Haliñski

Haliñski MM-SET-1-2-2000 F-117A Nighthawk

F-117A Nighthawk - Image 1
Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-SET-1-2-2000
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
279.33 SEK eller 19600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHaliñski
ProduktkodHAL-MM-SET-1-2-2000
Vikt:0.27 kg
Skala1:33
Tillagd i katalogen:16.11.2016
TagsF-117

Zestaw sk³ada siê z zeszytu z modelem, oraz wrêg wycinanych laserem.

Lockheed F-117 Nighthawk to jedna z najbardziej nowatorskich konstrukcji w dziejach lotnictwa i pierwszy seryjnie produkowany samolot o w³aœciwoœciach Stealth. Koncepcja niewidzialnego dla radarów samolotu pojawi³a siê ju¿ w czasie II wojny œwiatowej, ale dopiero w latach 70 rozwój technologii umo¿liwi³ jej wprowadzenie w ¿ycie. W samolocie F-117 osi¹gniêto j¹ dziêki zastosowaniu wielu, równoleg³ych dzia³añ. Przede wszystkim zastosowano niespotykany aerodynamicznie kszta³t samolotu o profilu smuk³ego piêciok¹ta z wieloma p³askimi powierzchniami z usterzeniem Rudlickiego. Samolot pokryty specjalnymi materia³ami RAM (Radar Absorbent Material), które „poch³aniaj¹” fale radarowe. Z wielk¹ starannoœci¹ dopracowano wszelkie zewnêtrzne elementy, kszta³t kabin, zrezygnowano równie¿ z aktywnych œrodków wykrywania. Tak¿e silniki (dwa turbowentylatorowe General Electric F404-GE-F1D2) maksymalnie wyciszono i odizolowano od siebie. W rezultacie powsta³ myœliwiec bombarduj¹cy Stealth nadaj¹cy siê idealnie do niszczenia stacji radarowych przeciwnika. Historia F-117 siêga roku 1977 kiedy zademonstrowano pierwszy przedprototyp, a w 1981 roku ruszy³a produkcja seryjna. Samoloty osi¹gnê³y gotowoœæ bojow¹ dwa lata póŸniej. Do 1991 roku wyprodukowano 59 egzemplarzy F-117A. Ca³oœæ uzbrojenia jest przenoszona w komorze bombowej, najczêœciej s¹ to kierowane laserowo bomby GBU-27A Paveway III, pociski powietrze-ziemia AGM-65 Maverick lub pociski AGM-130. F-117A by³ wykorzystywany bojowo w Panamie w 1989 roku oraz przede wszystkim w czasie operacji Pustynna Burza w 1991 roku, w której wykaza³ siê zdumiewaj¹c¹ skutecznoœci¹, w czasie operacji Allied Force w 1999 roku oraz w wojnie w Afganistanie (2001-2002) i Iraku (2003). W 2008 roku F-117 zosta³ oficjalnie wycofany z linii. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 1040 km/h, pu³ap operacyjny 13700 m, zasiêg maksymalny: 1850 km, uzbrojenie: sta³e-samolot nie posiada uzbrojenia sta³ego.
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: F-117A Nighthawk
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 25.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
måndag, 8.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 16.11.2016
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-1-2-2000-ac
Tillgänglighet: tillgänglig!

114.21 SEK eller 8000 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-1-2-2000
Tillgänglighet: tillgänglig!

193.52 SEK eller 13600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscE07s
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.72 SEK eller 7600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscE05s
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.72 SEK eller 7600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev03899
Tillgänglighet: tillgänglig!

206.24 SEK eller 14500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscE11
Tillgänglighet: tillgänglig!

71.80 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscE07
Tillgänglighet: tillgänglig!

71.80 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscE05
Tillgänglighet: tillgänglig!

71.80 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aeroplast
Produktkod: ARP90014
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.79 SEK eller 5400 poäng