Dragon

Dragon 3579 IDF M3 Halftrack Nord SS-11 Anti-Tank Missile Carrier

IDF M3 Halftrack Nord SS-11 Anti-Tank Missile Carrier - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra3579
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 18.1.2022
649.68 SEK -5% 614.78 SEK eller 42300 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareDragon
Produktkoddra3579
Vikt:0.58 kg
Ean:89195835796
Skala1:35
Tillagd i katalogen:4.7.2017
TagsM3-Half-track

M2-M3-M5 Half-Track to rodzina  amerykañskich, pó³g±sienicowych transporterów opancerzonych z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy pojazdów tej rodziny powsta³y w 1938 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1941-1944, koñcz±c siê wytworzeniem kilkudziesiêciu tysiêcy pojazdów tego typu! Rodzina pojazdów M2-M3-M5 Half-Track by³a napêdzana albo silnikiem White 160AX o mocy 147 KM albo silnikiem IHC RED-450-B o mocy 142 KM. Uzbrojenie pojazdów by³o bardzo ró¿ne i zale¿ne od wersji, najczê¶ciej jednak obejmowa³o dwa karabiny maszynowe: Browning M2HB kal. 12,7 mm oraz Browning M1919 kal. 7,62 mm.

Pierwsze próby wdro¿enia pojazdów pó³g±sienicowych do US Army mia³y miejsce ju¿ w latach 20. XX wieku, ale dopiero pod koniec lat 30., po wielu eksperymentach, doprowadzi³y one do zamierzonego efektu. W 1938 roku powsta³ bowiem prototypowy Half-Track Personnel Carrier T7, a nieco pó¼niej zmieniono temu pojazdowi nadwozie na analogiczne do wozu Scout-Car M3 – tak powsta³ protoplasta ca³ej rodziny M2-M3-M5 Half-Track, czyli Half-Track Scout T14. To ta wersja wesz³a finalnie do produkcji wielkoseryjnej w 1941 roku. W jej toku powsta³y trzy g³ówne warianty tego transportera opancerzonego. Pierwszym by³ M2 Half-Track, który móg³ zabraæ do 10 osób oraz s³u¿y³ jako transporter oraz ci±gnik artyleryjski dla haubic kal. 155 mm. Pó¼niej pojawi³a siê wersja M3 Half-Track, która by³a 13-osobowym transporterem opancerzonym o powiêkszonym przedziale za³ogowym i wyd³u¿onym kad³ubie. Posiada³ równie¿ z ty³u kad³uba drzwi. By³ to pojazd wysoce uniwersalny, który pe³ni³ rolê: transportera, ci±gnika artyleryjskiego, ambulansu, wozu dowodzenia czy wozu ³±czno¶ci. W grudniu 1942 roku wesz³a do produkcji wersja M5 Half-Track, która by³a bardzo podobna do wersji M3, ró¿ni³a siê jednak miejscem produkcji (zak³ady International Harvester), jednostk± napêdow± oraz by³a produkowana przede wszystkim dla odbiorców zagranicznych. Pojazdy z rodziny M2-M3-M5 Half-Track rozpoczê³y swój szlak bojowy od walk na Filipinach w latach 1941-1942, a pó¼niej by³y u¿ywane na bardzo szerok± skalê przez wojska amerykañskie zarówno w rejonie Pacyfiku, w Afryce Pó³nocnej, jak i w toku kampanii w³oskiej i w Europie pó³nocno-zachodniej do 1945 roku. Pojazdy M2-M3-M5 Half-Track by³y u¿ywane przez bardzo wiele pañstw, m.in.: Wielk± Brytaniê czy Zwi±zek Radziecki, który otrzyma³ spore ich ilo¶ci w ramach programu Lend-and-Lease. By³y równie¿ wykorzystywane przez Polskie Si³y Zbrojne. Po 1945 roku wziê³y udzia³ w wielu konfliktach zbrojnych, na przyk³ad: wojnie koreañskiej (1950-1953), wojnie sze¶ciodniowej (1967 r.) czy wojnie Yom-Kippur (1973 r.).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: IDF M3 Halftrack Nord SS-11 Anti-Tank Missile Carrier
Tillagd i katalogen: 4.7.2017
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-PE35331
Tillgänglighet: på begäran

424.16 SEK eller 27600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-PE35312
Tillgänglighet: på begäran

135.55 SEK eller 8800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-PE35332
Tillgänglighet: på begäran

451.01 SEK eller 29400 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra3586
Tillgänglighet: tillgänglig!

668.47 SEK 633.57 SEK
eller 43600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: FCModeltrend
Produktkod: FCM35628
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.79 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: DEF Model
Produktkod: DEF-DW30050
Tillgänglighet: på begäran

131.53 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: DEF Model
Produktkod: DEF-DW30051
Tillgänglighet: på begäran

131.53 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Toro Model
Produktkod: TOR35D49
Tillgänglighet: tillgänglig!

121.59 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM151
Tillgänglighet: tillgänglig!

253.14 SEK eller 16500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-PEA191
Tillgänglighet: på begäran

161.06 SEK eller 10500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-PEA083
Tillgänglighet: på begäran

107.36 SEK eller 7000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Quick Wheel
Produktkod: QKW-034
Tillgänglighet: tillgänglig!

67.63 SEK eller 4400 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasMT06
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.63 SEK eller 7000 poäng

Skala: 1:76
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx02318V
Tillgänglighet: tillgänglig!

124.01 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:25
Tillverkare: Modelik
Produktkod: mod13_10
Tillgänglighet: tillgänglig!

106.37 SEK eller 6100 poäng