WAK

WAK 10-2020 MiG-29A Fulcrum (Fulcrum-A) nr 187

MiG-29A Fulcrum (Fulcrum-A) nr 187 - Image 1
Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK10-2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
86.05 SEK eller 5800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareWAK
ProduktkodWAK10-2020
Vikt:0.15 kg
Skala1:33
Tillagd i katalogen:2.11.2020
TagsMiG-29

Skala: 1:33
Autor: J. Janukowicz
Poziom trudno¶ci: 3/5
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami: 12
Ilo¶æ rysunków monta¿owych: 52
Dostêpne akcesoria: laserowo wycinane wrêgi, owiewka

Model polskiego samolotu my¶liwskiego w malowaniu 1.Pu³ku Lotnictwa My¶liwskiego z lat 1995-1999. Samolot w kamufla¿u "czechos³owackim" (jedna z 10 maszyn zakupionych w Republice Czeskiej w 1995 roku). Model ¶rednio skomplikowany.

Wymiary modelu po sklejeniu:
D³ugo¶æ: 53 cm
Rozpiêto¶æ: 35 cm

Mikojan-Guriewicz MiG-29 (NATO: Fulcrum) to sowiecki, dwusilnikowy, ciê¿ki myœliwiec frontowy IV generacji ze skrzyd³ami trapezowymi, pasmowymi. Ju¿ sama iloœæ ponad 1000 MiG-ów 29 wyprodukowanych pomiêdzy 1977 a 1992 rokiem œwiadczy o potencjalnych mo¿liwoœciach tego samolotu. W istocie trzeba go zaliczyæ do grona 3 lub 4 najwa¿niejszych aktualnie pozostaj¹cych w czynnej s³u¿bie myœliwców œwiata IV generacji. MiG-29 zosta³ zaprojektowany w latach 70-tych jako konstrukcja mog¹ca siê równaæ a nawet przewy¿szaæ mo¿liwoœciami bojowymi myœliwce z wrogiego wówczas obozu zachodniego. I rzeczywiœcie trzeba przyznaæ, ¿e nie ustêpuje w niczym np. F-16, a wieloma elementami np. potê¿nym, dwusilnikowym napêdem przewy¿sza amerykañskiego konkurenta. Jako, ¿e MiG-29 zosta³ skonstruowany z myœl¹ o jak najszybszej obs³udze nawet w warunkach polowych i przez mechaników o minimalnym doœwiadczeniu to wszelkie naprawy rzeczywiœcie mog¹ byæ przeprowadzone w b³yskawicznym tempie. Trudno to sobie wyobraziæ ale 5 mechaników jest w stanie wymieniæ i przetestowaæ silnik w mniej ni¿ godzinê! Na tym nie koñcz¹ siê niezwyk³e mo¿liwoœci Fulcrum’a. W razie problemów z napêdem nawet w pe³ni za³adowany mo¿e on wystartowaæ u¿ywaj¹c jednego silnika, by nastêpnie ju¿ w powietrzu odpaliæ drugi. Sta³e uzbrojenie MIG-a 29 stanowi znane z precyzyjnoœci dzia³ko 30mm GSh-301. Na wêz³ach zewnêtrznych przenoszone zaœ byæ mog¹ rakiety powietrze-powietrze AA-10, AA-11 lub AA-8, a do zwalczania celów naziemnych UB-32-57 czy niekierowane ale wiêksze S-8K.MiG-29 znajduje siê na wyposa¿eniu si³ powietrznych nie tylko pañstw by³ego bloku wschodniego ale tak¿e wielu innych u¿ytkowników, którzy docenili jego ogromne mo¿liwoœci. Powsta³o kilka wersji tego udanego myœliwca. Najwa¿niejsze z nich to min. pierwsza produkowana seryjnie, czyli MiG-29 (Fulcrum-A) z radarem S-29 Topaz oraz systemem optoelektronicznym OEPrNk-29. Inna wersja rozwojowa to MiG-29M (Fulcrum-E) z radarem S-29M ¯uk o wiêkszym zasiêgu oraz lepszym systemem naprowadzania i celowania. Zastosowano tak¿e mocniejsze silniki RD-33K, zamiast RD-33. Zastosowano równie¿ system fly-by-wire. Dane techniczne: d³ugoœæ: 17,37m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 11,4m, wysokoœæ: 4,73m, prêdkoœæ maksymalna: 2400km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 330m/s, zasiêg maksymalny: 2100km, pu³ap maksymalny 18000m, uzbrojenie: sta³e-1 dzia³ko GSh-301 kal.30mm, podwieszane (wersja M)-do 5000 kg ³adunku.
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: MiG-29A Fulcrum (Fulcrum-A) nr 187
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 22.6.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
måndag, 5.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 2.11.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK-LAS1209
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.45 SEK eller 4700 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK-OWI2010
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.30 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK-LAS2010
Tillgänglighet: tillgänglig!

91.78 SEK eller 6200 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-1-2-2012
Tillgänglighet: tillgänglig!

522.72 SEK eller 35200 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-SET-1-2-2012
Tillgänglighet: tillgänglig!

746.38 SEK eller 50200 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-2-3-2018
Tillgänglighet: tillgänglig!

522.72 SEK eller 35200 poäng

Skala: 1:33
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-KA-SET-2-3-2018
Tillgänglighet: tillgänglig!

746.38 SEK eller 50200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Parc Models
Produktkod: PAR72106
Tillgänglighet: tillgänglig!

133.65 SEK eller 9000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Parc Models
Produktkod: PAR72110
Tillgänglighet: tillgänglig!

133.65 SEK eller 9000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Lion Roar
Produktkod: LRO-L4818
Tillgänglighet: tillgänglig!

842.61 SEK eller 56700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD97
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.31 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita1377
Tillgänglighet: tillgänglig!

165.38 SEK eller 11100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscD20
Tillgänglighet: tillgänglig!

60.31 SEK eller 4100 poäng

Skala: 1:32
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru03223
Tillgänglighet: tillgänglig!

959.64 SEK eller 64600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve7309
Tillgänglighet: tillgänglig!

228.83 SEK eller 15400 poäng