AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH

A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH - Image 1
Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8610
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
14.69 SEK -9% 13.44 SEK eller 1000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAMMO of Mig Jimenez
ProduktkodAMM-8610
Vikt:0.01 kg
Ean:8432074086109
Tillagd i katalogen:30.10.2017
TagsBrush Pointed-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski o bardzo cienkim, okr±g³ym w³osiu typu pointed brush, któremu producent nada³ oznaczenie „5/0”. Posiada trzonek w kolorze ¿ó³tym, który jest poprawnie wywa¿ony oraz zapewnia nienajgorsz± ergonomiê oraz komfort pracy. Do wytworzenia jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, które w stosunku do w³osi naturalnych cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Nale¿y tak¿e podkre¶liæ ich stosunkowo d³ug± ¿ywotno¶æ. Omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e mo¿na go równie¿ stosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest bardzo precyzyjne malowanie figurek (na przyk³ad w skali 1:35, 1:32 i 1:72 lub o wielko¶ci 90 mm, 75 mm czy 54 mm), jak równie¿ ma³ych detali modeli plastikowych, takich jak chocia¿by: niewielkie elementy wyposa¿enia kabiny pilota w skali 1:48 i 1:72 albo szczegó³y wyposa¿enia pok³adowego statków i okrêtów w skali 1:700. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia, prezentowany pêdzel mo¿na równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. W przypadku realizowania zadañ zwi±zanych z weatheringiem uzupe³nieniem omawianego narzêdzia mog± byæ na przyk³ad, takie pêdzle jak: A.MIG 8585 8 SYNTHETIC SAW BRUSH albo A.MIG 8590 3/0 SYNTHETIC LINER BRUSH. Warto równie¿ dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (6 WELLS) lub 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.)) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: CLEANER (100ml) albo PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: LACQUER THINNER AND CLEANER ALC307), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: A.MIG 8611 3/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH, Round Brush 5/0 Synthetic albo Painta Luxus, size 5/0.

Synthetic Round Brush 5/0

AMMO by MIg Jimenez Synthetic Brush range made of high-quality fibers, offers great spring and color carrying capacity, making them an excellent option to paint medium and large areas of our models. The ideal brush for working with military vehicles, aircraft, groundwork, and all manner of scale models. Thanks to the fine point, smaller sizes are also suitable for detail painting. They are solvent-resistant and can be used with any paint type including acrylics, enamels, and oils. These are heavy duty brushes at a very economic price, making them a great option for all types of painting and weathering techniques and tasks. Can be used to apply washes, filters, pigments, splashes, mud, and a wide range of weathering effects. Recommend products: A.MIG 8611 3/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH, Round Brush 5/0 Synthetic and Painta Luxus, size 5/0.

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: A.MIG 8610 5/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 26 st.
måndag, 25.10.2021

> mer än 26 st.
tisdag, 9.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 26 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 26 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 17.11.2021
-
fredag, 19.11.2021

UPS

1 - 26 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 26 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 17.11.2021
-
fredag, 19.11.2021

Rek

1 - 26 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.11.2021

> mer än 26 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 23.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.10.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14002
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.17 SEK eller 1600 poäng

Liknande produkter
-8%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8591
Tillgänglighet: tillgänglig!

17.68 SEK 16.18 SEK
eller 1200 poäng

-9%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8590
Tillgänglighet: tillgänglig!

13.44 SEK 12.19 SEK
eller 900 poäng

-8%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8616
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.91 SEK 21.92 SEK
eller 1700 poäng

-9%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8615
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.67 SEK 17.93 SEK
eller 1400 poäng

-8%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8613
Tillgänglighet: tillgänglig!

17.68 SEK 16.18 SEK
eller 1200 poäng

-9%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8612
Tillgänglighet: tillgänglig!

16.43 SEK 14.94 SEK
eller 1200 poäng

-10%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8611
Tillgänglighet: tillgänglig!

15.43 SEK 13.94 SEK
eller 1100 poäng

-9%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8617
Tillgänglighet: tillgänglig!

32.15 SEK 29.40 SEK
eller 2300 poäng

-8%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8601
Tillgänglighet: på begäran

133.41 SEK 122.69 SEK
eller 9400 poäng

-8%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8707
Tillgänglighet: tillgänglig!

146.38 SEK 134.41 SEK
eller 10300 poäng

-8%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8706
Tillgänglighet: tillgänglig!

121.94 SEK 111.96 SEK
eller 8600 poäng

-8%

Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-8708
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.72 SEK 98.99 SEK
eller 7600 poäng