CMK

CMK F72349 AH-1 Sitting Pilots & Ground Crew

AH-1 Sitting Pilots & Ground Crew - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72349
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 10.1.2022
100.92 SEK eller 6600 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareCMK
ProduktkodCMF72349
Vikt:0.02 kg
Ean:8595593126494
Skala1:72
Tillagd i katalogen:19.12.2018
TagsBell-AH-1-Cobra US-Vietnam-War-Helicopter-Crew Vietnam-War-1964-1975

Wojna wietnamska (1964/1965-1975) to konflikt toczony pomiêdzy rz±dem Wietnamu Po³udniowego, wspieranym bardzo intensywnie (ekonomicznie, politycznie, militarnie) przez Stany Zjednoczone, a Wietnamem Pó³nocnym, wspieranym przez ZSRR oraz ChRL. Po stronie amerykañskiej w toku tego konfliktu gigantyczn± rolê odgrywa³o lotnictwo, a wielkie zmiany w podej¶ciu amerykañskich si³ zbrojnych do wojny ¶mig³owcowej. Jeszcze w toku wojny w Korei (1950-1953) ¶mig³owce traktowano przede wszystkim jako bardzo mobilny ¶rodek transportu, a ich rola wsparcia pola walki by³a stosunkowo ma³a. W toku wojny wietnamskiej ten punkt widzenia uleg³ sporym zmianom. Z jednej strony rozwijano bowiem zdolno¶ci transportu ¶mig³owcowego (np. wprowadzaj±c do s³u¿by helikoptery UH-1 Huey kilka przed wojn± wietnamsk±), co w niesprzyjaj±cym terenie Wietnamu (d¿ungla, liczne wzgórza) by³o bardzo istotne, a z drugiej – wprowadzano do s³u¿by maszyny stricte szturmowe jak AH-1 Cobra. Warto dodaæ, ¿e USA zaanga¿owa³y w ten konflikt ok. 12.000 ¶mig³owców, z czego utraci³y bezpowrotnie ok. 5600 maszyn. Warto te¿ dodaæ, ¿e w toku wojny wietnamskiej wykorzystano po raz pierwszy w historii na tak± skalê dywizjê aeromobiln± wykorzystuj±c± ¶mig³owce – mowa rzecz jasna o 1. Dywizji Kawalerii [ang. 1st Cavalry Division (Airmobile)].  

Wojna wietnamska, nazywana te¿ II wojn± indochiñsk± (ang. Wietnam War) toczy³a siê od 1964 r. (wydarzenia w Zatoce Tonkiñskiej) albo od 1965 r. (l±dowanie pierwszych, wiêkszych si³ amerykañskich w Wietnamie) do 1975 r., czyli do chwili zajêcia Wietnamu Po³udniowego przez Wietnam Pó³nocny. Przeciwnikami w tej wojnie, by³y z jednej strony Stany Zjednoczone wspieraj±ce swego sojusznika, czyli Wietnam Po³udniowy oraz Wietnam Pó³nocny, wraz z komunistyczn± partyzantk± Vietcong, wspierany (w taki lub inny sposób) przez ChRL oraz ZSRR. Przyjmuj siê, ¿e jednorazowo, maksymalnie, Wietnam Pó³nocny zaanga¿owa³ w konflikt ok. 690.00 ¿o³nierzy, Vietcong – ok. 200.000 ludzi, natomiast Stany Zjednoczone osi±gnê³y szczyt swego zaanga¿owania w 1969 r. kiedy to w Wietnamie znajdowa³o siê ok. 540.000 amerykañskich ¿o³nierzy. Bezpo¶redni± przyczyn± konfliktu by³ roszczenia i ambicje Wietnamu Pó³nocnego do przejêcia w³adzy i kontroli nad swym po³udniowym s±siadem, na co nie mog³y i nie chcia³y siê zgodziæ Stany Zjednoczone. Wojna wietnamska by³a doskona³ym przyk³adem wojny partyzanckiej, w którym wysoce zaawansowane technologiczne si³y zbrojne USA, ponosi³y spore straty i finalnie przegra³y w starciu z wojskami wyposa¿onymi nieporównywalnie gorzej. Warto dodaæ, ¿e z czysto militarnego punktu widzenia wojska amerykañskie potrafi³y zadawaæ swemu przeciwnikowi ogromne straty (np. ofensywa Tet z 1968 r.), ale na tzw. „froncie domowym” ca³kowicie j± przegra³y. Czêsto przyjmuje siê, ¿e wojna wietnamska zosta³a przegrana przez USA przede wszystkim z powodu napiêæ w amerykañskim spo³eczeñstwie, jego niechêci do tej wojny oraz nieumiejêtno¶ci amerykañskiego establishmentu do przekonywuj±cego jej uzasadnienia. Wojna wietnamska zakoñczy³a siê ostatecznie w 1975 r. ca³kowit± pora¿k± Stanów Zjednoczonych, które by³y zmuszone wycofaæ siê z Wietnamu i pogodziæ siê ze zjednoczeniem Wietnamu przez komunistyczny rz±d w Hanoi. Na pewien czas wyra¼nie siê równie¿ zmniejszy³ presti¿ tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: AH-1 Sitting Pilots & Ground Crew
Tillagd i katalogen: 19.12.2018
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72111
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.75 SEK eller 6900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6078
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.94 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2018
Tillgänglighet: tillgänglig!

202.94 SEK eller 13200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2030
Tillgänglighet: tillgänglig!

202.94 SEK eller 13200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2012
Tillgänglighet: tillgänglig!

202.94 SEK eller 13200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2037
Tillgänglighet: tillgänglig!

202.94 SEK eller 13200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2047
Tillgänglighet: tillgänglig!

202.94 SEK eller 13200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2038
Tillgänglighet: tillgänglig!

216.63 SEK eller 14100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2026
Tillgänglighet: tillgänglig!

378.52 SEK eller 24700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6079
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.94 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2017
Tillgänglighet: tillgänglig!

202.94 SEK eller 13200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2025
Tillgänglighet: tillgänglig!

202.94 SEK eller 13200 poäng