Haliñski

Haliñski KA-SET-1-2018 Focke-Wulf Fw 190D-9 -Papagei Staffel SET

Focke-Wulf Fw 190D-9 -Papagei Staffel SET - Image 1
Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-SET-1-2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
283.45 SEK eller 19100 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareHaliñski
ProduktkodHAL-KA-SET-1-2018
Vikt:0.18 kg
Skala1:33
Tillagd i katalogen:20.11.2018
TagsFocke-Wulf-Fw-190

Zestaw wraz z wrêgami.

Focke-Wulf Fw-190 to niemiecki, jednosilnikowy, samolot myœliwski o konstrukcji w pe³ni metalowej, z zakryta kabin¹ w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny œwiatowej. Fw-190 by³ uwa¿any przez pilotów za samolot lepszy od Messerschmitta Bf-109. Wolnonoœny dolnop³at z pracuj¹cym pokryciem Fw-190 opracowano na zamówienie Luftfahrtministerium, z³o¿one jesieni¹ 1937 roku. Kurt Tank przed³o¿y³ dwie propozycje napêdu - w pierwszej - przewiduj¹c ch³odzony ciecz¹ silnik Daimler-Benz DB 601, a w drugiej - nowy silnik gwiazdowy BMW 139. Wybrano ten ostatni, a rozpoczêtymi wiosn¹ 1938 roku pracami kierowa³ Obering R. Blaser. Pierwszy prototyp Fw-190V1 by³ gotowy w maju 1939 roku, a oblata³ go w Bremie 1 czerwca 1939 roku kapitan Hans Sander. Drugi prototyp, FW-190V2, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe MG131 i dwa MG17 - wszystkie kal. 7.92 mm, oblatano w paŸdzierniku 1939 roku. Dla zmniejszenia oporów aerodynamicznych oba by³y wyposa¿one w tunelowy wlot powietrza w ko³paku œmig³a, lecz problemy z przegrzewaniem siê silnika spowodowa³y powrót do sprawdzonego rozwi¹zania os³on w postaci pierœcienia NACA. Zanim na dobre rozpoczêto testy owych prototypów juz zapad³a decyzja o zast¹pienia silnika BMW 139 mocniejszym, lecz d³u¿szym i ciê¿szym BMW 810. Wymaga³o to wielu zmian, wzmocnienia struktury i przesuniêcia kabiny do ty³u, co póŸniej sta³o siê z kolei Ÿród³em k³opotów z po³o¿eniem œrodka ciê¿koœci. Plusem okaza³o siê usuniêcie problemów z przenikaniem spalin i przegrzewaniem wnêtrza kabiny wskutek bezpoœredniego jej s¹siedztwa z silnikiem BMW 139. Z trzeciego i czwartego prototypu zrezygnowano, a Fw-190V5 z nowym silnikiem zosta³ ukoñczony na pocz¹tku 1940 roku. PóŸniej otrzyma³ on skrzyd³a o powiêkszonej o metr rozpiêtoœci ( z pierwotnej 9.5 m ), przez co sta³ siê o 10km/h wolniejszy, lecz wzros³a za to prêdkoœæ wznoszenia i poprawi³a siê zwrotnoœæ. Oznaczono go Fw-190V5g, a wariant z krótszym skrzyd³em Fw-190V5k. Pierwszych siedem maszyn serii informacyjnej Fw-190A-0 mia³o krótkie skrzyd³o, pozosta³e - d³u¿sze. Pierwsza jednostka operacyjna wyposa¿ona w Fw-190 - 6./JG 26 stacjonuj¹ca w Le Bourget, zg³osi³a gotowoœæ operacyjna w sierpniu 1941 roku i juz od pierwszego spotkania nowego myœliwca z brytyjskimi Supermarine Spitfire jego przewaga nad nimi sta³a siê widoczna. W toku wojny powsta³o kilkanaœcie wersji tego œwietnego samolotu. Maszyny wersji „A”, wraz s kilkunastoma modernizacjami, pe³ni³y funkcje samolotów myœliwskich. Wersje oznaczone jako „B” oraz „C” by³y tylko prototypami myœliwców wysokoœciowych, przeznaczonych do zwalczania bombowców strategicznych, jednak nie wesz³y do produkcji seryjnej. Wariant „D”, jako jedyny z samolotów Fw-190, by³ napêdzany nowym silnikiem Jumo 213A o mocy 1750KM i stanowi³ niemieck¹ odpowiedŸ na samolot P-51 Mustang. Nowy silnik spowodowa³ wyd³u¿enie kad³uba o kilkadziesi¹t centymetrów. Ten wariant tak¿e pe³ni³ zadania przede wszystkim myœliwskie oraz myœliwca wysokoœciowego. Liczne warianty wersji „F” pe³ni³y zadania myœliwsko-bombowe, jako bezpoœrednie wsparcia pola walki. Wersja „G” pe³ni³a taka sam¹ rolê jak „F”, ale cechowa³a siê wiêkszym zasiêgiem. W toku ca³ej wojny powsta³o ponad 20000 egzemplarzy tego jednego z najlepszych myœliwców II wojny œwiatowej. Dane techniczne (wersja Fw-190A-8): d³ugoœæ: 9m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 10,51m, wysokoœæ: 3,95m, prêdkoœæ maksymalna: 656km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 15m/s, zasiêg maksymalny: 800km, pu³ap maksymalny 11410m, uzbrojenie: sta³e-2 karabiny maszynowe MG131 kal.13mm oraz 4 dzia³ka MG151 kal.20mm.
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Focke-Wulf Fw 190D-9 -Papagei Staffel SET
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 22.6.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
måndag, 5.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 20.11.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-Wheels-11
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.01 SEK eller 5700 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-Wheels-16
Tillgänglighet: tillgänglig!

72.27 SEK eller 4900 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: MPM Model
Produktkod: MMM2-2015ZL
Tillgänglighet: tillgänglig!

35.86 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK-OWI2103
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.30 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK-LAS2103
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.36 SEK eller 2900 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-1-2018
Tillgänglighet: tillgänglig!

186.70 SEK eller 12600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir872062
Tillgänglighet: tillgänglig!

101.66 SEK eller 6800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Plastyk
Produktkod: PLK012
Tillgänglighet: tillgänglig!

35.08 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC08
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.78 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:50
Tillverkare: Modelarstwo kartonowe
Produktkod: MKE-521
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.72 SEK eller 1700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC07
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.78 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita35101
Tillgänglighet: tillgänglig!

227.53 SEK eller 15300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB80228
Tillgänglighet: tillgänglig!

67.85 SEK eller 4600 poäng

-5%

Skala: 1:48
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra5575
Tillgänglighet: tillgänglig!

361.47 SEK 343.27 SEK
eller 24300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC10
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.78 SEK eller 3100 poäng

-9%

Skala: 1:72
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr53014
Tillgänglighet: tillgänglig!

364.07 SEK 332.86 SEK
eller 24500 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: 1 Man Army
Produktkod: OMA32DET026
Tillgänglighet: tillgänglig!

275.65 SEK eller 18500 poäng