Academy

Academy 12513 Fw190A-8 & P-47D

Fw190A-8 & P-47D - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12513
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 28.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
291.80 SEK -9% 266.85 SEK eller 20500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAcademy
Produktkodaca12513
Vikt:0.30 kg
Ean:8809258927792
Skala1:72
Tillagd i katalogen:29.5.2014
TagsFocke-Wulf-Fw-190 Republic-P-47-Thunderbolt

Republic P-47 Thunderbolt to amerykañski, jednosilnikowy samolot myœliwski i myœliwsko-szturmowy, zbudowany w uk³adzie dolnop³ata z usterzeniem klasycznym. Uwa¿any za jeden z najlepszych amerykañskich myœliwców II wojny œwiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1941 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1942-1945. P-47 mo¿na okreœliæ mianem konia poci¹gowego amerykañskich si³ powietrznych zarówno na obszarze Europy jak i Pacyfiku. Mimo ¿e silnik R-2800 Double Wasp o mocy 2000KM, turbina i uk³ad wydechowy czyni³y samolot bardzo du¿ym i ciê¿kim, nie stanowi³o to bariery dla uzyskania œwietnych osi¹gów. U¿ytecznoœæ maszyny by³a tak du¿a, ¿e korzystano z niej zarówno do eskorty bombowców, jak i misji bombowych z P-47 w roli g³ównej. O klasie P-47 œwiadczy sama iloœæ wyprodukowanych samolotów. Powsta³o ich 15660, natomiast a¿ 12602 w specyfikacji D co jest absolutnym rekordem jeœli chodzi o iloœæ wyprodukowanych myœliwców w jednej wersji. Inn¹, rozpowszechnion¹ wersj¹ by³ P-47N, ze zmienionymi skrzyd³ami, wiêkszymi zbiornikami paliwa oraz mocniejszy silnik. By³ u¿ywany zarówno jak myœliwiec, jak i maszyna szturmowa. Nawet po II wojnie œwiatowej a¿ do pocz¹tku lat 50-tych Thunderbolt by³ jednym z najpopularniejszych myœliwców amerykañskich. Dane techniczne (wersja P-47D): d³ugoœæ: 11m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,42m, wysokoœæ: 4,47m, prêdkoœæ maksymalna: 697km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 15,9m/s, zasiêg maksymalny: 2900km, pu³ap praktyczny: 13100m, uzbrojenie: sta³e- 8 karabinów maszynowych M2 kal.12,7mm, podwieszane-do 1100 kg bomb lub pociski niekierowane.

