Revell

Revell 39656 Painta Luxus, size 2

Painta Luxus, size 2 - Image 1
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39656
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
69.06 SEK eller 4800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareRevell
Produktkodrev39656
Vikt:0.01 kg
Ean:4009803036564
Tillagd i katalogen:25.3.2010
TagsPointed-Brush Standard-Brush

Pêdzel modelarski o okr±g³ym i bardzo cienkim w³osiu typu pointed brush, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta cyfr± „2” oraz o d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu ok. 165 mm. Posiada drewniany trzonek, lakierowany na z³oty i niebieski kolor, który bardzo wyra¼nie zwê¿a siê przy skuwce. Takie rozwi±zanie umo¿liwia lepsza kontrolê pêdzla w czasie malowania niewielkich elementów, jak równie¿ pozytywnie wp³ywa na komfort pracy. Natomiast w³osie prezentowanego narzêdzia jest w³osiem naturalnym pochodz±cym od ró¿nych gatunków ³asicowatych, w tym miêdzy innymi od kuny oraz sobola czerwonego (niem. Rotmarderhaarpinsel). W³osie tego ostatniego zwierzêcia jest do¶æ powszechnie uwa¿ane za jeden z lepszych dostêpnych na rynku materia³ów do produkcji pêdzli. Cechuje siê wysokim stopniem absorbowania farby, jak równie¿ dobr± elastyczno¶ci±, bêd±c jednocze¶nie do¶æ sztywne oraz sprê¿yste. Ze wzglêdu na charakterystykê swojego w³osia, prezentowany pêdzel jest dedykowany przede wszystkim do malowania farbami akrylowymi – zarówno na bazie wody („water-based”), jak i alkoholu. Oczywi¶cie mo¿na go u¿ywaæ z washami, farbami emaliowymi, olejnymi czy tzw. metalizerami, ale wówczas bêdzie ulega³ szybszemu zu¿yciu. G³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie elementów modeli plastikowych, takich jak na przyk³ad: czê¶ci wyposa¿enia zewnêtrznego wozów bojowych w skali 1:35 i 1:48, podwozie samolotów czy ¶mig³owców w skali 1:72 i 1:144 albo lufy artylerii g³ównej okrêtów w skali 1:700. Oka¿e siê równie¿ bardzo przydatne przy pracy z popiersiami oraz figurkami – chocia¿by w skali 1:35, 1:48 lub 1:72 albo o wielko¶ci 120 mm, 90 mm, 75 mm czy 54 mm. Prezentowane narzêdzie mo¿na tak¿e wykorzystaæ przy malowaniu dioram lub winiet. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci zastosowanego w nim w³osia wykorzystanie go do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing) czy wcieranie suchych pigmentów, mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Warto tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pipette-Set (6pcs.) albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINIUM PALLET (10 WELLS) lub Akrylowa Paleta do Malowania) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e farbê dowolnego rodzaju nale¿y przed rozpoczêciem pracy dobrze wymieszaæ, jak równie¿ rozcieñczyæ do po¿±danego stopnia, w zale¿no¶ci od efektów jakie chce siê uzyskaæ. Zaleca siê równie¿ nak³adanie raczej 2-3 warstw farby rozcieñczonej, ni¿ 1 warstwy farby bez dodatku rozcieñczalnika. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by Mokra Paleta lub Mr. Wet Palette - omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: Mr.Brush Cleaner Liquid (110 ml) albo Aqua Color Clean, 100ml. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 2, albo 2 PREMIUM MARTA KOLINSKY ROUND BRUSH.

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Painta Luxus, size 2
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 2 st.
måndag, 25.10.2021

> mer än 2 st.
tisdag, 26.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.11.2021
-
fredag, 5.11.2021

UPS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.11.2021
-
fredag, 5.11.2021

Rek

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.11.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 25.3.2010
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39655
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.59 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39643
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.94 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39646
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.94 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39647
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.94 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39645
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.94 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39648
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.94 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39642
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.94 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39644
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.94 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39641
Tillgänglighet: tillgänglig!

14.94 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39654
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.59 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39652
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.59 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39657
Tillgänglighet: tillgänglig!

69.06 SEK eller 4800 poäng