Tamiya

Tamiya 82112 LP-12 IJN gray Kure Arsenal

LP-12 IJN gray Kure Arsenal - Image 1
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam82112
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 29.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
24.27 SEK -9% 22.09 SEK eller 1600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam82112
Vikt:0.05 kg
Ean:45206238
Kapacitet10ml
Tillagd i katalogen:22.1.2018

A matte color recreating the unique shade of gray seen on Imperial Japanese Navy ships laid down at Kure Arsenal, such as the Yamato.

Farba celulozowa Tamiya (10 ml)

Farba akrylowa, w której jako spoiwo zosta³a wykorzystana wysokiej jako¶ci ¿ywica, natomiast jako rozpuszczalnik zastosowano rozpuszczalnik celulozowy. Z tego wzglêdu mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to farba na bazie celulozowej. W jêzyku angielskim jest ona nazywana „Lacquer Paint”. Jednocze¶nie jednak, mo¿na je traktowaæ jako swoiste ogniwo po¶rednie pomiêdzy farbami emaliowymi, a „typowymi” farbami akrylowymi na bazie wody lub alkoholu. Z jednej bowiem strony wykazuj± siê jednak mniej intensywnym zapachem od emalii, a z drugiej – nie wykazuj± tak silnej tendencji do zatykania aerografu jak wodne farby akrylowe. Prezentowana farba zosta³a umieszczona w szklanym pojemniku o okr±g³ej podstawie o objêto¶ci 10 ml z zakrêtk± wykonan± z tworzywa sztucznego. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿± ¶rednicê podstawy, zachowuje siê stabilnie na blacie roboczym. Oka¿e siê u¿yteczna w przypadku malowania zw³aszcza miêkkich tworzyw sztucznych (na przyk³ad polistyrenu), ale tak¿e miêkkich metali czy niektórych innych tworzyw sztucznych. Jest dedykowana przede wszystkim do pracy z aerografem, ale przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci oraz odpowiednim rozcieñczeniu mo¿na j± równie¿ wykorzystaæ przy pracy z pêdzlem. Mo¿na w tym celu wykorzystaæ przede wszystkim pêdzle o w³osiu naturalnym (na przyk³ad: High Grade Pointed Brush Sml - DC719, HG Flat Brush - Extra Small lub Painta Luxus, size 1), ale mo¿na te¿ u¿yæ takich o w³osiu syntetycznym (na przyk³ad: High Finish Pointed Brush - (Ultra Fine), A.MIG 8612 2/0 SYNTHETIC ROUND BRUSH albo Round Toray #2/0). Rzecz jasna podobnie jak w przypadku ka¿dej innej farby nak³adanej pêdzlem, zaleca siê na³o¿enie raczej 2-3 cienkich warstw, ni¿ 1 grubej. Przed jej otwarciem (zw³aszcza pierwszym!), zaleca siê dobrze j± wymieszaæ, tak aby wszystkie jej sk³adniki (czyli przede wszystkim:  pigment, spoiwo oraz rozpuszczalnik) po³±czyæ ze sob±. Za minimalny czas mieszania mo¿na przyj±æ 30-45 sekund. Podobnie jak w przypadku wielu innych farb, zaleca siê j± nak³adaæ na powierzchniê modelu, która jest sucha, a najlepiej tak¿e odt³uszczona. Omawian± substancjê chemiczn± najlepiej rozcieñczaæ dedykowanymi do tego celu wyrobami firmy Tamiya, takimi jak Lacquer Thinner.  Mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ preparat firmy Hataka HTK-XP03 Lacquer Thinner, który wykazuje siê mniej intensywnym zapachem. Mieszanie omawianej farby oraz dowolnego z w/w rozcieñczalników najlepiej przeprowadziæ w kuwecie malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (10 WELLS), Aluminium Palet 6 Wells albo Pallete Droper Stirrer). Natomiast po zakoñczeniu malowania omawian± farb±, zaleca siê przetarcie rêcznikiem papierowym, szmatk± lub wacikiem bawe³nianym, zakrêtki od pojemnika w celu usuniêcia nadmiaru farby i dopiero po wykonaniu tej czynno¶ci jego dok³adne zamkniêcie. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e firma Tamiya opracowa³a specjalistyczne stanowisko pracy, czyli Work Station w/Magnifying Lens, dedykowane do wykorzystania miêdzy innymi z omawian± substancj±. Bez w±tpienia, prezentowana farba modelarska to produkt bardzo wysokiej jako¶ci - jeden z lepszych dostêpnych obecnie na rynku w swojej kategorii.

Tamiya Color Lacquer Paint (10 ml)

Tamiya Color bottled Lacquer Paints are highly versatile - whether using them to airbrush large areas, or pick out fine details with a brush, their stunning, consistent tones add superlative realism to your model. Their tough membrane suits them ideally to use as a basecoat, resistant to enamel paints, while swift drying times ensure an efficient painting process.

Features:

 • Strong coating film that is most suitable for basic painting
 • Bottle contents: 10ml
 • Shorter dry time, higher working efficiency
 • Safe for finishing with beautiful glossy enamel paint etc
 • Best for airbrush painting
 • Note: Colors may vary slightly from Tamiya Color Acrylics and Sprays with the same name.

Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Tamiya color matching list lacquer paint
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: LP-12 IJN gray Kure Arsenal
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 5 st.
torsdag, 29.7.2021

> mer än 5 st.
tisdag, 3.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

UPS

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 5.8.2021
-
måndag, 9.8.2021

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

Rek

1 - 5 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 11.8.2021

> mer än 5 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 16.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 22.1.2018
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?