Academy

Academy 12530 P-47D & F-86E "Gabreski"

P-47D & F-86E "Gabreski" - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12530
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 16.10.2021
227.94 SEK -8% 209.49 SEK eller 16000 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareAcademy
Produktkodaca12530
Vikt:0.30 kg
Ean:8809258923053
Skala1:72
Tillagd i katalogen:1.12.2015
TagsNorth-American-F-86-Sabre Republic-P-47-Thunderbolt

North American F-86 Sabre (ang. szabla) to amerykañski, jednomiejscowy, turboodrzutowy samolot myœliwski, który uzyska³ miano godnego przeciwnika Mig-a 15 czasie wojny koreañskiej. Oblot prototypu F-86, który by³ napêdzany silnikiem J35-C-3 firmy Chevrolet, mia³ miejsce w paŸdzierniku 1947 roku. Samolot wszed³ do linii w 1949 roku. F-86 by³ pierwszym produkowanym seryjnie myœliwcem, który by³ w stanie przekroczyæ prêdkoœæ dŸwiêku. North American F-86 Sabre by³ podstawowym myœliwcem amerykañskim w czasie wojny koreañskiej, który by³ w stanie konkurowaæ i skutecznie walczyæ z samolotem Mig-15. Szacuje siê, ¿e stosunek strat w walkach obu tych maszyn wynosi 2:1 na korzyœæ maszyny amerykañskiej. F-86 bra³ tak¿e udzia³ w innych konfliktach: w wojnie indyjsko-pakistañskiej w 1965 roku oraz w wojnie o niepodleg³oœæ Bangladeszu w 1971 roku. Powsta³o kilkanaœcie wersji F-86, które ró¿ni³y siê od siebie zabudowanym silnikiem, uzbrojeniem oraz pe³nionymi zadaniami. Najpopularniejsze s¹ trzy wersje. F-86A pierwsza wersja seryjna, pe³ni¹ca rolê myœliwsk¹, której wyprodukowano 554 egzemplarze. Kolejna to F-86D, z nowym silnikiem General Electric J47-GE-17, charakterystycznie wyd³u¿on¹ czêœci¹ dziobow¹ oraz nowym usterzeniem poziomym. W sumie powsta³o 2504 sztuk tej wersji. Wreszcie wersja F-86F, z nowym silnikiem General Electric J47-GE-27 i wzmocnionymi skrzyd³ami. Wyprodukowano 2239 sztuk tej wersji. F-86 by³ równie¿ produkowany na licencji min. w Australii i Kanadzie. W sumie powsta³o 9812 sztuk tego udanego samolotu. Dane techniczne (wersja F-86F): Prêdkoœæ maksymalna: 1106 km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 45,7 m/s, pu³ap maksymalny 15100 m, zasiêg maksymalny: 2454 km, uzbrojenie: sta³e-6 karabinów maszynowych M2 Browning kal.12,7mm, podwieszane-do 2400 kg bomb i rakiet. Republic P-47 Thunderbolt to amerykañski, jednosilnikowy samolot myœliwski i myœliwsko-szturmowy, zbudowany w uk³adzie dolnop³ata z usterzeniem klasycznym. Uwa¿any za jeden z najlepszych amerykañskich myœliwców II wojny œwiatowej. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1941 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1942-1945. P-47 mo¿na okreœliæ mianem konia poci¹gowego amerykañskich si³ powietrznych zarówno na obszarze Europy jak i Pacyfiku. Mimo ¿e silnik R-2800 Double Wasp o mocy 2000KM, turbina i uk³ad wydechowy czyni³y samolot bardzo du¿ym i ciê¿kim, nie stanowi³o to bariery dla uzyskania œwietnych osi¹gów. U¿ytecznoœæ maszyny by³a tak du¿a, ¿e korzystano z niej zarówno do eskorty bombowców, jak i misji bombowych z P-47 w roli g³ównej. O klasie P-47 œwiadczy sama iloœæ wyprodukowanych samolotów. Powsta³o ich 15660, natomiast a¿ 12602 w specyfikacji D co jest absolutnym rekordem jeœli chodzi o iloœæ wyprodukowanych myœliwców w jednej wersji. Inn¹, rozpowszechnion¹ wersj¹ by³ P-47N, ze zmienionymi skrzyd³ami, wiêkszymi zbiornikami paliwa oraz mocniejszy silnik. By³ u¿ywany zarówno jak myœliwiec, jak i maszyna szturmowa. Nawet po II wojnie œwiatowej a¿ do pocz¹tku lat 50-tych Thunderbolt by³ jednym z najpopularniejszych myœliwców amerykañskich. Dane techniczne (wersja P-47D): d³ugoœæ: 11m, rozpiêtoœæ skrzyde³: 12,42m, wysokoœæ: 4,47m, prêdkoœæ maksymalna: 697km/h, prêdkoœæ wznoszenia: 15,9m/s, zasiêg maksymalny: 2900km, pu³ap praktyczny: 13100m, uzbrojenie: sta³e- 8 karabinów maszynowych M2 kal.12,7mm, podwieszane-do 1100 kg bomb lub pociski niekierowane.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: P-47D & F-86E "Gabreski"
Tillagd i katalogen: 1.12.2015
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX110
Tillgänglighet: tillgänglig!

35.59 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-072
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.36 SEK eller 3500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72046
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.17 SEK eller 1600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduSS114
Tillgänglighet: tillgänglig!

29.04 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduCX079
Tillgänglighet: tillgänglig!

35.59 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7039
Tillgänglighet: tillgänglig!

256.88 SEK eller 18000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-071
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Part
Produktkod: PRT-S72-073
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aires
Produktkod: air7089
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.87 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVV72068
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.43 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Montex
Produktkod: MT-SM72051
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 5-10 arbetsdagar

22.17 SEK eller 1600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVV72005
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.12 SEK eller 3100 poäng

Liknande produkter
-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12491
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.71 SEK 104.48 SEK
eller 8000 poäng

-9%

Skala: 1:72
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca12513
Tillgänglighet: tillgänglig!

291.80 SEK 266.85 SEK
eller 20500 poäng

-5%

Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60770
Tillgänglighet: tillgänglig!

225.72 SEK 214.20 SEK
eller 15100 poäng

-5%

Skala: 1:72
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60769
Tillgänglighet: tillgänglig!

225.72 SEK 214.20 SEK
eller 15100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasA08
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.77 SEK eller 6200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB80283
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.47 SEK eller 7500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasAT07
Tillgänglighet: tillgänglig!

127.43 SEK eller 8900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Kora Models
Produktkod: KOR-C7203
Tillgänglighet: tillgänglig!

215.72 SEK eller 15100 poäng

-5%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam61090
Tillgänglighet: tillgänglig!

429.48 SEK 405.91 SEK
eller 28700 poäng

-5%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam61086
Tillgänglighet: tillgänglig!

403.29 SEK 382.34 SEK
eller 26900 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx08109
Tillgänglighet: tillgänglig!

384.08 SEK eller 26900 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu4464
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.09 SEK eller 5700 poäng