Tamiya

Tamiya 87159 HG Flat Brush - Medium

HG Flat Brush - Medium - Image 1
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87159
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 21.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
102.30 SEK -5% 96.94 SEK eller 6400 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam87159
Vikt:0.01 kg
Ean:4950344871599
Tillagd i katalogen:23.5.2014
TagsBrush Flat-Brush

Pêdzel modelarski o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 160 mm oraz o p³askim w³osiu, które przez producenta zosta³o okre¶lone jako „ medium”. Posiada specjalnie uformowany trzonek w kolorze czarnym, który jest dobrze wywa¿ony oraz zapewnia bardzo wysoki komfort w czasie pracy, jak równie¿ jej w³a¶ciw± ergonomiê. Do jego wytworzenia zastosowano naturalne w³osie koñskie, które jednak zosta³o nieznacznie zmiêkczone i które uformowano w taki sposób, ¿e tu¿ przy skuwce jest wyra¼nie gêstsze, ni¿ przy swoim wierzcho³ku. Dziêki temu rozwi±zaniu zapewnia dobre krycie nak³adan± farb±. Ponadto, w³osie omawianego pêdzla, cechuje siê wiêksz± odporno¶ci± na przetarcia i dobr±, ogóln± odporno¶ci± mechaniczn± w stosunku do innych w³osi naturalnych. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest tradycyjne malowanie popiersi albo figurek (na przyk³ad w skali 1:16 lub o wielko¶ci 120 mm czy 90 mm), jak równie¿ p³askich powierzchni modeli plastikowych, takich jak chocia¿by: wiêksze czê¶ci silników wozów bojowych w skali 1:35 albo samolotów w skali 1:48 czy 1:72 czy te¿ p³askie elementy podwozia samolotów. Mo¿na równie¿ spróbowaæ je wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Podobnie jak w przypadku innych pêdzli o w³osiu naturalnym rekomenduje siê jego wykorzystanie przede wszystkim do pracy z farbami akrylowymi. Oczywi¶cie mo¿na go u¿ywaæ z farbami emaliowymi, olejnymi czy tzw. metalizerami, ale wówczas jego w³osie bêdzie ulega³o szybszemu zu¿yciu. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pippetes (small size) albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (6 WELLS) albo Mr.Paint Tray 10szt.) i mieszanie dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego, p³askiego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych lub PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie go do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: HG Flat Brush - Extra Small, HG Flat Brush - Small albo Flat Brush 4 Synthetic

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: HG Flat Brush - Medium
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
fredag, 21.1.2022

> mer än 1 st.
tisdag, 25.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

Fedex Economy

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Fedex International Priority

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 24.1.2022
-
onsdag, 26.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
torsdag, 27.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 23.5.2014
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14002
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.94 SEK eller 1600 poäng

Liknande produkter
-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87028
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.01 SEK 16.89 SEK
eller 1100 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87014
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.81 SEK 21.40 SEK
eller 1400 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87015
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.01 SEK 16.89 SEK
eller 1100 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87013
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.57 SEK 27.88 SEK
eller 1800 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87157
Tillgänglighet: tillgänglig!

106.81 SEK 101.17 SEK
eller 6600 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87158
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.30 SEK 96.94 SEK
eller 6400 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74163
Tillgänglighet: tillgänglig!

161.22 SEK 153.04 SEK
eller 10000 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87045
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.61 SEK 45.08 SEK
eller 3000 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87047
Tillgänglighet: tillgänglig!

58.89 SEK 55.79 SEK
eller 3700 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87046
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.36 SEK 42.82 SEK
eller 2800 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87029
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.06 SEK 23.65 SEK
eller 1600 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87016
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.06 SEK 23.65 SEK
eller 1600 poäng