AK-Interactive

AK-Interactive SK-0 PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 0

PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 0 - Image 1
Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-SK-0
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 30.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
137.81 SEK eller 9300 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAK-Interactive
ProduktkodAKI-SK-0
Vikt:0.02 kg
Ean:8435568308046
Tillagd i katalogen:9.2.2021
TagsBrush

Wysokiej jako¶ci pêdzel modelarski wytwarzany rêcznie o bardzo cienkim w³osiu typu „pointed brush”, okre¶lonym przez producenta jako „0”. Posiada ergonomicznie uformowany oraz ¶wietnie wywarzony drewniany trzonek, który zosta³ czê¶ciowo polakierowany na czarno. Pozwala na pewny chwyt omawianego narzêdzia oraz na komfortow± pracê. Do wytworzenia prezentowanego pêdzla zastosowano równie¿ w³osie naturalne pozyskane od ³asicy syberyjskiej z podgatunku Kolinsky. Jest ono uwa¿ane za najlepszy rodzaj w³osia, jaki mo¿na zastosowaæ w pêdzlach modelarskich. Cechuje siê bardzo wysok± elastyczno¶ci±, ¶wietn± sprê¿ysto¶ci±,  jednocze¶nie jest dosyæ sztywne, a przy odpowiedniej konserwacji bardzo d³ugo zachowuje swój pierwotny kszta³t. Wykazuje siê równie¿ dobr± ch³onno¶ci±. Nadaje siê fantastycznie do stosowania z farbami akrylowymi. Rzecz jasna jest mo¿liwe stosowanie tego rodzaju w³osia do malowania farbami emaliowymi, olejnymi czy tzw. metalizerami, ale wówczas bêdzie ono ulega³o zdecydowanie szybszemu zu¿yciu, a nawet odkszta³ceniom. G³ównym zadaniem omawianego pêdzla jest malowanie popiersi, figurek oraz ich oporz±dzenia - zw³aszcza w skali 1:16, 1:32, 1:35 czy 1:48 albo o wielko¶ci 200 mm, 120 mm, 75 mm czy 54 mm. Mo¿na go równie¿ zastosowaæ przy malowaniu drobnych elementów modeli plastikowych, takich jak na przyk³ad: detale silników lotniczych, wozów bojowych czy motocykli w skali 1:72, 1:48, 1:35 albo 1:12, jak równie¿ niewielkie detale wyposa¿enia pok³adowego statków i okrêtów w skali 1:700. Natomiast zdecydowanie nie zaleca siê stosowania omawianego narzêdzia do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Takie zadania bêd± powodowaæ jego bardzo szybkie zu¿ywanie siê. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pipette-Set (6pcs.) albo Pippetes (small size)) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINUM PALLET 10 WELLS lub Mr.Paint Tray 10szt.) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE albo Mokra Paleta – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: CLEANER (100ml) albo PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie go do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 1, Marta Kolinsky Brush 0 albo Pêdzel punktowy (Modeling Brush PRO II Pointed Brush (Fine).

Premium Siberian Kolinsky Brush 0  

AK-Interactive Siberian Kolinsky Brushes made by hand by expert craftsmen are made with the best Kolinsky Siberian hair and are some of the highest quality brushes on the market. The softness of the hair and the load-bearing capacity are ideal for figure painters looking for an extreme quality brush with a great capacity to line. Natural brushes require more care than synthetic hair brushes, as their deterioration leads to loss of shape and degradation of the hair. To increase their service, good maintenance and cleaning is recommended so that paint residues do not dry on your hair. Recommended for any type of acrylic paint. Recommend products: PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 1, Marta Kolinsky Brush 0 and Pêdzel punktowy (Modeling Brush PRO II Pointed Brush (Fine).

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: PREMIUM SIBERIAN KOLINSKY BRUSH – 0
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 2 st.
fredag, 30.7.2021

> mer än 2 st.
fredag, 13.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 20.8.2021
-
tisdag, 24.8.2021

UPS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 20.8.2021
-
tisdag, 24.8.2021

Rek

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 12.8.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 26.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 9.2.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14002
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.16 SEK eller 1600 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-663
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.31 SEK eller 8800 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-SK-2-0
Tillgänglighet: tillgänglig!

134.43 SEK eller 9000 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-SK-1
Tillgänglighet: tillgänglig!

141.19 SEK eller 9500 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-SK-2
Tillgänglighet: tillgänglig!

152.63 SEK eller 10300 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-578
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.72 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-580
Tillgänglighet: tillgänglig!

25.72 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-579
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.02 SEK eller 1800 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-577
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.38 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-610
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.38 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-605
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.38 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-604
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.86 SEK eller 1500 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-603
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.34 SEK eller 1500 poäng