Hasegawa

Hasegawa TH17 Egg Plane F-22 Raptor

Egg Plane F-22 Raptor - Image 1
Skala: n/a
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasTH17
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 27.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
90.73 SEK eller 6100 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHasegawa
ProduktkodhasTH17
Vikt:0.10 kg
Ean:4967834601277
Skalan/a
Tillagd i katalogen:7.6.2018
TagsF-22-Raptor
Lockheed F-22 Raptor to amerykañski myœliwiec przewagi powietrznej, z wysoce rozbudowanymi zdolnoœciami atakowania celów naziemnych oraz walki elektronicznej i nas³uchu elektronicznego. F-22 zosta³ w kwietniu 1991 roku zwyciêzc¹ konkursu og³oszonego przez USAAF na zaawansowany samolot myœliwski (ang. Advanced Tactical Fighter), którego pocz¹tki siêgaj¹ 1981 roku. Wtedy te¿ zosta³ uruchomiony program wart 12 miliardów dolarów i przyst¹piono do konstrukcji wysoce manewrowego, sterowanego poœrednio, samolotu myœliwskiego o w³aœciwoœciach Stealth. US Navy do³¹czy³a do programu w kwietniu 1986 roku, licz¹c na to, ¿e powstanie samolot bêd¹cy równie¿ nastêpc¹ dla F-14 Tomcat. Jeszcze w tym samym roku Departament Obrony og³osi³, ze do nastêpnego etapu przesz³y Lockheed i Northrop. Ka¿da z firm mia³a zbudowaæ swój prototyp, oznaczony odpowiednio YF-22 i YF-23. Od tej chwili Lockheed po³¹czy³ swe si³y z Boeingiem i General Dynamics, co zaowocowa³o póŸniej podzia³em prac nad seryjnymi samolotami pomiêdzy zak³ady Boeinga i Lockheeda. Pierwszy prototyp YF-22 nosi³ oznaczenie 87-3997/N22YF i wyposa¿ony by³ w nowo skonstruowane silniki General Electric YF120. Oblot samolotu odby³ siê 29 wrzeœnia 1990 roku. Krótko po tym 30 paŸdziernika 1990 oblatano drugi prototyp 87-3998/N22YF, napêdzany alternatywnym silnikiem Pratt-Whitney YF119. Po dok³adnym porównaniu parametrów z konkurencyjnym YF-23 zespo³u Northrop/McDonnell Douglas og³oszono, ¿e zwyciêzc¹ konkursu zosta³ YF-22 z silnikiem YF119. Konstrukcja ostatecznej wersji F-22A zosta³a zamro¿ona w marcu 1992 roku. Ró¿nice w stosunku do prototypu objê³y zwiêkszenie do 13,59m rozpiêtoœci skrzyde³ o trapezowym kszta³cie, co jednak nie zwiêkszy³o powierzchni noœnej, zmniejszenie gruboœci profilu skrzyd³a u samej nasady i jego skrêcenie, co zapewni³o lepsz¹ sterownoœæ samolotu w zakresie prêdkoœci naddŸwiêkowych. Zmniejszono tak¿e powierzchnie podwójnego usterzenia pionowego do 27,2m2. Lockheed F-22 Raptor jest jednym z pierwszych na œwiecie, jeœli nie jedynym, myœliwcem V generacji. Dziêki zastosowaniu zupe³ni nowej jednostki napêdowej (dwa silniki Pratt-Whitney F119-PW-100 z ci¹giem wektorowym) oraz niskiemu oporowi aerodynamicznemu prêdkoœæ F-22-wed³ug nieoficjalnych danych-przekracza 2,4Ma. Ponadto, jest on wysoce manewrowy co umo¿liwia wykonywanie takich figur akrobatycznych jak np. kobra Pugaczowa czy Kulbit. Kolejn¹ wa¿n¹ cech¹ F-22 jest technologia Stealth, bazuj¹ca jednak w mniejszym stopniu ni¿ w F-117 na RAM, a w wiêkszym stopniu na doskona³oœci aerodynamicznej, ogólnym kszta³cie p³atowca i dopracowaniu detali zewnêtrznych. Dok³adny przekrój radarowy (RCS) jest jednak nadal tajny. Bardzo wa¿ne jest równie¿ zastosowanie wysoce innowacyjnego radaru AN/APG-77, dziêki któremu mo¿liwe jest wykrywanie obiektów z ok.250km. Ponadto, radar ten umo¿liwia F-22 pe³nienia funkcji samolotu „mini-AWACS”, co znacznie podnosi zdolnoœci bojowe zespo³ów uderzeniowych z tym samolotem w sk³adzie. AN/APG-77 mo¿e byæ tak¿e wykorzystany do atakowania elektronicznego radarów przeciwnika oraz przeci¹¿ania jego czujników. Produkcja F-22 zosta³a zakoñczona w 2011 roku, wyprodukowaniem 187 samolotów seryjnych, przy czym koncern Lockheed jest zobowi¹zany do zachowania linii produkcyjne i zaplecza. F-22, ze wzglêdu na zaawansowanie technologiczne, nie jest eksportowany.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Egg Plane F-22 Raptor
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 27.7.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
tisdag, 3.8.2021
-
torsdag, 5.8.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 3.8.2021
-
torsdag, 5.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 7.6.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:33
Tillverkare: Hobby Model
Produktkod: HMD071
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.38 SEK eller 7200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasPT45
Tillgänglighet: tillgänglig!

647.55 SEK eller 43600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aeroplast
Produktkod: ARP90021
Tillgänglighet: tillgänglig!

80.07 SEK eller 5400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita1207
Tillgänglighet: tillgänglig!

172.40 SEK eller 11600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev03858
Tillgänglighet: tillgänglig!

240.80 SEK eller 16200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita0850
Tillgänglighet: tillgänglig!

233.52 SEK eller 15700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB80210
Tillgänglighet: tillgänglig!

126.10 SEK eller 8500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscF06s
Tillgänglighet: tillgänglig!

135.73 SEK eller 9100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra2508
Tillgänglighet: tillgänglig!

139.89 SEK eller 9400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscF06
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.30 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscF07
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.30 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afxJ6005
Tillgänglighet: tillgänglig!

156.53 SEK eller 10500 poäng