albo Round Toray #2/0). Rzecz jasna podobnie jak w przypadku ka¿dej innej farby nak³adanej pêdzlem, zaleca siê na³o¿enie raczej 2-3 cieñszych warstw, ni¿ 1 grubszej. Przed jej otwarciem (zw³aszcza pierwszym!), zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 40-60 sekund. Podobnie jak w przypadku wielu innych farb, zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Przyjmuje siê, ¿e czas jej ca³kowitego schniêcia na powierzchni modelu plastikowego nie powinien przekroczyæ kilku godzin, a jest on uzale¿niony od temperatury otoczenia oraz grubo¶ci na³o¿onej warstwy. W zwi±zku z tym, ¿e wykazuje siê ona spor± gêsto¶ci± oraz wysokim natê¿eniem pigmentu, z jednej strony cechuje siê bardzo dobrym kryciem, a z drugiej strony zaleca siê jej rozcieñczenie przed malowaniem. Przygotowuj±c farbê do pracy z pêdzlem nale¿y j± rozcieñczyæ w proporcji 1:10, czyli na 1 czê¶æ wody zastosowaæ 10 czê¶ci farby. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e jej nadmierne rozcieñczenie mo¿e pogorszyæ jej przyczepno¶æ, a w skrajnym przypadku doprowadziæ do odpadania wyschniêtej farby od modelu. Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak inne farby akrylowe na bazie wodnej, tak¿e i ta prezentowana mo¿e prowadziæ do szybszego zatykania siê aerografu. Z tego wzglêdu rekomenduje siê stosowanie tzw. opó¼niacza. ¦wietnie do tego celu nadaj± siê specjalistyczne preparaty firmy Valleyo, takie jak chocia¿by: 71362 Airbrush Flow Improver albo 71462 Airbrush Flow Improver. Zaleca siê jej rozcieñczenie w/w ¶rodkiem w proporcji 1:10, czyli na 1 czê¶æ ¶rodka zastosowaæ 10 czê¶ci farby. Ich zastosowanie zdecydowanie u³atwi pracê aerografem, zdecydowanie zredukuje ryzyka jego zatykania, jak równie¿ nieznacznie poprawi krycie. Mieszanie omawianej farby oraz dowolnego z w/w preparatów najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: Paleta do mieszania farb 18x8,5cm, Plastic Paint Mixing albo ALUMINIUM PALLET (6 WELLS)). Rzecz jasna prezentowan± farbê, podobnie jak inne farby akrylowe, mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ przy pracy z tzw. mokr± palet± – tak± jak chocia¿by: WET PALETTE albo Mokra Paleta. Zastosowanie takiego narzêdzia pozwoli znacz±co wyd³u¿yæ czas pracy – nawet do kilku godzin. Natomiast po zakoñczeniu malowania omawian± farb±, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym lub wacikiem, kroplomierza na buteleczce w celu usuniêcia jej nadmiaru i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jej dok³adne zamkniêcie. Z kolei czyszczenie narzêdzi mo¿na przeprowadziæ zwyk³± wod± z kranu lub – w przypadku wiêkszych zabrudzeñ – p³ynami specjalistycznymi, takimi jak na przyk³ad: PERFECT CLEANER albo Brush Cleaner (Alcohol) 85ml.

Valleyo Model Color Acrylic Paint (17 ml)

Matt and opaque acrylic colors with highest pigment concentration in a water-based formula, especially developed for brush-on application. The Valleyo Model Color range is very extensive and includes basic shades as well as many references developed by our experts for use on historical figures as well as the specific colors employed for all types of vehicles, planes and military models. The assortment includes a selection of glazes, transparent and fluorescent colors used for achieving special effects. It is recommended to apply the colors on a surface which has first been primed; the colors dry rapidly and form a self-leveling, homogenous paint film, equally perfect for large surfaces as for the most miniature details of the model. Valleyo Model Color performs exceptionally well on all surfaces, with extraordinary adherence on resin, plastics, steel and white metal. Tools and brushes are cleaned with water.
Safety: Valleyo Model Color is not flammable, and does not contain solvents. 
Packaging: Valleyo Model Color is presented in bottles of 17 ml./0.57 fl.oz. with eyedropper. This packaging prevents the paint from evaporating and drying in the container, so that It can be used in minimal quantities and preserved for a long time.


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 70874US Tan Earth MC134
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
fredag, 30.7.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 3.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 12.8.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 16.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 9.1.2007
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL71026
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.84 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VAL71079
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.84 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-H310
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.14 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Pactra
Produktkod: pac024
Tillgänglighet: tillgänglig!

12.45 SEK eller 800 poäng

Tillverkare: Humbrol
Produktkod: hum119
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.64 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Humbrol
Produktkod: hum062
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.64 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Humbrol
Produktkod: hum118
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.64 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Model Master
Produktkod: mms1567
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.82 SEK eller 1500 poäng