Black Dog

Black Dog F75011 Armiger 1400

Armiger 1400 - Image 1
Skala: 75mm
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-F75011
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 3.3.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
330.26 SEK eller 22200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareBlack Dog
ProduktkodBLD-F75011
Vikt:0.07 kg
Skala75mm
Tillagd i katalogen:17.11.2016
TagsEnglish-Medieval-Army

Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e wraz z podbojem Królestwa Anglii przez Wilhelma Zdobywcê w wyniku bitwy pod Hastings z 1066 roku oraz w zwi±zku z ogromnymi przetasowaniami w¶ród posiadaczy gruntów przeprowadzonymi krótko po tej bitwie w Anglii zaczê³a siê wykszta³caæ warstwa rycerska. Czêsto by³a ona pochodzenia obcego (normañskiego) i popiera³a, dbaj±c o w³asne bezpieczeñstwo, funkcjonowanie silnej w³adzy centralnej w pañstwie. Ten stan rzeczy zacz±³ ulegaæ zmianie pod koniec XII wieku, zw³aszcza po ¶mierci Henryka II z rodu Plantagenetów, kiedy to proces zlewania siê elity angielskiej sprzed podboju normañskiego z górnymi warstwami Normanów przyby³ymi z Normandii dobiega³ koñca. W pe³nym (X-XIII w.) oraz pó¼nym (XIV-XV w.) ¶redniowieczu angielskie rycerstwo by³o anga¿owane przede wszystkim w konflikty w Walii (zakoñczone zreszt± pe³nym powodzeniem), w Szkocji oraz we Francji. Nie mo¿na te¿ pomin±æ udzia³y Ryszarda Lwie Serce, króla Anglii w latach 1189-1199, w III krucjacie do Ziemi ¦wiêtej. Wojny ze Szkocj± toczy³y siê ze zmiennym szczê¶ciem i nie doprowadzi³y w ¶redniowieczu do podboju tego kraju. O zmienno¶ci losów tych wojen mo¿e ¶wiadczyæ chocia¿by angielska klêska pod Stirling z 1297 r., która zosta³a pomszczona krótko pó¼niej (1298 r.) pod Falkirk. Natomiast konflikty i zatargi z Francj± ci±gnê³y siê od XII wieku, by doprowadziæ do masowego udzia³u angielskiego rycerstwa w wojnie 100-letniej (1337-1453). Warto dodaæ, ¿e w XIII wieku g³ównym uzbrojeniem ochronnym angielskiego rycerza by³a kolczuga, do której z czasem zaczêto dodawaæ elementy zbroi p³ytowej. Dopiero w ostatnim okresie wojny 100-letniej oraz w czasie wojny dwóch ró¿ (1455-1485) angielski rycerz stosowa³ pe³n± zbrojê p³ytow±. W XII i XIII w. na g³owie nosi³ najczê¶ciej tzw. wielki he³m, który od XIII wieku zaczêto zastêpowaæ basinetem (ang. bascinet), który by³ swoistym wariantem wcze¶niejszej ³ebki. Je¿eli chodzi o broñ ofensywn± – rzecz jasna królowa³ miecz oraz (od pe³nego ¶redniowiecza) tak¿e kopia. Stosowano te¿ ró¿nego rodzaju bronie obuchowe, jak chocia¿by nadziak (w pó¼nym ¶redniowieczu). 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Armiger 1400
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
onsdag, 3.3.2021

> mer än 1 st.
onsdag, 9.6.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 11.3.2021
-
måndag, 15.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 16.6.2021
-
fredag, 18.6.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 10.3.2021
-
fredag, 12.3.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 16.6.2021
-
fredag, 18.6.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 17.11.2016
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF48271
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.50 SEK eller 6600 poäng