Focke-Wulf Fw-190 to niemiecki, jednosilnikowy, samolot my¶liwski o konstrukcji w pe³ni metalowej, z zakryta kabinš w uk³adzie dolnop³ata z okresu II wojny ¶wiatowej. Fw-190 by³ uwa¿any przez pilotów za samolot lepszy od Messerschmitta Bf-109. Wolnonoœny dolnop³at z pracujšcym pokryciem Fw-190 opracowano na zamówienie Luftfahrtministerium, z³o¿one jesieniš 1937 roku. Kurt Tank przed³o¿y³ dwie propozycje napêdu - w pierwszej - przewiduj±c ch³odzony ciecz± silnik Daimler-Benz DB 601, a w drugiej - nowy silnik gwiazdowy BMW 139. Wybrano ten ostatni, a rozpoczêtymi wiosnš 1938 roku pracami kierowa³ Obering R. Blaser. Pierwszy prototyp Fw-190V1 by³ gotowy w maju 1939 roku, a oblata³ go w Bremie 1 czerwca 1939 roku kapitan Hans Sander. Drugi prototyp, FW-190V2, uzbrojony w dwa karabiny maszynowe MG131 i dwa MG17 - wszystkie kal. 7.92 mm, oblatano w pa¼dzierniku 1939 roku. Dla zmniejszenia oporów aerodynamicznych oba by³y wyposa¿one w tunelowy wlot powietrza w ko³paku ¶mig³a, lecz problemy z przegrzewaniem siê silnika spowodowa³y powrót do sprawdzonego rozwišzania os³on w postaci pier¶cienia NACA. Zanim na dobre rozpoczêto testy owych prototypów juz zapad³a decyzja o zast±pienia silnika BMW 139 mocniejszym, lecz d³u¿szym i ciê¿szym BMW 810. Wymaga³o to wielu zmian, wzmocnienia struktury i przesuniêcia kabiny do ty³u, co pó¼niej sta³o siê z kolei ¼ród³em k³opotów z po³o¿eniem ¶rodka ciê¿ko¶ci. Plusem okaza³o siê usuniêcie problemów z przenikaniem spalin i przegrzewaniem wnêtrza kabiny wskutek bezpo¶redniego jej sšsiedztwa z silnikiem BMW 139. Z trzeciego i czwartego prototypu zrezygnowano, a Fw-190V5 z nowym silnikiem zosta³ ukoñczony na poczštku 1940 roku. Pó¼niej otrzyma³ on skrzyd³a o powiêkszonej o metr rozpiêtoœci ( z pierwotnej 9.5 m ), przez co sta³ siê o 10km/h wolniejszy, lecz wzros³a za to prêdkoœæ wznoszenia i poprawi³a siê zwrotno¶æ. Oznaczono go Fw-190V5g, a wariant z krótszym skrzyd³em Fw-190V5k. Pierwszych siedem maszyn serii informacyjnej Fw-190A-0 mia³o krótkie skrzyd³o, pozosta³e - d³u¿sze. Pierwsza jednostka operacyjna wyposa¿ona w Fw-190 - 6./JG 26 stacjonujšca w Le Bourget, zg³osi³a gotowoœæ operacyjna w sierpniu 1941 roku i juz od pierwszego spotkania nowego my¶liwca z brytyjskimi Supermarine Spitfire jego przewaga nad nimi sta³a siê widoczna. W toku wojny powsta³o kilkana¶cie wersji tego ¶wietnego samolotu. Maszyny wersji „A”, wraz s kilkunastoma modernizacjami, pe³ni³y funkcje samolotów my¶liwskich. Wersje oznaczone jako „B” oraz „C” by³y tylko prototypami my¶liwców wysoko¶ciowych, przeznaczonych do zwalczania bombowców strategicznych, jednak nie wesz³y do produkcji seryjnej. Wariant „D”, jako jedyny z samolotów Fw-190, by³ napêdzany nowym silnikiem Jumo 213A o mocy 1750KM i stanowi³ niemieck± odpowied¼ na samolot P-51 Mustang. Nowy silnik spowodowa³ wyd³u¿enie kad³uba o kilkadziesišt centymetrów. Ten wariant tak¿e pe³ni³ zadania przede wszystkim myœliwskie oraz myœliwca wysokoœciowego. Liczne warianty wersji „F” pe³ni³y zadania my¶liwsko-bombowe, jako bezpoœrednie wsparcia pola walki. Wersja „G” pe³ni³a tak± sam± rolê jak „F”, ale cechowa³a siê wiêkszym zasiêgiem. W toku ca³ej wojny powsta³o ponad 20000 egzemplarzy tego jednego z najlepszych my¶liwców II wojny ¶wiatowej. Dane techniczne (wersja Fw-190A-8): d³ugo¶æ: 9m, rozpiêto¶æ skrzyde³: 10,51m, wysoko¶æ: 3,95m, prêdkoœæ maksymalna: 656km/h, prêdko¶æ wznoszenia: 15m/s, zasiêg maksymalny: 800km, pu³ap maksymalny 11410m, uzbrojenie: sta³e-2 karabiny maszynowe MG131 kal.13mm oraz 4 dzia³ka MG151 kal.20mm (2 dzia³ka MG 151/20E dla wersji D-9).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Fw190A-8 & P-47D
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

torsdag, 28.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 29.5.2014
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX110
Tillgänglighet: tillgänglig!

35.59 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-072
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.36 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72046
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.17 SEK eller 1600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS114
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.04 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX079
Tillgänglighet: tillgänglig!

35.59 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7039
Tillgänglighet: tillgänglig!

256.88 SEK eller 18000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-071
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-073
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7089
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.87 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72012
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 5-10 arbetsdagar

22.17 SEK eller 1600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS267
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

48.68 SEK eller 3300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-72-0152
Tillgänglighet: på begäran

74.80 SEK eller 5200 poäng

Liknande produkter
-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12480
Tillgänglighet: tillgänglig!

99.99 SEK 91.76 SEK
eller 7000 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12491
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.71 SEK 104.48 SEK
eller 8000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr56235
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.65 SEK eller 9900 poäng

-5%

Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60770
Tillgänglighet: tillgänglig!

225.72 SEK 214.20 SEK
eller 15100 poäng

-5%

Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60769
Tillgänglighet: tillgänglig!

225.72 SEK 214.20 SEK
eller 15100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC06
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.87 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx55110
Tillgänglighet: tillgänglig!

124.43 SEK eller 8700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC05
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.87 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasA08
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.77 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB80244
Tillgänglighet: tillgänglig!

59.33 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB80283
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.47 SEK eller 7500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasAT07
Tillgänglighet: tillgänglig!

127.43 SEK eller 8900 poäng