NEW! Ugears 70136 Kasa Fiskalna

Kasa Fiskalna - Image 1
Tillverkare: Ugears
Produktkod: UGE70136
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 21.9.2020
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
675.40 SEK eller 43000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareUgears
ProduktkodUGE70136
Vikt:1.18 kg
Ean:4820184121119
Tillagd i katalogen:11.8.2020

Wszyscy wiemy, ¿e prawdziwe warto¶ci w ¿yciu nie maj± odpowiednika pieniê¿nego, ale je¶li zdarzy siê, ¿e bêdziesz potrzebowa³ przechowywania swojej gotówki, UGEARS mo¿e zaoferowaæ Ci co¶, co wi±¿e siê z zabaw± i  nauk±. Przedstawiamy Twoj± now± mechaniczn± skarbonkê, Kasê Fiskaln±.

Zabytkowa bry³a modelu Art Deco sprawia, ¿e jest to wykwintny detal dekoracyjny do ka¿dego wnêtrza, a tak¿e mile widziany prezent dla przyjaciela lub kolegi. Ten sprytny, mechaniczny model pomo¿e Ci nauczyæ dzieci liczyæ w prosty i zabawny sposób. Wykorzystaj go w swoim biznesie sprzeda¿y lemoniady. Z Kas± Fiskaln± od UGEARS mo¿esz zobaczyæ wzrost sprzeda¿y - a tak¿e znacz±cy wzrost w sektorze zabawy!

Jak to dzia³a

Twój bank gotówkowy przyjmuje monety o ¶rednicy od 10 do 35 mm - co odpowiada wiêkszo¶ci rozmiarów monet znajduj±cych siê w obiegu na ¶wiecie. Aby móc ¶ledziæ swoje finanse, Kasa Fiskalna jest wyposa¿ona w licznik i automatyczny wykrywacz monet. Tryby pracy zmieniaj± siê w zale¿no¶ci od tego, czy w szczelinie na monety znajduje siê moneta, czy nie. Je¶li chcesz w³o¿yæ monetê do kasy, w³ó¿ j± do specjalnego otworu, podnie¶ i opu¶æ d¼wigniê. Odpowiednio zarejestrowana przez licznik, moneta zniknie w kasie. Je¶li chodzi o przechowywanie banknotów, Twoja Kasa Fiskalna oferuje automatyczny akceptor banknotów. Aby uruchomiæ mechanizm, nale¿y nakrêciæ silnik gumowy, poci±gaj±c d¼wigniê w górê i w dó³ dziesiêæ razy. To wystarczy, aby Kasa Fiskalna wci±gnê³a 3-4 banknoty, które w³o¿ysz do szczeliny na banknoty.

Je¶li potrzebujesz dostêpu do swoich oszczêdno¶ci, wprowad¼ tajny kod, aby odblokowaæ Kasê Fiskaln± i przekrêæ klucz a¿ do momentu, gdy kaseta wyjdzie na zewn±trz. Spowoduje to równie¿ zresetowanie licznika.

Design

Ten oryginalny i sprytny mechaniczny bank zosta³ zaprojektowany jako zabytkowa kasa, aby zapewniæ bezpieczeñstwo Twoich finansów. Podobnie jak jego prawdziwy prototyp, model ten posiada pude³ka na monety i banknoty. Dla dodatkowej ochrony, s± one zabezpieczone zamkiem szyfrowym. Mo¿esz aktualizowaæ swój kod w dowolny sposób za pomoc± mechanizmu kodowego.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Kasa Fiskalna
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 21.9.2020

GLS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 11.8.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?