Tamiya

Tamiya 87045 High Finish Flat Brush No.02

High Finish Flat Brush No.02 - Image 1
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87045
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 6.9.2021
46.85 SEK -8% 42.92 SEK eller 3100 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam87045
Vikt:0.01 kg
Ean:4950344870455
Tillagd i katalogen:8.9.2007
TagsBrush Flat-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 175 mm oraz o p³askim w³osiu, którego szeroko¶æ wynosi 2 mm. Wielko¶æ tego ostatniego zosta³a oznaczona przez producenta numerem „02”. Posiada trzonek w kolorze czarnym, który jest nie¼le wywa¿ony oraz zapewnia niez³y komfort w czasie pracy i jej w³a¶ciw± ergonomiê. Do jego wytworzenia zastosowano wysokiej jako¶ci barwione, polistyrenowe w³osie sztuczne (ang. resin bristles), które w stosunku do w³osi naturalnych cechuje siê wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki i ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Mo¿e byæ z powodzeniem stosowane do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e mo¿na je równie¿ stosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie figurek (na przyk³ad w skali 1:35 albo 1:72 lub o wielko¶ci 90 mm czy 54 mm), jak równie¿ modeli plastikowych. W tym ostatnim przypadku oka¿e siê szczególnie przydatne przy malowaniu niewielkich, p³askich powierzchni, takich jak chocia¿by nadbudówki okrêtów w skali 1:700 albo wnêtrze kabiny pilota w samolotach w skali 1:72. Mo¿na równie¿ spróbowaæ go wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów, jednak mo¿e to powodowaæ szybsze zu¿ywanie siê pêdzla. Do tego typu zadañ rekomenduje siê raczej takie narzêdzia jak na przyk³ad: Flat Brush No.0 - DC715 albo Flat Brush No.3 - DC714. Warto równie¿ dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Pipette Set 8 pcs + 2 pc Gratis) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: 18 Well Palette for Brush Painting (5pcs.) albo Paleta do mieszania farb 13x9cm) i mieszanie dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mokra Paleta – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego, p³askiego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: X-20A Acrylic Thinner / Rozcieñczalnik do farb akrylowych lub PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego uformowanie w pierwotny, p³aski kszta³t i odstawienie go w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: High Finish Flat Brush No.0, High Finish Flat Brush No.2 albo Pêdzel Syntetyczny P³aski 2

High Finish Flat Brush No.02

High Finish (HF) brushes feature specially designed resin bristles for use with plastic model paint. This flat brush features stiff, evenly-aligned bristles. Brush width: 2mm. Recommend products: High Finish Flat Brush No.0, High Finish Flat Brush No.2 and Pêdzel Syntetyczny P³aski 2

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: High Finish Flat Brush No.02
Tillagd i katalogen: 8.9.2007
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14002
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.17 SEK eller 1600 poäng

Liknande produkter
-8%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87046
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.13 SEK 38.73 SEK
eller 2800 poäng

-8%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87047
Tillgänglighet: otillgänglig

51.82 SEK 47.63 SEK
eller 3500 poäng

-8%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87049
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.51 SEK 46.32 SEK
eller 3400 poäng

-9%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87028
Tillgänglighet: tillgänglig!

16.73 SEK 15.16 SEK
eller 1100 poäng

-8%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87154
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.51 SEK 96.87 SEK
eller 7100 poäng

-9%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87014
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.18 SEK 19.35 SEK
eller 1400 poäng

-8%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87153
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.51 SEK 96.87 SEK
eller 7100 poäng

-9%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87015
Tillgänglighet: tillgänglig!

16.73 SEK 15.16 SEK
eller 1100 poäng

-8%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87159
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.49 SEK 81.16 SEK
eller 5900 poäng

-8%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87048
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.23 SEK 40.56 SEK
eller 3000 poäng

-8%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87050
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.13 SEK 38.73 SEK
eller 2800 poäng

-8%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87157
Tillgänglighet: tillgänglig!

99.23 SEK 91.11 SEK
eller 6600 poäng