Eduard

Eduard 635012 M16 rifle Gulf War

M16 rifle Gulf War - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu635012
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
131.32 SEK eller 8400 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareEduard
Produktkodedu635012
Vikt:0.04 kg
Ean:8591437537082
Skala1:35
Tillagd i katalogen:26.2.2019
TagsM16-gun
Karabin M16 powsta³ w biurze projektowym kalifornijskiej firmy Armalite. Opracowano go wed³ug za³o¿eñ taktyczno-technicznych dla nowego karabinu, wydanych przez amerykañski Komitet Piechoty (Infantry Board), który mia³by zast¹piæ wys³u¿one i przestarza³e karabiny M14. G³ównym konstruktorem broni by³ Eugenie Stoner, który now¹ konstrukcjê opar³ o swoje wczeœniejsze dzie³o, karabin AR-10. G³ówn¹ zmian¹ by³o zastosowanie innego kalibru, który z 7,62mm zmniejszono do 5,56mm. Zastosowany nabój od pocz¹tku budzi³ w¹tpliwoœci, dziœ niemal powszechnie uwa¿a siê, ¿e nie by³ on trafny, a nowy wówczas karabin powinien strzelaæ nabojami kalibru 6,6mm. Po przeprowadzeniu modernizacji broni, wskutek czego powsta³a wersja M16A2, zmieniono, miêdzy innymi, skok gwintu w lufie, co pozwoli³o na wykorzystywanie belgijskiego naboju kalibru 5,56 mm, zdecydowanie lepszego balistycznie od wczeœniej u¿ywanego naboju tego samego kalibru produkcji USA. Pierwsze dziesiêæ egzemplarzy trafi³o do prób 31 marca 1958 roku. Próby poligonowe, prowadzone w dwóch oœrodkach (Aberdeen Proving Ground - warunki normalne; Fort Greely - warunki arktyczne) okaza³y siê pomyœlne, wobec czego Komitet zaleci³ wprowadzenie karabinu M16 do uzbrojenia wojsk armii USA. Po wprowadzeniu koniecznych poprawek w styczniu 1959 roku, w firmie Colt Patent Firearms Company, która naby³a prawa licencyjne od Armalite, rozpoczêto produkcjê seryjn¹. Dostawy dla wojska rozpoczêto w 1961 roku. Pocz¹tkowo armia otrzyma³a 85000 sztuk, natomiast US Air Force 8500. W tym samym czasie zmieniono oznaczenie firmowe z AR-15 na M16. W roku 1967 prawa patentowe od firmy Colt odkupi³ rz¹d amerykañski. Wersjê M16A2 wprowadzono do uzbrojenia w roku 1984. Karabin dzia³a na zasadzie wykorzystania energii gazów prochowych, odprowadzanych z przewodu lufy. Gazy odprowadzane s¹ bezpoœrednio do suwad³a za pomoc¹ cienkiej rurki. Ryglowanie jest wykonywane za pomoc¹ zamka obrotowego, którego rygle wchodz¹ w gniazdo oporowe komory ryglowej, nakrêconej na lufê broni. Do zasilania wykorzystywane s¹ wymienne magazynki pude³kowe, o pojemnoœci 20 lub 30 nabojów, rozmieszczonych dwurzêdowo. Wyci¹g ³usek i ich wyrzutnik znajduj¹ siê w zamku. Mechanizm uderzeniowy kurkowy, z kurkiem zakrytym. Mechanizm spustowy umo¿liwia prowadzenie ognia pojedynczego i seryjnego. Celownik przeziernikowy, dwu-nastawowy: 0-300 m i 300-500 m. Na lufie broni mo¿na zamontowaæ bagnet-nó¿ M7 lub urz¹dzenie do strzelania œlep¹ amunicj¹. Pod luf¹ mo¿na podwiesiæ granatnik podwieszany "M203". Kaliber: 5.56mm. Odleg³oœæ strza³u maksymalnego:3,600 metrów. Maksymalny zasiêg skuteczny: cel powierzchniowy: 800 metrów; cel punktowy: 550 metrów. Prêdkoœæ wylotowa pocisku: 853 m/s. Szybkostrzelnoœæ teoretyczna: 800 pocisków na minutê. Pojemnoœæ magazynka: 20 i 30 nabojów. 3_edu635012_instruction_sheet.pdf
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: M16 rifle Gulf War
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 22.6.2021

> mer än 1 st.
torsdag, 15.7.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 22.7.2021
-
måndag, 26.7.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 22.7.2021
-
måndag, 26.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 26.2.2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu635009
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.32 SEK eller 8400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00506
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.25 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00508
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.25 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00511
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.25 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00505
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.25 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00509
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.82 SEK eller 1500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00507
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.82 SEK eller 1500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00510
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.82 SEK eller 1500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00512
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.82 SEK eller 1500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLMEL008
Tillgänglighet: tillgänglig!

46 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: OKB Grigorov
Produktkod: OKB-W72004
Tillgänglighet: tillgänglig!

121.16 SEK eller 8200 poäng