JSC

JSC 001 Brytyjski kr±¿ownik SHEFFIELD

Brytyjski kr±¿ownik SHEFFIELD - Image 1
Skala: 1:400
Tillverkare: JSC
Produktkod: JSC001
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 1.3.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
41.06 SEK eller 2800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareJSC
ProduktkodJSC001
Vikt:0.10 kg
Ean:9771508544051
Skala1:400
Tillagd i katalogen:30.4.2015
TagsHMS-Sheffield-cruiser

HMS Sheffield (C24) by³ brytyjskim lekkim kr±¿ownikiem z okresu II wojny ¶wiatowej. Po³o¿enie stêpki pod tê jednostkê mia³o miejsce w 1935 r., wodowanie nast±pi³o w lipcu 1936 r., a wej¶cie do s³u¿by w Royal Navy – w 1937 roku.  D³ugo¶æ ca³kowita okrêtu w chwili wodowania wynosi³a 170 m, szeroko¶æ ca³kowita 18,8 metrów, a wyporno¶æ pe³na – ok. 11.400 ton. Maksymalna prêdko¶æ dochodzi³a do ok. 32 wêz³ów. Na uzbrojenie pok³adowe w chwili wodowania sk³ada³o siê miêdzy innymi: 12 dzia³ kal. 152 mm, 8 dzia³ kal. 102 mm czy 6 wyrzutni torpedowych kal. 533 mm.

HMS Sheffield (C24) by³ jednym z brytyjskich kr±¿owników lekkich nale¿±cych do klasy Town podtypu Southampton. Jednostki tego typu by³y budowane jako swoista, brytyjska odpowied¼ na japoñsk± klasê kr±¿owników Mogami, budowanych pocz±tkowo jako kr±¿owniki lekkie. Na jednostkach typu Town zastosowano nowe trój-dzia³owe wie¿e, zmianie uleg³y równie¿ nadbudówki oraz wydatnie wzmocniono uzbrojenie przeciwlotnicze. Generalnie, kr±¿owniki typu Town s± uznawane za udane okrêty o silnym uzbrojeniu, niez³ym opancerzeniu i dobrych osi±gach. HMS Sheffield (C24) wzi±³ aktywny udzia³ w II wojnie ¶wiatowej, uczestnicz±c miêdzy innymi w dzia³aniach na wodach norweskich w 1940 roku. Okrêt wzi±³ równie¿ udzia³ w wytropieniu i zatopieniu niemieckiego pancernika Bismarck w maju 1941 roku. Pod koniec 1942 r. wspiera³ alianckie l±dowanie w Afryce Pó³nocnej (operacja Torch), a w lecie 1943 r. wspiera³ l±dowanie pod Salerno. Po zakoñczeniu II wojny ¶wiatowej kr±¿ownik s³u¿y³ miêdzy innymi na Morzu ¦ródziemnym oraz na Dalekim Wschodzie. W 1959 roku HMS Sheffield (C24) zosta³ przeniesiony do rezerwy, a w 1967 r. pociêty na z³om.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Brytyjski kr±¿ownik SHEFFIELD
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 1.3.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.3.2021
-
torsdag, 11.3.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 8.3.2021
-
onsdag, 10.3.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
fredag, 12.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.4.2015
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?