MisterCraft

MisterCraft D106 Lockheed Martin F-16CJ Block 50

Lockheed Martin F-16CJ Block 50 - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD106
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 14.5.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
60.31 SEK eller 4100 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMisterCraft
ProduktkodmscD106
Vikt:0.18 kg
Ean:5903852041069
Skala1:72
Tillagd i katalogen:10.11.2009
TagsGeneral-Dynamics-F-16-Fighting-Falcon
General-Dynamics F16 Falcon to amerykañski, jednosilnikowy, wielozadaniowy lekki myœliwiec i szturmowiec. Prace nad projektem F-16 rozpoczêto w 1971 roku w koncernie General Dynamics (który w 1993 roku wszed³ w sk³ad giganta Lockheed Martin), przystêpuj¹c do konkursu na lekki myœliwiec wielozadaniowy (LWF) dla amerykañskich si³ powietrznych. Prototyp YF-16 oblatano 2 lutego 1974 roku. Prze³omowym pod wzglêdem technicznym rozwi¹zaniem by³o zastosowanie w nim komputerowego elektrycznego uk³adu sterowania fly-by-wire, który umo¿liwia³ zmniejszenie powierzchni skrzyde³ i usterzenia, a tym samym obni¿a³ masê ca³ego samolotu. F-16 by³ pierwszym myœliwcem na œwiecie, na którym zastosowano taki system. Pierwsze wersje w bardzo du¿ym stopniu by³y zbudowane ze stopów aluminium (ok.83% ca³oœci konstrukcji), jednak z czasem ustêpowa³y one miejsca kompozytom. Ró¿ne wersje F-16 s¹ napêdzane trzema wersjami silników: Pratt-Whitney F-100-PW-200, General Electric F110-GE100 oraz Pratt-Whitney F-100-PW-2020. „Mózgiem” systemu naprowadzania by³ radar APG-66, zast¹piony póŸniej przez radar APG-68(V). Warto zaznaczyæ, i¿ konstrukcja YF-16 okaza³¹ siê na tyle udana, ¿ê zwyciê¿y³a nie tylko w konkursie na LWF w USA (w konkurencji z samolotem Northrop YF-17), lecz wygra³a tak¿e kontrakt stulecia na myœliwiec wielozadaniowy dla europejskich krajów NATO. Jego rywalami by³y maszyny Dassault Mirage F.1 i SAAB J-37 Viggen. Produkcjê seryjn¹ F-16 rozpoczêto w 1975 roku. Uczestniczy³y w niej tak¿e europejskie kraje NATO, dla których by³a ona zastrzykiem nowych technologii lotniczych. Monta¿u ostatecznego dokonywano w USA, Belgii i Holandii. Pierwszy seryjny F-16A Fighting Falcon oblatano 7 sierpnia 1978 roku. Jest to wersja szturmowa F-16, przeznaczona przede wszystkim do zwalczana celów naziemnych. F-16 sprawdzi³ siê równie¿ bojowo, odnosz¹c szereg zwyciêstw powietrznych w wojnie w Libanie (1982) oraz w trakcie operacji Pustynna Burza (1991). Do koñca XX stulecia wyprodukowano ponad 4000 sztuk tego udanego samolotu. Powsta³o szeœæ podstawowych wersji samolotu F-16 o oznaczeniach A, C, E (wersje jednomiejscowe) oraz B, D, F (wersje dwumiejscowe). Na bazie tych szeœciu modeli tworzone s¹ liczne modernizacja powi¹zane najczêœciej z wymian¹ awioniki, oznaczone jako „Block”. Od 2006 roku F-16 s³u¿y równie¿ w polskim lotnictwie. Polskie Ministerstwo Obrony zdecydowa³o, ¿e w³aœnie F-16 stanowiæ bêdzie trzon modernizowanych si³ powietrznych, odrzucaj¹c oferty tak¿e Dessault i SAAB, choæ w tym wypadku ich przedmiotem by³y myœliwce Mirrage F2000 i JAS-39 Grippen. Niew¹tpliwie du¿e znaczenie przy podejmowaniu decyzji mia³a najwy¿sza suma zaproponowana przez amerykañski koncern w ramach tzw. transakcji offsetowej. Dane techniczne: Prêdkoœæ maksymalna: 2170 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 254 m/s, pu³ap maksymalny 15240m, zasiêg maksymalny: 3890km, uzbrojenie: sta³e-jedno dzia³ko szeœciolufowe M61A-1 kal.20mm, podwieszane-do 9275kg ³adunku.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Lockheed Martin F-16CJ Block 50
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 14.5.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 10.11.2009
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Dream Model
Produktkod: DMO-CDM72003
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.19 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Dream Model
Produktkod: DMO-CDM72005
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.19 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72055
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.34 SEK eller 1500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu672047
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-72-008
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.62 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX394
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.41 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72196
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.82 SEK eller 3200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu672040
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7261
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.53 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72146
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.82 SEK eller 3200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7051
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.53 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-111
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD64
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.31 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD33
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.31 SEK eller 4100 poäng

-5%

Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60788
Tillgänglighet: tillgänglig!

431.43 SEK 409.58 SEK
eller 27600 poäng

-5%

Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60786
Tillgänglighet: tillgänglig!

303.08 SEK 286.70 SEK
eller 19400 poäng

-5%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam61098
Tillgänglighet: tillgänglig!

527.01 SEK 499.70 SEK
eller 33800 poäng

Skala: n/a
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasTH03
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.73 SEK eller 6100 poäng

Skala: n/a
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasTH14
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.73 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasPT32
Tillgänglighet: tillgänglig!

260.04 SEK eller 17500 poäng

-5%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam61101
Tillgänglighet: tillgänglig!

638.97 SEK 606.20 SEK
eller 40900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita0188
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.31 SEK eller 8800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD35
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.31 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD115s
Tillgänglighet: tillgänglig!

97.76 SEK eller 6600 poäng