Germania-Figuren

NEW! Germania-Figuren 72-CW-1026 Bundeswehr basic attitudes: At ease!

Bundeswehr basic attitudes: At ease! - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1026
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 27.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
179.81 SEK eller 12600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareGermania-Figuren
ProduktkodGER-72-CW-1026
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:30.8.2021
TagsGerman-Modern-Infantry

Bundeswehra (niem. Bundeswehr) zosta³a sformowana w 1955 roku i w okresie Zimnej Wojny stanowi³a si³y zbrojne Niemiec Zachodnich (RFN). Natomiast po upadku komunizmu w NRD i zburzeniu muru berliñskiego sta³a siê si³ami zbrojnymi ju¿ zjednoczonych Niemiec. Jej komponent l±dowy to rzecz jasna wojska l±dowe (niem. Heer). W toku Zimnej Wojny postrzegano j± jako armiê, która jako pierwsza wejdzie w interakcjê z przewidywanym sowieckim atakiem i która bêdzie ponosi³a spory ciê¿ar prowadzenia dzia³añ przeciwko radzieckiej inwazji. Z tego wzglêdy k³adziono w niej ogromny nacisk na rozwój wojsk pancernych i zmechanizowanych. Na pocz±tku lat 70. XX wieku zachodnioniemiecka dywizja piechoty zmechanizowanej posiada³a trzy brygady: dwie zmechanizowane i jedn± brygadê pancern±. Na stanie posiada³a ona miêdzy innymi 252 czo³gi, 190 bojowych wozów piechoty (BWP), 124 transportery opancerzone czy 63 haubice samobie¿ne. W sumie liczy³a ok. 26.600 ludzi. Warto dodaæ, ¿e w szczytowym momencie Zimnej Wojny Bundeswehra liczy³a ok. 495 tys. ¿o³nierzy i 170 tys. pracowników cywilnych. Sk³ada³a siê z 12 dywizji podzielonych na 3 korpusy ogólno-wojskowe – wiêkszo¶æ z nich stanowi³y w³a¶nie dywizje zmechanizowane. Po 1989 roku Bundeswehra przesz³a liczne reformy, które zmierza³y do jej redukcji oraz wprowadzenia na wyposa¿enie nowego sprzêtu. Przyk³adowo w 2011 r. poniechano poboru do wojska, a w tym samym roku wdro¿ono reformê, która mia³a zmniejszyæ Bundeswehrê do 185 tys. ¿o³nierzy s³u¿by czynnej i 40 tys. rezerwistów. Wycofano siê z formowania dywizji piechoty zmechanizowanej, a niemiecka piechota (pomijaj±c wojska spadochronowe oraz specjalne) s³u¿y teraz w batalionach piechoty zmotoryzowanej (Brygada Wielonarodowa) oraz w brygadach grenadierów pancernych (piechota zmechanizowana) w 1 i 10 Dywizji Pancernej. Warto dodaæ, ¿e piechota pos³uguje siê nowoczesnymi ko³owymi transporterami opancerzonymi (KTO) Boxer oraz bojowymi wozami piechoty (BWP) Puma, które zastêpuj± w linii BWP Marder. Podstawow± broni± strzeleck± niemieckiej piechoty jest karabinek Heckler und Koch G36 kal. 5,56 mm, a podstawowym rêcznym karabinem maszynowym - Heckler und Koch MG4 tak¿e kal. 5,56 mm.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Bundeswehr basic attitudes: At ease!
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
onsdag, 27.10.2021

> mer än 1 st.
torsdag, 25.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.11.2021
-
måndag, 8.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
måndag, 6.12.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.11.2021
-
måndag, 8.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 2.12.2021
-
måndag, 6.12.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 10.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 8.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.8.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1501
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.15 SEK eller 9800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1500
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.15 SEK eller 9800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1111
Tillgänglighet: tillgänglig!

101.98 SEK eller 7200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2600
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.15 SEK eller 9800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-2601
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.15 SEK eller 9800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1029
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.81 SEK eller 12600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1025
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.81 SEK eller 12600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1028
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.81 SEK eller 12600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1027
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.81 SEK eller 12600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1109
Tillgänglighet: tillgänglig!

227.70 SEK eller 16000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1119
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.81 SEK eller 12600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1118
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.81 SEK eller 12600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1015
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.81 SEK eller 12600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1021
Tillgänglighet: tillgänglig!

227.70 SEK eller 16000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1117
Tillgänglighet: tillgänglig!

227.70 SEK eller 16000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1022
Tillgänglighet: tillgänglig!

227.70 SEK eller 16000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Germania-Figuren
Produktkod: GER-72-CW-1014
Tillgänglighet: tillgänglig!

179.81 SEK eller 12600 poäng