Tamiya

Tamiya 60750 Messerschmitt Bf109E-3

Messerschmitt Bf109E-3 - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60750
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 27.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
151.80 SEK -5% 144.15 SEK eller 9700 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTamiya
Produktkodtam60750
Vikt:0.16 kg
Ean:4950344607501
Skala1:72
Storlek137 x 122 mm
Målning/ bildAS-5,X-1,X-10,X-11,X-18,X-2,X-4,X-7,XF-1,XF-16,XF-22,XF-49,XF-57,XF-62,XF-63,XF-7,
Tillagd i katalogen:30.10.2004
TagsME-109
Messerschmitt Bf-109 to niemiecki, jednosilnikowy samolot myœliwski o konstrukcji metalowej, w uk³adzie dolnop³ata z usterzeniem klasycznym. Okaza³ siê podstawowym i najliczniej produkowanym myœliwcem Luftwaffe w czasie II wojny œwiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce 29 maja 1935 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1936-1945. W sumie szacuje siê, ¿e ³¹cznie wyprodukowano oko³o 35000 myœliwców Messerschmitt Bf-109 wszystkich odmian, z czego wiele po wojnie trafi³o do si³ powietrznych Czech i Izraela. Korzenie Bf-109 siêgaj¹ konkursu og³oszonego w 1933 roku przez Luftwaffe na nowy samolot myœliwski. W konkurencji z He-112, projekt Bf-109 pocz¹tkowo przegra³, ale dziêki intrygom Williego Messerschmitta , projekt móg³ byæ kontynuowany i ostatecznie to on okaza³ siê zwyciêzc¹ konkursu, staj¹c siê podstawowym myœliwcem Luftwaffe. W toku produkcji powsta³o kilka g³ównych odmian samolotu Bf-109. Pierwsz¹ seri¹ przedprodukcyjn¹ by³ Bf-109B (Berta) z ró¿nymi wersjami silnika Junkers Jumo 210 (A lub Da). By³y one testowane w Hiszpanii od 1937 roku w czasie wojny domowej. Kolejna wersja to Bf-109C (Cezar). Posiada³y one inny silnik od wersji B, oraz rozbudowane uzbrojenie z³o¿one z dwóch dzia³ek 20mm oraz 2 km kal.7,92mm. Tak¿e te maszyny walczy³y na niebie Hiszpanii. Trzecia wersja to Bf-109D (Dora) z silnikiem Junkers Jumo 210 Da lub Daimler-Benz DB 600. Walczy³a ona w kampanii wrzeœniowej, ale na prze³omie 1939/1940 zosta³a zast¹piona przez wersjê E. Najs³ynniejszym modelem by³ Bf-109E (Emil) z silnikiem Daimler-Benz 601A lub N. Jako pierwszy model pos³ugiwa³ siê trzy-, a nie dwu-³opatowym œmig³em. Bf-109E walczy³y w kampanii francuskiej, nad Angli¹ oraz w Afryce Pó³nocnej i na froncie wschodnim. Asem, który rozpocz¹³ swoj¹ karierê w³aœnie na Bf-109E by³ s³ynny Adolf Galland. Kolejna wersja to Bf-109F (Friedrich), która zdaniem niemieckich pilotów by³a najdoskonalsza aerodynamicznie. Posia³a zmieniony kszta³t kad³uba, skrzyde³, owiewki kabiny, ale nie zastosowano nowego silnika. Wprowadzano go do s³u¿by na prze³omie 1940/1941 roku. W ramach rozwoju konstrukcji opracowywano kolejne specyfikacje Bf-109, z których wersjê G (Gustav) wyprodukowano w najwiêkszej iloœci egzemplarzy. Najpowa¿niejsz¹ zmian¹ podnosz¹c¹ osi¹gi maszyny by³o zamontowanie nowego 12-cylindrowego silnika Daimler-Benz DB605A o mocy 1475KM. Uzbrojenie Bf-109G stanowi³a para karabinów maszynowych 13mm znajduj¹cych siê w kad³ubie przed owiewk¹ kabiny pilota, oraz dzia³ko MG151 20mm lub ciê¿sze MK108 30mm. Ostatni¹ produkowan¹ na masow¹ skalê wersj¹ by³ Bf-109K (Kurfirst), której produkcja ruszy³a w paŸdzierniku 1944 roku. Jako silnik zastosowano jednostkê Daimler-Benz DB 605DB lub DC. Bf-109K by³ najszybsz¹ wersj¹ z produkowanych w czasie II wojny œwiatowej, osi¹gaj¹c do 730km/h. Poza tym powsta³y dwie wersje- H i Z, by³y to jednak wersje raczej eksperymentalne i ich produkcja wielkoseryjna nie ruszy³a. Kolejne usprawnienia w dziedzinie napêdu i uzbrojenia uczyni³y Messerschmitta Bf-109 jednym z najgroŸniejszych myœliwców II wojny œwiatowej, a jednoczeœnie pokaza³y ogromny potencja³ drzemi¹cy w nieco kanciastym p³atowcu stworzonym przez Williego Messerschmitta. Dane techniczne (wersja Bf-109 G-6): d³ugoœæ: 8,95m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 9,92m, wysokoœæ: 2,6m, prêdkoœæ maksymalna: 640km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 17m/s, zasiêg maksymalny: 850km, pu³ap maksymalny 12000m, uzbrojenie: sta³e- 2 karabiny maszynowe MG131 kal.13mm oraz 1 dzia³ko MG151 kal.20mm , podwieszane-250 kg bomb, lub 2 wyrzutnie pocisków Wfr. Gr. 21.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Messerschmitt Bf109E-3
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 59 st.
tisdag, 27.7.2021

> mer än 59 st.
onsdag, 28.7.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 59 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 3.8.2021
-
torsdag, 5.8.2021

> mer än 59 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 4.8.2021
-
fredag, 6.8.2021

UPS

1 - 59 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 3.8.2021
-
torsdag, 5.8.2021

> mer än 59 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 4.8.2021
-
fredag, 6.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.10.2004
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMQ72390
Tillgänglighet: på begäran

30.66 SEK eller 2100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72324
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.80 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX020
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.55 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72057
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS164
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.55 SEK eller 2000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-147
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.46 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72470
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.80 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7081
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.86 SEK eller 6300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pmask
Produktkod: PMA-PK72032
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.43 SEK eller 1200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB72389
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.80 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72072
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7067
Tillgänglighet: tillgänglig!

127.15 SEK eller 8600 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7707
Tillgänglighet: tillgänglig!

180.46 SEK eller 12100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7676
Tillgänglighet: tillgänglig!

154.97 SEK eller 10400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7689
Tillgänglighet: tillgänglig!

154.97 SEK eller 10400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: A-Model
Produktkod: AMO-72117
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.10 SEK eller 7600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7677
Tillgänglighet: tillgänglig!

154.97 SEK eller 10400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7688
Tillgänglighet: tillgänglig!

154.97 SEK eller 10400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu2136
Tillgänglighet: tillgänglig!

371.35 SEK eller 23800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7671
Tillgänglighet: tillgänglig!

151.33 SEK eller 10200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7664
Tillgänglighet: tillgänglig!

151.33 SEK eller 10200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7658
Tillgänglighet: tillgänglig!

146.65 SEK eller 9900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7661
Tillgänglighet: tillgänglig!

146.65 SEK eller 9900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: AZ-Model
Produktkod: AZM7660
Tillgänglighet: tillgänglig!

146.65 SEK eller 9900 poäng