NEW! Ugears 70032 Kolejowy Manipulator

Kolejowy Manipulator - Image 1
Tillverkare: Ugears
Produktkod: UGE70032
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 21.9.2020
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
431.04 SEK eller 27500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareUgears
ProduktkodUGE70032
Vikt:0.63 kg
Ean:4820184120600
Tillagd i katalogen:10.7.2020

Opracowuj±c swoj± now± fascynuj±c± seriê Mechanical Town, Ugears prezentuje kolejny dodatek do kolekcji: Manipulator szyny. Manipulator jest urz±dzeniem czysto utylitarnym, umieszczonym w doku mechanicznego miasta niedaleko fabryki robotów, co nie czyni go mniej rozrywkowym ni¿ inne modele z tej serii. Podobnie jak pozosta³e modele Ugears, Manipulator zosta³ zaprojektowany, aby zapewniæ zabawê po zakoñczeniu monta¿u. Dziêki wielu dodatkom, które wchodz± w sk³ad zestawu, model gwarantuje godziny ekscytuj±cej nowej rozrywki. Mówi±c o dodatkach, z samym Manipulatorem, otrzymujesz równie¿ dwie sekcje szyn, budkê w trakcie budowy, dwie skrzynie transportowe z drzwiami, d¼wig, fracht i piêæ znaków.Projekt Manipulator jest mechanicznym pazurem z trzema d¼wigniami, które znajduj± siê na platformie na szynach. Szyny mo¿na ³±czyæ równolegle lub w jednej linii. Uzupe³nieniem scenografii jest pseudo-metalowa budka zbudowana z gigantycznych kratownic, które przyby³y prosto z epoki industrialnej z jednym z bohaterów, dekarzem z m³otkiem, siedz±cym na belce szopy. Flagi sygna³owe gospodarstwa pracownika pomagaj± operatorowi manipulatora w kontrolowaniu procesu, podczas gdy pracownik z ³opat± i robotnikiem z kluczem zajmuje siê w³asnymi sprawami w dokach. Model zawiera tak¿e jedno z najwa¿niejszych urz±dzeñ doków, ¯uraw. Mo¿na go zdemontowaæ i z³o¿yæ razem niemal za pomoc± fali rêki. Wa¿nym dodatkiem do otoczenia jest wózek towarowy z bokami opuszczanymi. Wszystkie czê¶ci zestawu wykonane s± z wysokiej jako¶ci sklejki i nie wymagaj± ¿adnych dodatkowych materia³ów ani narzêdzi do monta¿u.

Jak to dzia³a?

Sam pazur znajduje siê na platformie, która mo¿e siê obracaæ rêcznie lub za pomoc± zaworu. Kabina operatora wyposa¿ona w pokrywê zabezpieczaj±c± i regulowany reflektor znajduje siê w przedniej czê¶ci modelu. Obrót kabiny w lewo prze³±cza tryby Manipulatora: 1) pozycja pocz±tkowa (tryb jazdy) - zablokowana platforma obrotowa pazura, model porusza siê po torze; 2) Obrót o 90 stopni (tryb dowolny) - platforma obrotu jest odblokowana; 3) Obrót o 180 stopni (tryb ³adowania) - ko³a modeli s± zablokowane wraz z ko³em zêbatym na przedniej osi, która ³±czy siê z pó³k± na szynach. Z ty³u modelu znajduje siê d¼wignia steruj±ca podnoszeniem, opuszczaniem i trzymaniem czterech podparæ stóp, zapewniaj±cych dodatkow± stabilno¶æ podczas obs³ugi pazura. Manipulator Ugears z przegubowym pazurem mo¿e ³adowaæ i przenosiæ skrzynie ³adunkowe w Wózku z niezwyk³± precyzj± - do 1 cm. Bazuj±c na oryginalnych prototypach, Manipulator nauczy Ciê o operacyjnych i konstrukcyjnych osobliwo¶ciach prawdziwych maszyn, takich jak ¿urawie, koparki, ramiona robotów itp.

 

Czê¶ci:                  354
Poziom:                 Ciê¿ko
Czas monta¿u:      8-10 godzin
Wymiary modelu:  45 x 50 x 21 cm
Opakowanie:        37 x 14 x 3 cmFel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Kolejowy Manipulator
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 21.9.2020

GLS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 10.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?