Mark I Models

Mark I Models 14456 'In Finnish Air Force' (double kit) Gloster Gladiator Mk.II & Brewster B-239 Buffalo

In Finnish Air Force (double kit) Gloster Gladiator Mk.II & Brewster B-239 Buffalo - Image 1
Skala: 1:144
Tillverkare: Mark I Models
Produktkod: MKM14456
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 30.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
283.45 SEK eller 19100 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMark I Models
ProduktkodMKM14456
Vikt:0.07 kg
Skala1:144
Tillagd i katalogen:17.8.2016
TagsBrewster-F2A-Buffalo Gloster-Gladiator
Gloster Gladiator to brytyjski samolot myœliwski w uk³adzie dwup³ata o konstrukcji czêœciowo metalowej z pocz¹tkowego okresu II wojny œwiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1934, a samoloty wesz³y do linii w 1937 roku. Napêd, zale¿nie od wersji stanowi³ silnik Bristol Merkury Mk IX (Gladiator Mk.I) lub Bristol Merkury Mk VIIIA (Gladiator Mk.II oraz Sea Gladiator). W sumie powsta³o 747 egzemplarzy Gloster Gladiator’a. W czasie II wojny œwiatowej samoloty tego typu walczy³y nad niebem Norwegii (dywizjon 263), Francji (dywizjony 607 i 615) oraz w Afryce Pó³nocnej i na Bliskim Wschodzie (dywizjony 33, 80, 94 i 112). Co ciekawe, tylko jeden dywizjon wyposa¿ony w myœliwce Gladiator (247th) walczy³ w Bitwie o Angliê w 1940 roku. Najwiêksz¹ s³awê samolot zyska³ heroiczn¹ obron¹ Malty w czerwcu 1940 r. przed przewa¿aj¹cymi si³ami w³oskimi. Pomimo wysokiej jakoœci konstrukcji i jej wytrzyma³oœci, po 1940 samolot Gladiator by³ kierowany do jednostek szkoleniowych oraz meteorologicznych. Samolot Gloster Gladiator u¿ywany by³ do 1953r., jako ostatnie wycofa³o je lotnictwo Portugalii. Dane techniczne (wersja Mk.I): d³ugoœæ: 8,36m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 9,83m, wysokoœæ: 3,58m, prêdkoœæ maksymalna: 407km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 11,7m/s, zasiêg maksymalny: 708km, pu³ap maksymalny 1000m, uzbrojenie: sta³e-4 karabiny maszynowe Vickers kal.7,7mm.

Brewster B-239 by³ fiñski samolot my¶liwski produkcji amerykañskiej w uk³adzie ¶redniop³ata z okresu miêdzywojennego oraz II wojny ¶wiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1937 roku, a maszyna wesz³a do linii w fiñskich si³ach powietrznych w 1939 roku. Napêd zapewnia³ najczê¶ciej pojedynczy silnik Wright R-1820-40 Cyclone o mocy 1200 KM. Uzbrojenie pok³adowe sk³ada³o siê z czterech karabinów maszynowych Browning M2 kal. 12,7 mm.

Pierwotnie Brewster B-239 zosta³ zaprojektowany na potrzeby US Navy, jako Brewster F2A-1, w celu zast±pienia dwup³atowych maszyn Grumman F3F. Jednak stosunkowo szybko zosta³ odsprzedany przez US Navy lotnictwu fiñskiemu. Powód tej decyzji wynika³ z faktu, ¿e amerykañska marynarka wojenna liczy³a na szybkie otrzymanie nowszej wersji maszyny, jak równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e do linii mia³y niebawem wej¶æ my¶liwce Grumman F4F Wildcat. Dostarczone do Finlandii samoloty nosi³y oznaczenie B-239E i w sumie trafi³o do tego kraju 44 maszyn tego typu. Otrzyma³y te¿ ju¿ nowe wersje silników Wright Cyclone o mocy 1200 KM oraz opancerzenie kabiny pilota. Usuniêto z nich równie¿ wszelkiego typu oprzyrz±dowanie niezbêdne do s³u¿by na lotniskowcach. Samoloty tego typu nie zosta³y u¿yte w toku Wojny Zimowej (1939-1940), ale na szerok± skalê u¿yto ich w toku tzw. Wojny Kontynuacyjnej (1941-1944) w toku której doczeka³ siê opinii niezawodnego, zwrotnego i wytrzyma³ego my¶liwca, wykazuj±c w starciach z maszynami sowieckimi ¶wietne statystyki zestrzeleñ. Co ciekawe, pozostawa³y one na wyposa¿eniu fiñskich si³ powietrznych a¿ do 1948 roku!


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: 'In Finnish Air Force' (double kit) Gloster Gladiator Mk.II & Brewster B-239 Buffalo
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 30.7.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 17.8.2016
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:144
Tillverkare: LF Models
Produktkod: LFM-LFC4492
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

62.39 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: LF Models
Produktkod: LFM-LFC44135
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

62.39 SEK eller 4200 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeR-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.92 SEK eller 3000 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: LF Models
Produktkod: LFM-LFC4408
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

62.39 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: LF Models
Produktkod: LFM-LFC44130
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

62.39 SEK eller 4200 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT144001
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

68.63 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT144002
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

68.63 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT144003
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

68.63 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT144004
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

68.63 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT144005
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

68.63 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-NDT144006
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 2-6 veckor

68.63 SEK eller 4600 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:144
Tillverkare: Mark I Models
Produktkod: MKM14454
Tillgänglighet: tillgänglig!

206.21 SEK eller 13900 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Mark I Models
Produktkod: MKM14457
Tillgänglighet: tillgänglig!

319.86 SEK eller 21500 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Mark I Models
Produktkod: MKM14453
Tillgänglighet: tillgänglig!

187.48 SEK eller 12600 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm32044
Tillgänglighet: tillgänglig!

540.92 SEK eller 36400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB80289
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.96 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby 2000
Produktkod: HBD72011
Tillgänglighet: tillgänglig!

164.08 SEK eller 11000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Roden
Produktkod: rod401
Tillgänglighet: tillgänglig!

172.92 SEK eller 11600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Roden
Produktkod: rod438
Tillgänglighet: tillgänglig!

172.92 SEK eller 11600 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev03846
Tillgänglighet: tillgänglig!

514.92 SEK eller 34600 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm32042
Tillgänglighet: tillgänglig!

543.52 SEK eller 36600 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: ICM
Produktkod: icm32041
Tillgänglighet: tillgänglig!

530.52 SEK eller 35700 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-SET-1-2008
Tillgänglighet: tillgänglig!

265.24 SEK eller 17800 poäng