RP TOOLZ

RP TOOLZ RP-HPD Hexagonal Punch and die

Hexagonal Punch and die - Image 1
Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-HPD
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 8.12.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
798.82 SEK eller 55800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareRP TOOLZ
ProduktkodRPTRP-HPD
Vikt:0.24 kg
Tillagd i katalogen:29.10.2020
TagsPunch-and-Die-Set

Wysoce specjalistyczne narzêdzie modelarskie przeznaczone do samodzielnego tworzenia imitacji heksagonalnych (sze¶ciok±tnych) nitów i ³bów ¶rub w modelach plastikowych. Podstawowym elementem prezentowanego zestawu jest platforma (pole) robocze sk³adaj±ca siê z dwóch czê¶ci. Cze¶æ pierwsza jest wykonana z wysokiej jako¶ci, grubego i przezroczystego pleksiglasu. Na jej powierzchni zosta³y nawiercone (w bardzo precyzyjny sposób) otworu umo¿liwiaj±ce wybijanie nitów i ³bów ¶rub o wielko¶ci: 0,7 mm, 0,85 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm oraz 2 mm. Natomiast druga czê¶æ platformy roboczej zosta³a wytworzona z galwanizowanej stali i posiada tak± sam± ilo¶æ otworów, idealnie pokrywaj±cych siê (tak co do wielko¶ci, jak i po³o¿enia) z  tymi z pierwszej czê¶ci narzêdzia. Oba elementy zosta³y po³±czone za pomoc± 2 bolców oraz 2 ¶rub z zakrêtkami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Rzecz jasna takie rozwi±zanie pozwala swobodnie unosiæ element z pleksiglasu nad podstawê. Ponadto, w sk³ad omawianego zestawu wchodzi równie¿ 6 owalnych „wybijaków” wykonanych ze stali oraz aluminium, których ¶rednice odpowiadaj± ¶rednicom otworów z pola roboczego. Co wiêcej, producent na ich wierzcho³kach umie¶ci³ oznaczenia ich wielko¶ci. Rozwi±zanie bardzo proste, ale znacz±co u³atwiaj±ce odnalezienie odpowiedniego „wybijaka”. Ostatnim elementem prezentowanego zestawu jest specjalnie wywa¿ony m³otek wykonany z aluminium i stali. Jego odpowiednia konstrukcja pozwala realizowaæ prace z wykorzystaniem umiarowej si³y. Zasada dzia³ania ca³ego, omawianego narzêdzia jest bardzo prosta. W pierwszej kolejno¶ci nale¿y umie¶ciæ na platformie roboczej, pomiêdzy jej obydwoma elementami, materia³ z którego maj± byæ wybijane nity czy ³by ¶rub. Po wybraniu po¿±danej wielko¶ci, nale¿y dobraæ odpowiedni „wybijak” i za pomoc± do³±czonego do zestawu m³otka, wybiæ nim z materia³u imitacjê po¿±danego elementu modelu. Nastêpnie materia³ na platformie roboczej nale¿y przesun±æ i ca³± sekwencjê ruchów powtórzyæ. Warto dodaæ, ¿e narzêdzie pozwala na pracê przede wszystkim z miêkkimi tworzywami sztucznymi, takimi jak styren i polistyren, ale tak¿e bardzo cienkim PCV czy nawet cienkimi mosiê¿nymi elementami fototrawionymi. Prezentowany zestaw cechuje siê bardzo dobra stabilno¶ci± w czasie pracy, ¶wietnym spasowaniem wszystkich elementów, jak równie¿ ogólnie wysok± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Zastosowano w nim równie¿ generalnie proste, ale bardzo skuteczne rozwi±zania konstrukcyjne. Cechuje siê tak¿e wysok± ergonomi± i dobr± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Bez w±tpienia, pozwoli w prosty, ale efektywny oraz sprawny sposób tworzyæ dowoln± ilo¶æ imitacji heksagonalnych (sze¶ciok±tnych) nitów czy ³bów ¶rub. Wielko¶ci otworów pozwol± je tworzyæ dla modeli w ró¿nych skalach. Prezentowane narzêdzie bez w±tpienia mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Punch and die set, Big Punch and die set albo Large hexagonal punch and die set.

Hexagonal Punch and die

The set contains a die plate, 6 different hexagonal punch tool from 0,7 mm up to 2 mm, and a mini hammer. Tool designed: plastic, aluminium, brass or stirol hexagonal piece or hole maker. Tool material: galvanized steel, plexi, aluminium. Weight: 250gr. Recommend products: Punch and die set, Big Punch and die set and Large hexagonal punch and die set.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Hexagonal Punch and die
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 2 st.
onsdag, 8.12.2021

> mer än 2 st.
onsdag, 16.2.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 13.12.2021
-
torsdag, 16.12.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 21.2.2022
-
torsdag, 24.2.2022

UPS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 13.12.2021
-
tisdag, 14.12.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 21.2.2022
-
tisdag, 22.2.2022

Rek

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 15.12.2021
-
tisdag, 21.12.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 23.2.2022
-
tisdag, 1.3.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 29.10.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-PD
Tillgänglighet: tillgänglig!

989.14 SEK eller 69100 poäng

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-TP
Tillgänglighet: tillgänglig!

126.18 SEK eller 8800 poäng

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-TH
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.15 SEK eller 7300 poäng

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-BPD
Tillgänglighet: tillgänglig!

989.14 SEK eller 69100 poäng

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-RV
Tillgänglighet: tillgänglig!

989.14 SEK eller 69100 poäng

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-LHPD
Tillgänglighet: tillgänglig!

989.14 SEK eller 69100 poäng