AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez A.MIG 7450 Filter Set for Winter and UN

A.MIG 7450 Filter Set for Winter and UN - Image 1
Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-7450
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 23.8.2019
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
131.16 SEK eller 7900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAMMO of Mig Jimenez
ProduktkodAMM-7450
Vikt:0.13 kg
Ean:8432074074502
Kapacitet30ml
Tillagd i katalogen:17.12.2014

Zestaw 3 wysokiej jako¶ci filtrów
W sk³ad zestawu wchodz± nastêpuj±ce filtry:

 • A.MIG-1500
 • A.MIG-1501
 • A.MIG-1502

Filtrowanie jest technik± polegaj±c± na nak³adaniu delikatnych, pó³przezroczystych warstw ró¿nych kolorów na malowana powierzchniê, celem jej o¿ywienia, uzyskania g³êbi chromatycznej i wra¿enia przestrzenno¶ci. Jakikolwiek kolor nak³adany aerografem mo¿e siê okazaæ zbyt matowy lub dawaæ skromne rezultaty, podczas gdy kilka filtrów pozwoli uzyskaæ wra¿enie nies³ychanego realizmu, nawet przy braku zastosowania innych technik. Dziêki filtrom mo¿emy równie¿ lepiej stapiaæ ze sob± kolory skomplikowanych kamufla¿y. Wskazane jest u¿ywanie filtrów do modeli pojazdów ma³o zu¿ytych, nowoczesnych i do wszystkich tych, na których nie bêdziemy siê starali uzyskaæ efektów b³ota, kurzu i rdzy. Równie¿ do pojazdów du¿ych, z du¿ymi powierzchniami i ma³± liczb± szczegó³ów (np. elefant, Jagdtiger, Abrams, Leopard). Mo¿na stosowaæ ró¿ne odcienie filtrów na jednym modelu, a¿ do osi±gniêcia po¿±danego rezultatu. Przyk³adowo, je¿eli mamy oliwkowego Shermana, którego zieleñ wydaje siê nam zbyt szara, przygaszona, mo¿emy na nim zastosowaæ filtr niebieski, ochrê, ¿ó³ty… Równie¿ mo¿emy ich u¿yæ w odwrotnym celu, tzn. do t³umienia kolorów krzykliwych lub zbyt ¿ywych. Filtry s± produktem ³atwym w aplikowaniu, nie wymagaj± specjalnych umiejêtno¶ci i daj± ¶wietne rezultaty. Mo¿na je stosowaæ na wybranych powierzchniach, to znaczy aplikowaæ wybrane kolory na drzwiczkach, pokrywach luków, poszczególnych p³ytach pancerza. Dziêki temu mo¿emy osi±gaæ lepsze zró¿nicowanie kolorystyki i wiêkszy realizm.

 

Set of 3 high quality fi lters ready to use.

 

This set contains 3 fi lters ready to use easily and directly on your model. These fi lters are specially designed for use on bright or white winter surfaces such as tanks, spaceships, light colored aircraft or vehicles of the United Nations. Use the fi lters by moistening a brush and applying it without fl ooding the surface, to enrich hues in your models, unify camoufl age, or highlight areas with a different tone. With these products we will avoid mixing paints, looking for the correct dilution, or searching for the correct colors for our vehicle. These fi lters are enamel based and can be cleaned or diluted with Odorless Enamel Thinner.

 • A.MIG-1500
 • A.MIG-1501
 • A.MIG-1502
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: A.MIG 7450 Filter Set for Winter and UN
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 23.8.2019

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 30.8.2019
-
tisdag, 3.9.2019

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 30.8.2019
-
tisdag, 3.9.2019

Rek


Beräknad leveranstid:
torsdag, 29.8.2019

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 17.12.2014
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?