Ugears 70045 Dyli¿ans pocztowy

Dyli¿ans pocztowy - Image 1
Tillverkare: Ugears
Produktkod: UGE70045
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 27.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
401.54 SEK eller 28200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareUgears
ProduktkodUGE70045
Vikt:0.74 kg
Ean:4820184120730
Tillagd i katalogen:10.7.2020

Poczuj swobodny wiatr Dzikiego Zachodu we w³osach, wyruszaj z ca³± rodzin± w ekscytuj±c± podró¿ Ameryk± Pó³nocn± z modelem "Dyli¿ans Pocztowy" od Ugears.

Ugears reprezentuje legendarny pojazd z koñca XVIII - XIX wieku. W tym w³a¶nie okresie dyli¿ans pocztowy sta³ siê jednym z najbardziej rozpowszechnionych w Ameryce ¶rodków lokomocji, przewo¿±cym pocztê, ma³e przesy³ki i oczywi¶cie pasa¿erów. Dyli¿ans sta³ siê nieod³±czn± czê¶ci± kultury Dzikiego Zachodu, której romantyka zosta³a odzwierciedlona w filmach i folklorze.

W trakcie tworzenia tego modelu in¿ynierowie Ugears kierowali siê dwiema podstawowymi zasadami: dyli¿ans powinien byæ atrakcyjny pod wzglêdem designu, a jednocze¶nie wystarczaj±co mocny, aby sprostaæ wyzwaniom Dzikiego Zachodu - na wypadek, gdyby¶ chcia³ odtworzyæ ten okres w domu z rodzin± lub przyjació³mi. Posiada wiêc masywn±, pewn± ramê i ko³a odpowiednie do gry oraz wyrafinowan± rze¼bion± kabinê w tradycyjnie eleganckim stylu Ugears.

Drzwi kabiny otwieraj± siê, pozwalaj±c pasa¿erom na wsiadanie i wysiadanie. Je¶li chcesz wys³aæ wiadomo¶æ, twój list wygodnie zmie¶ci siê w jednej z dwóch skrzynek na dachu dyli¿ansu. A je¶li twoje dziecko czeka na pude³ko s³odyczy przy drugim koñcu sto³u, mo¿esz wys³aæ kilka cukierek w kabinie klasy pasa¿erskiej. Gdyby s³odki ³adunek okaza³ siê za du¿y dla kabiny, skrzynki pocztowe mo¿na usun±æ z dachu i po³o¿yæ pude³ko na ich miejscu.

Twój dyli¿ans porusza siê do¶æ aktywnie - robi±c tylko kilka obrotów kluczem mo¿esz wys³aæ model w trasê. Uruchamiaj±c model, nie zapomnij o zablokowaniu tylnej osi, aby dyli¿ans nie uciek³ od Ciebie za wcze¶nie. 

Fascynuj±ca i niezawodna mechanika modelu czyni monta¿ ³atwym i zrozumia³ym dla wszystkich grup wiekowych. Model przeznaczony jest dla ca³ej rodziny – z³ó¿ Dyli¿ans z najbli¿szymi, niech atmosfera Dzikiego Zachodu pomo¿e Wam zbli¿yæ siê jeszcze bardziej.  

Kiedy wszystkie przesy³ki zosta³y dostarczone, listy wysy³ane, a gra zakoñczona, nie bêdziesz chcia³ odk³adaæ swojego dyli¿ansu na górn± pó³kê lub do szuflady - zostaw go na widoku. Dekoracyjne elementy kabiny, wyrafinowane rze¼bione czê¶ci i ciekawe mechaniczne detale sprawiaj±, ¿e model staje siê ozdob± ka¿dego wnêtrza.

Wykonany z wysokiej jako¶ci sklejki model jest montowany bez kleju i dodatkowych narzêdzi. Dyli¿ans przyniesie Tobie i Twoim bliskim niezapomniane wra¿enia, rado¶æ z tworzenia mechanicznego cudu w³asnymi rêkami, ³±cz±cego ludzi w ka¿dym wieku.

Mówi siê, ¿e kowboj jest jak biegacz pustynny: za du¿o wiatru w ¿y³ach, ¿eby siedzieæ na miejscu. Jednak bez wzglêdu na swoj± rolê w tym westernie, powie¶ kapelusz na haczyku i spêd¼ czas z rodzin± i Dyli¿ansem od Ugears.

 

Czê¶ci:                 248
Poziom:                ¦redni
Czas monta¿u:     4-5 godzin
Wymiary modelu: 40 x 12.5 x 16 cm
Opakowanie:        37 x 17 x 2.7 cmFel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Dyli¿ans pocztowy
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 3 st.
onsdag, 27.10.2021

> mer än 3 st.
fredag, 12.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.11.2021
-
måndag, 8.11.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 19.11.2021
-
tisdag, 23.11.2021

UPS

1 - 3 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.11.2021
-
måndag, 8.11.2021

> mer än 3 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 19.11.2021
-
tisdag, 23.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 10.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?