Hobby 2000

Hobby 2000 72021 Junkers Ju-87 G-2 The Last Flight

Junkers Ju-87 G-2 The Last Flight - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby 2000
Produktkod: HBD72021
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 18.2.2021
114.05 SEK eller 7800 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareHobby 2000
ProduktkodHBD72021
Vikt:0.15 kg
Ean:5903002057209
Skala1:72
Tillagd i katalogen:20.1.2020
TagsJunkers-87
Junkers Ju-87 Stuka (skrót od niem. Sturzkampfflugzeug, czyli bombowiec nurkuj¹cy) to niemiecki, jednosilnikowy, bombowiec nurkuj¹cy z usterzeniem klasycznym, skrzyd³ami w konfiguracji odwróconych skrzyde³ mewy i konstrukcji w pe³ni metalowej. Ju-87 to jeden z najs³ynniejszych samolotów Luftwaffe, symbol jej potêgi obok Me-109. W pocz¹tkowym okresie wojny (1939-1941) sta³ siê symbolem Blitzkriegu, powoduj¹c czêsto panikê wœród ¿o³nierzy przeciwnika przez zamontowanie syren akustycznych (tzw. tr¹by jerychoñskie) wywo³uj¹cych specyficzny dŸwiêk w czasie lotu nurkowego. Twórc¹ maszyn¹ by³ Hermanna Pohlmanna, a pierwszy raz Ju-87 wzniós³ siê w powietrze w 1935 roku, do produkcji zaœ wszed³ dwa lata póŸniej. Podczas wojny domowej w Hiszpanii nie napotykaj¹c na ¿adnego powa¿nego przeciwnika w powietrzu móg³ siê wykazaæ skutecznoœci¹ w misjach do jakich by³ stworzony. Dziêki mo¿liwoœci bardzo stromego nurkowania, zachowuj¹c przy tym relatywnie niewielk¹ prêdkoœæ osi¹ga³ bardzo wysok¹ skutecznoœæ bombardowania. Z³owrog¹ s³awê Stuka potwierdzi³ podczas dzia³añ w Polsce, Niderlandach, Francji, Grecji i na Krecie. Jednak podczas Bitwy o Angliê, powolne Stukasy z zamontowanym na sta³e podwoziem by³y wprost masakrowane przez samoloty RAF, w konsekwencji czego zosta³y oddelegowane do atakowania gorzej bronionych celów. Na froncie wschodnim Ju-87 odegra³ rolê przede wszystkim jako samolot bliskiego wsparcia i doskona³y niszczyciel czo³gów. Hans Ulrich Rudel - pilot Luftwaffe uhonorowany najwiêksz¹ iloœci¹ odznaczeñ zaliczy³ na swoim koncie 519 zniszczonych radzieckich czo³gów. Podczas wojny produkcja Ju-87 wielokrotnie by³a zawieszana, zawsze jednak okazywa³o siê, ¿e nale¿y j¹ wznowiæ nie by³o bowiem innego samolotu mog¹cego godnie go zast¹piæ. W toku wojny powsta³o kilkanaœcie wersji i podwersji Ju-87. Pierwsz¹ produkowan¹ seryjnie by³ Ju-87 B (Berta). Napêdza³y go dwie wersje silnika Jumo 211 o mocy 1000KM lub 1200KM. Pe³ni³ on funkcjê bombowca nurkuj¹cego do dzia³añ l¹dowych. Z kolei Ju-87R (Richard) zosta³ przystowany do ataków na cele morskie. Cechowa³ siê wiêkszym zasiêgiem od wersji B, ale by³ trochê wolniejszy. Najszerzej produkowan¹ i najczêœciej modyfikowan¹ by³a wersja D (Dora). Posiada³y one nowe wersje silnika Jumo 211 o mocy 1420 i 1500KM. Ju-87D cechowa³ siê przede wszystkim lepszym opancerzeniem od poprzedników. Ostania, produkowana na szerok¹ skalê wersja Ju 87 to model G (Gustav), pe³ni¹cy rolê samolotu szturmowego i „niszczyciela czo³gów”, który trafi³o do jednostek liniowych na pocz¹tku 1943 roku. G³ówn¹ broni¹ tej wersji by³y dwa, montowane w zasobnikach pod skrzyd³ami, dzia³ka Bordkanone BK 3,7 kal.37mm. Ju-87G posiada³ te¿ poprawione opancerzenie. W toku ca³ej wojny powsta³o ok.5900 sztuk wszystkich wersji Ju-87. Dane techniczne (wersja Ju-87B): d³ugoœæ: 11m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 13,8m, wysokoœæ: 4,23m, prêdkoœæ maksymalna: 390km/h, zasiêg maksymalny: 500km, pu³ap maksymalny 8200m, uzbrojenie: sta³e- 3 karabiny maszynowe kal.7,92mm, podwieszane-do 450 kg bomb.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Junkers Ju-87 G-2 The Last Flight
Tillagd i katalogen: 20.1.2020
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72547
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.55 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: KV Models
Produktkod: KVM-72544
Tillgänglighet: tillgänglig!

39.69 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-72-090
Tillgänglighet: tillgänglig!

78.91 SEK eller 5400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLH72-005
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.89 SEK eller 5400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72019
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.87 SEK eller 1500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX144
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.33 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7093
Tillgänglighet: tillgänglig!

146.90 SEK eller 10100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72543
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.41 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX088
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.02 SEK eller 2800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pmask
Produktkod: PMA-PK72010
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.05 SEK eller 1200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72331
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.41 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72328
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.98 SEK eller 4700 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev04692
Tillgänglighet: tillgänglig!

123.73 SEK eller 8500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12404
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.07 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6123
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.48 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve7323
Tillgänglighet: tillgänglig!

103.36 SEK eller 7100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita2769
Tillgänglighet: tillgänglig!

343.74 SEK eller 23600 poäng

Skala: 1:24
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru02422
Tillgänglighet: tillgänglig!

1036.38 SEK eller 71200 poäng

Skala: 1:24
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru02423
Tillgänglighet: tillgänglig!

1161.16 SEK eller 79800 poäng

Skala: 1:700
Tillverkare: Orange Hobby
Produktkod: RNG-N07-011-88
Tillgänglighet: tillgänglig!

190.96 SEK eller 13100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Hobby 2000
Produktkod: HBD48004
Tillgänglighet: tillgänglig!

280.08 SEK eller 19200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Hobby 2000
Produktkod: HBD48003
Tillgänglighet: tillgänglig!

280.08 SEK eller 19200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita2807
Tillgänglighet: tillgänglig!

282.63 SEK eller 19400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev05691
Tillgänglighet: tillgänglig!

504.17 SEK eller 34600 poäng