Revell

Revell 39650 Painta Luxus, size 5/0

Painta Luxus, size 5/0 - Image 1
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39650
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 1.12.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
54.81 SEK eller 3800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareRevell
Produktkodrev39650
Vikt:0.01 kg
Ean:4009803036502
Tillagd i katalogen:2.4.2009
TagsPointed-Brush

Pêdzel modelarski o okr±g³ym i bardzo cienkim w³osiu typu pointed brush, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta jako „5/0”. Posiada drewniany trzonek, lakierowany na z³oty i niebieski kolor, który bardzo wyra¼nie zwê¿a siê przy skuwce. Takie rozwi±zanie umo¿liwia lepsza kontrolê pêdzla w czasie malowania niewielkich elementów, jak równie¿ pozytywnie wp³ywa na komfort pracy. Natomiast w³osie prezentowanego narzêdzia jest w³osiem naturalnym pochodz±cym od ró¿nych gatunków ³asicowatych, w tym od kuny oraz sobola czerwonego. W³osie tego ostatniego zwierzêcia jest do¶æ powszechnie uwa¿ane za jeden z lepszych dostêpnych na rynku materia³ów do produkcji pêdzli. Cechuje siê wysokim stopniem absorbowania farby, jak równie¿ dobr± elastyczno¶ci±, bêd±c jednocze¶nie do¶æ sztywne oraz sprê¿yste. Z tego wzglêdu, prezentowany pêdzel jest dedykowany przede wszystkim do malowania farbami akrylowymi – zarówno na bazie wody („water-based”), jak i alkoholu. Oczywi¶cie mo¿na go u¿ywaæ z washami, farbami emaliowymi, olejnymi czy tzw. metalizerami, ale wówczas bêdzie ulega³ szybszemu zu¿yciu. G³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie skrajnie ma³ych detali modeli plastikowych, takich jak na przyk³ad: ¶wiat³a pozycyjne lub drobne szczegó³y kokpitu samolotów czy ¶mig³owców w skali 1:72 i 1:144 albo niewielkie elementy wyposa¿enia pok³adowego statków i okrêtów w skali 1:700. Oka¿e siê równie¿ bardzo przydatne przy pracy z popiersiami oraz figurkami – chocia¿by w skali 1:35, 1:48 lub 1:72 albo o wielko¶ci 120 mm, 90 mm, 75 mm czy 54 mm. Prezentowane narzêdzie mo¿na tak¿e wykorzystaæ przy malowaniu dioram lub winiet. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci zastosowanego w nim w³osia wykorzystanie go do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing) czy wcieranie suchych pigmentów, mo¿e prowadziæ do jego szybszego zu¿ywania siê. Warto tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pipette-Set (6pcs.) albo Pippetes (medium size)) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: Paleta do mieszania farb 18x8,5cm lub Six Wells Tray) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e farbê dowolnego rodzaju nale¿y przed rozpoczêciem pracy dobrze wymieszaæ, jak równie¿ rozcieñczyæ do po¿±danego stopnia, w zale¿no¶ci od efektów jakie chce siê uzyskaæ. Zaleca siê równie¿ nak³adanie raczej 2-3 warstw farby rozcieñczonej, ni¿ 1 warstwy farby bez dodatku rozcieñczalnika. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: CLEANER (100ml) albo Aqua Color Clean, 100ml. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Pêdzel okr±g³y z w³osiem z czerwonego sobola 5/0, Kolinsky Sable "5/0" albo .

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Painta Luxus, size 5/0
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
onsdag, 1.12.2021

> mer än 1 st.
fredag, 3.12.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021
-
torsdag, 9.12.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 8.12.2021
-
måndag, 13.12.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.12.2021
-
tisdag, 7.12.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 8.12.2021
-
torsdag, 9.12.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 8.12.2021
-
tisdag, 14.12.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 10.12.2021
-
torsdag, 16.12.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 2.4.2009
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39643
Tillgänglighet: tillgänglig!

15 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39641
Tillgänglighet: tillgänglig!

15 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39642
Tillgänglighet: tillgänglig!

15 SEK eller 1000 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39655
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.81 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39654
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.81 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39652
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.81 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39656
Tillgänglighet: tillgänglig!

69.34 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39651
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.81 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39653
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.81 SEK eller 3800 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87029
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.37 SEK 22.06 SEK
eller 1600 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87018
Tillgänglighet: tillgänglig!

76.22 SEK 72.28 SEK
eller 5100 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87153
Tillgänglighet: tillgänglig!

105.94 SEK 100.41 SEK
eller 7100 poäng