Haliñski

Haliñski KA-Wheels-14 A6M2 / A6M3 / A6M5 Zero

A6M2 / A6M3 / A6M5 Zero - Image 1
Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-Wheels-14
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
72.27 SEK eller 4900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHaliñski
ProduktkodHAL-KA-Wheels-14
Vikt:0.01 kg
Skala1:33
Tillagd i katalogen:26.3.2018
TagsJapan-Army-Type-A6
Mitsubishi A6M Reisen (inne nazwy: Zero lub Zeke) to japoñski, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji w pe³ni metalowej w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny œwiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce 1 kwietnia 1939 roku, a wprowadzenie do s³u¿by w lecie 1940. Pierwsze prototypy by³y napêdzane silnikiem Mitsubishi Zuisei 13, ale od modelu A6M2 model 11 wykorzystywano silnik Nakajima NK1B Sakae 12 o mocy 950KM, co uczyni³o z samolotu jeden z najlepszych myœliwców wczesnego okresu wojny. Tu¿ przed wojn¹ i w jej toku powstawa³y kolejne wersje. Jedn¹ z najs³ynniejszych by³ A6M2 model 21, przygotowany na pocz¹tku wojny na Pacyfiku jego specjalna wersja ze skrzyd³ami sk³adanymi przeznaczona dla lotniskowców, która sta³a siê podstawowym japoñskim myœliwcem pok³adowym. Kolejne wersje to A6M3 oraz A6M5, z których ka¿da mia³a kilka podwersji. W pierwszej z nich wykorzystano silnik Nakajima Sakae 21 o mocy 1130 KM ze sprê¿ark¹, co jednak oznacza³o wzrost masy oraz spadek zasiêgu i zwrotnoœci. Problem ten starano siê rozwi¹zaæ w wersji A6M5, poprzez zmianê uk³adu wydechowego, zmianê kszta³tu skrzyd³a oraz zrezygnowano z ich sk³adania, co sprawi³o, ¿e wzros³a prêdkoœæ maksymalna. Oblot tej wersji nast¹pi³ w 1943 roku i by³ produkowany, a¿ do koñca wojny. Warto odnotowaæ, i¿ jedn¹ z najszerzej produkowanych wersji A6M5 by³ samolot A6M5C Model 52C «Hei», którego wyprodukowano blisko 5000 sztuk. Samoloty „Zero” bra³y udzia³ w toku ca³ej wojny na Pacyfiku s³u¿¹c przede wszystkim jako myœliwce pok³adowe, ale równie¿ w niema³ym stopniu jako myœliwce Armii. „Ojcem” tego s³ynnego samolotu by³ in¿ynier Jiro Horikoshi, który opiera³ siê na doœwiadczeniach wyniesionych z prac nad samolotem M5A. Uda³o mu siê opracowaæ samolot bardzo zwrotny, o œwietnych w³aœciwoœciach aerodynamicznych, nadaj¹cy siê idealnie do walki ko³owej oraz o sporym zasiêgu. Jednak osi¹gniêto to kosztem opancerzenia oraz brakiem samouszczelniaj¹cych siê zbiorników paliwa. Co wiêcej, w wyniku braku silników lotniczych o mocy porównywalnej z maszynami amerykañskimi z ka¿dym rokiem wojny „Zero” z „supersamolotu”, od 1943 roku, ewoluowa³o w stronê coraz s³abszego rywala P-51, P-47 czy F-4 lub F-6. Okaza³o siê te¿ maszyn¹ wra¿liw¹ na uszkodzenia i bardzo podatn¹ na ostrza³. Nie zmienia to jednak faktu, i¿ Alianci, a¿ do 1943 roku, nie posiadali samolotu, który by³by w stanie konkurowaæ z A6M Zero. Dane techniczne (wersja A6M2 model 21): d³ugoœæ: 9,06m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12m, wysokoœæ: 3,05m, prêdkoœæ maksymalna: 533km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 15,7m/s, zasiêg maksymalny: 3105km, pu³ap maksymalny 10000m, uzbrojenie: sta³e-2 dzia³ka Typ 99-1 kal.20mm oraz 2 karabiny maszynowe Typ 97 kal.7,7mm, podwieszane-do 250 kg bomb.
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: A6M2 / A6M3 / A6M5 Zero
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 22.6.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
måndag, 5.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 26.3.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK-LAS0812
Tillgänglighet: tillgänglig!

56.41 SEK eller 3800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-SET-3-2015
Tillgänglighet: tillgänglig!

246.52 SEK eller 16600 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-3-2015
Tillgänglighet: tillgänglig!

149.51 SEK eller 10100 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-1-2013
Tillgänglighet: tillgänglig!

149.51 SEK eller 10100 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-SET-1-2013
Tillgänglighet: tillgänglig!

246.52 SEK eller 16600 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-4-2011
Tillgänglighet: tillgänglig!

149.51 SEK eller 10100 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-SET-4-2011
Tillgänglighet: tillgänglig!

227.79 SEK eller 15300 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Answer
Produktkod: ANS-KH2-2014
Tillgänglighet: tillgänglig!

83.45 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Modelik
Produktkod: mod32_10
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.73 SEK eller 5200 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Orlik
Produktkod: orl039
Tillgänglighet: tillgänglig!

59.27 SEK eller 4000 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK12-2008
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.17 SEK eller 5100 poäng

-5%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam61025
Tillgänglighet: tillgänglig!

153.98 SEK 146.06 SEK
eller 9900 poäng

-5%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam61016
Tillgänglighet: tillgänglig!

153.98 SEK 146.06 SEK
eller 9900 poäng