Tamiya

Tamiya 87046 High Finish Flat Brush No.0

High Finish Flat Brush No.0 - Image 1
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87046
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 30.11.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
41.18 SEK -6% 38.88 SEK eller 2800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam87046
Vikt:0.01 kg
Ean:4950344870462
Tillagd i katalogen:4.4.2008
TagsBrush Flat-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 180 mm oraz o p³askim w³osiu, którego szeroko¶æ wynosi 4 mm. Wielko¶æ tego ostatniego zosta³a oznaczona przez producenta numerem „0”. Posiada trzonek w kolorze czarnym, który jest nie¼le wywa¿ony oraz zapewnia niez³y komfort w czasie pracy i jej w³a¶ciw± ergonomiê. Do jego wytworzenia zastosowano wysokiej jako¶ci barwione, polistyrenowe w³osie sztuczne (ang. resin bristles), które w stosunku do w³osi naturalnych cechuje siê wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki i ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Mo¿e byæ z powodzeniem stosowane do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e mo¿na je równie¿ stosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie figurek (na przyk³ad w skali 1:16 albo 1:35 lub o wielko¶ci 90 mm czy 54 mm), jak równie¿ modeli plastikowych. W tym ostatnim przypadku oka¿e siê szczególnie przydatne przy malowaniu raczej ma³ych p³askich powierzchni, takich jak chocia¿by nadbudówki okrêtów w skali 1:700 albo wnêtrze kabiny pilota w samolotach w skali 1:72. Mo¿na równie¿ spróbowaæ go wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów, jednak mo¿e to powodowaæ jego szybsze zu¿ywanie siê. Do tego typu zadañ rekomenduje siê raczej takie narzêdzia jak na przyk³ad: Flat Brush No.0 - DC715 albo Flat Brush No.3 - DC714. Warto równie¿ dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Pipette Set 8 pcs + 2 pc Gratis) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.) albo Paleta do mieszania farb 13x9cm) i mieszanie dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mokra Paleta – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego, p³askiego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych lub PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego uformowanie w pierwotny, p³aski kszta³t i odstawienie go w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: High Finish Flat Brush No.02, High Finish Flat Brush No.2 albo A.MIG 8620 4 SYNTHETIC FLAT BRUSH

High Finish Flat Brush No.0

High Finish (HF) brushes feature specially designed resin bristles for use with plastic model paint. This flat brush features stiff, evenly-aligned bristles. Brush width: 4mm. Recommend products: High Finish Flat Brush No.02, High Finish Flat Brush No.2 and A.MIG 8620 4 SYNTHETIC FLAT BRUSH

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: High Finish Flat Brush No.0
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 30.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
fredag, 3.12.2021
-
onsdag, 8.12.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 3.12.2021
-
måndag, 6.12.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
tisdag, 7.12.2021
-
måndag, 13.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 4.4.2008
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14002
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.64 SEK eller 1600 poäng

Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87045
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.23 SEK 40.93 SEK
eller 3000 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87047
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.47 SEK 50.65 SEK
eller 3700 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87013
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.85 SEK 25.31 SEK
eller 1800 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87028
Tillgänglighet: tillgänglig!

16.35 SEK 15.33 SEK
eller 1100 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87014
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.70 SEK 19.42 SEK
eller 1400 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87015
Tillgänglighet: tillgänglig!

16.35 SEK 15.33 SEK
eller 1100 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87157
Tillgänglighet: tillgänglig!

96.99 SEK 91.87 SEK
eller 6600 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87153
Tillgänglighet: tillgänglig!

103.13 SEK 97.75 SEK
eller 7100 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87050
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.42 SEK 48.61 SEK
eller 3500 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87048
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.23 SEK 40.93 SEK
eller 3000 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87049
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.37 SEK 46.81 SEK
eller 3400 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87159
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.89 SEK 88.03 SEK
eller 6400 poäng