Ugears 70053 Awiator

Awiator - Image 1
Tillverkare: Ugears
Produktkod: UGE70053
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 8.12.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
711.17 SEK eller 49700 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareUgears
ProduktkodUGE70053
Vikt:1.52 kg
Ean:4820184120839
Tillagd i katalogen:10.7.2020

Je¶li od dziecka marzysz o lataniu, ale raczej nie dostaniesz siê do szko³y lotniczej, nie ¶piesz siê z wyrzuceniem do ¶mieci he³mu i okularów lotniczych. Id±c za Twoim marzeniem Ugears zdobywa kolejn± wysoko¶æ i oferuje nie jeden, lecz dwa modele lotnicze w jednym zestawie "Awiator". Zestaw sk³ada siê z trzech modu³ów: samolotu, ¶mig³owca i g³ównego panelu sterowania.

Mechaniczny model "Awiator" jest wykonany z wysokiej jako¶ci sklejki, która zosta³a zbadana przez europejskie laboratoria i jest stosowana m.in. w produkcji mebli dzieciêcych. Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbêdne do sk³adania. Jako¶æ wykonania elementów jest bardzo wysoka, poniewa¿ wycinane s± one ze sklejki metod± laserow±.

Wewn±trz opakowania znajdziesz panele ze sklejki, z których wystarczy wyj±æ gotowe elementy i zmontowaæ z nich gotowy model.  Nie bêdziesz potrzebowaæ ani kleju, ani ¿adnych specjalnych narzêdzi. Sk³adanie modelu odbywa siê na podstawie szczegó³owej instrukcji z rysunkami sporz±dzonej w jêzyku polskim i 10 innych jêzykach.

Design

Sterowanie samolotem rozwijaj±cym du¿± szybko¶æ wymaga pewnej wprawy. Ten miniaturowy model jest zbudowany w oparciu o aerodynamiczny schemat dwup³atu z rozpórkami i ciêgnami oraz piêciot³okowym silnikiem rotacyjnym ch³odzonym powietrzem. Opanowanie nauki latania i sterowania tym niesfornym ptakiem nie nale¿y do ³atwych zadañ - mo¿e to zaj±æ kilka wylatanych godzin. Ale bêd± to godziny niezapomnianych wra¿eñ! Ponadto po krótkiej praktyce z ustêpliwym i wygodnym ¶mig³owcem uzyskasz odpowiednie do¶wiadczenie i bêdziesz posiadaæ umiejêtno¶ci bazowe.

Jak to dzia³a

Zestaw sk³ada siê z trzech modu³ów: samolotu, ¶mig³owca i g³ównego panelu sterowania. Wybierz statek lataj±cy, zamontuj go na dr±¿ku - i mo¿esz startowaæ! Je¶li jeste¶ pocz±tkuj±cym pilotem, warto zacz±æ od ¶mig³owca, który jest bardziej ³atwy w sterowaniu, ni¿ samolot, lecz nie mniej ciekawy. ¦mig³owiec ma kabinê pilota z otwieranymi drzwiczkami, ¶mig³o trzy³opatowe, wirnik no¶ny oraz wszystko, co jest niezbêdne dla wspania³ego lotu.

Miniaturowe modele Ugears s± jak zawsze fascynuj±ce i ciekawe, lecz g³ównym modu³em zestawu jest panel sterowania - skomplikowane urz±dzenie wyposa¿one w silnik szybkoobrotowy, który poprzez wie¿ê z tarcz± steruj±c± napêdza ruch obrotowy statku lataj±cego z przeciwciê¿arem. Sterowanie zapewniaj± d¼wignie:

- ko³o sterowe za pomoc± tarczy steruj±cej reguluje k±t przechylenia i ko³ysania wzd³u¿nego statku lataj±cego;

- dr±¿ek sterowy silnika (DSS) reguluje prêdko¶æ obrotow± silnika decyduj±c o prêdko¶ci statku.

Ponadto w celu zapewnienia prawid³owego funkcjonowania tarczy steruj±cej panel sterowania jest wyposa¿ony w uk³ad precyzyjnego regulowania rêcznego.

Po zmontowaniu wszystkich trzech modu³ów i zainstalowaniu modelu na dr±¿ku mo¿na nareszcie rozprostowaæ skrzyd³a i uruchomiæ silnik. Maksymalne nakrêcenie modelu - to 25 pó³obrotów zaworu. Po³ó¿ lew± rêkê na DSS, praw± na ko³o sterowe, serdecznym i ¶rodkowym palcami lewej rêki podnie¶ do góry blokadê po³o¿enia DSS i za pomoc± p³ynnego ruchu do przodu uruchom model pilota¿owy.

Zostaw wszelkie obawy na ziemi - tylko naprzód i tylko do góry, opanuj niebo z modelem "Lotnik" Ugears.

 

Czê¶ci:                    726
Poziom:                   Bardzo ciê¿ko
Czas monta¿u:        14-16 godziny
Wymiary modelu:    40 x 34 x 31 cm
Opakowanie:          37.8 x 17 x 5 cm
Waga wysy³ki:         1.700Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Awiator
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
onsdag, 8.12.2021

> mer än 1 st.
onsdag, 22.12.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 13.12.2021
-
torsdag, 16.12.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 28.12.2021
-
måndag, 3.1.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 13.12.2021
-
tisdag, 14.12.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 28.12.2021
-
onsdag, 29.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 10.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?