Italeri

Italeri 52221 Brush Synthetic Flat size 000

Brush Synthetic Flat size 000 - Image 1
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52221
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 14.5.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
12.45 SEK eller 800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareItaleri
Produktkodita52221
Vikt:0.01 kg
Ean:8001283522212
Tillagd i katalogen:5.8.2013
TagsFlat-Brush Pointed-Brush

Pojedynczy, modelarski pêdzel retuszerski o p³askim w³osiu, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta jako „000” oraz o d³ugo¶ci ca³kowitej ok. 185 mm. Posiada trzonek wykonany z lakierowanego na niebiesko drewna, który w dolnej czê¶ci zosta³ minimalnie pogrubiony. Pozwala to na pewniejszy chwyt oraz lepsz± kontrolê pêdzla w czasie pracy, jak równie¿ poprawia jej komfort. Natomiast do produkcji jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, które w stosunku do w³osi naturalnych co do zasady cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Dziêki temu, omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Oka¿e siê równie¿ przydatny przy pracy z washami. Rzecz jasna mo¿na go równie¿ zastosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak przyjmuje siê, ¿e do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. G³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie bardzo ma³ych detali popiersi, figurek oraz ich oporz±dzenia w skali 1:35, 1:48 oraz 1:72 lub o wielko¶ci 120 mm, 90 mm, 75 mm czy 54 mm. Jednak oka¿e siê ono równie¿ przydatne przy pracy z ma³ymi detalami modeli plastikowych, takimi jak chocia¿by: szczegó³y wyposa¿enia wewnêtrznego wozów bojowych w skali 1:35 i 1:48 albo niewielkie elementy tablicy rozdzielczej lub klocki hamulcowe w samochodach osobowych, ciê¿arowych i motocyklach w skali 1:12 oraz 1:24. Prezentowane narzêdzie mo¿na tak¿e wykorzystaæ przy malowaniu dioram lub winiet. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia mo¿na je równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Warto tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pippetes (small size) albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: Paleta do mieszania farb 13x9cm lub Miseczki do mieszania farb 4 szt.) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e farbê dowolnego rodzaju nale¿y przed rozpoczêciem pracy dobrze wymieszaæ, jak równie¿ rozcieñczyæ do po¿±danego stopnia, w zale¿no¶ci od efektów jakie chce siê uzyskaæ. Zaleca siê równie¿ nak³adanie raczej 2-3 warstw farby rozcieñczonej, ni¿ 1 warstwy farby bez dodatku rozcieñczalnika. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: CLEANER (100ml) albo PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Italeri brush, synthetic, flat, 000, Pêdzel Synetyczny 3/0 albo Painta Luxus, size 3/0

Uwaga: Zdjêcie zbiorcze maj±ce na celu u³atwienie porównania poszczególnych rozmiarów. Niniejsza pozycja obejmuje jeden pêdzel o rozmiarze podanym w nazwie produktu.

Poszczególne rozmiary pozosta³ych pêdzli ze zdjêcia wystêpuj± w naszym katalogu jako niezale¿ne pozycje, zwykle ró¿ni±ce siê cen±.

 

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Brush Synthetic Flat size 000
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 17 st.
fredag, 14.5.2021

> mer än 17 st.
måndag, 17.5.2021

GLS

1 - 17 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

> mer än 17 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 24.5.2021
-
onsdag, 26.5.2021

UPS

1 - 17 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

> mer än 17 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 24.5.2021
-
onsdag, 26.5.2021

Rek

1 - 17 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 27.5.2021

> mer än 17 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 5.8.2013
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52222
Tillgänglighet: tillgänglig!

13.49 SEK eller 900 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51224
Tillgänglighet: tillgänglig!

13.23 SEK eller 900 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51222
Tillgänglighet: tillgänglig!

10.63 SEK eller 700 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51223
Tillgänglighet: tillgänglig!

11.67 SEK eller 800 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51221
Tillgänglighet: tillgänglig!

9.59 SEK eller 600 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52201
Tillgänglighet: tillgänglig!

12.71 SEK eller 900 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51282
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.98 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52202
Tillgänglighet: tillgänglig!

13.49 SEK eller 900 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52225
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.73 SEK eller 1300 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52204
Tillgänglighet: tillgänglig!

16.35 SEK eller 1100 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita52203
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.79 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita51203
Tillgänglighet: tillgänglig!

11.67 SEK eller 800 poäng