Stalingrad

NEW! Stalingrad 3229 Panzer Commander, 1943-45

Panzer Commander, 1943-45 - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3229
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 16.1.2022
197.30 SEK eller 12900 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareStalingrad
ProduktkodSTL-3229
Vikt:0.01 kg
Skala1:35
Tillagd i katalogen:25.11.2021
TagsGerman-World-War-II-Tank-Crew

Pierwsze czo³gi w armii niemieckiej pojawi³y siê ju¿ u schy³ku I wojny ¶wiatowej – by³y to maszyny A7V. Po podpisaniu traktatu wersalskiego niemieckim si³om zbrojnym zabroniono rozwoju broni pancernej, ale strona niemiecka nie honorowa³a tych ograniczeñ i potajemnie rozwija³a broñ pancern±. Natomiast po doj¶ciu Adolfa Hitlera do w³adzy w 1933 r. ów rozwój sta³ siê ju¿ ca³kowicie oficjalny, a w 1935 r. sformowana 1. Dywizjê Pancern±. W okresie 1935-1939 sformowano te¿ dalsze dywizje, a ich g³ównym sprzêtem by³y wozy Pz.Kpfw: I, II, III oraz IV. Pojedyncza dywizja pancerna w tym czasie by³a z³o¿ona z brygady czo³gów dzielonej na dwa regimenty pancerne, brygady piechoty zmotoryzowanej oraz pododdzia³ów wsparcia, miêdzy: rozpoznawczego, artylerii, przeciwlotniczego czy saperów. Etatowo liczy³a ok. 300 czo³gów. Warto równie¿ dodaæ, ¿e niemieckie wojska pancerne (niem. Panzerwaffe) by³y szkolone i przygotowywane do realizowania doktryny wojny b³yskawicznej, a nie – tak jak w wielu ówczesnych armiach – do wspierania dzia³añ piechoty. K³adziono zatem nacisk w szkoleniu „pancerniaków” na wymienno¶æ funkcji, samodzielno¶æ w podejmowaniu decyzji przez oficerów i podoficerów oraz jak najlepsze opanowanie techniczne posiadanych czo³gów. Wszystko to zaowocowa³o wielkimi sukcesami niemieckiej broni pancernej w Polsce w 1939 r., ale zw³aszcza na zachodzie Europy w 1940 roku. Tak¿e w toku walk w Afryce Pó³nocnej – zw³aszcza w okresie 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne okazywa³y siê bardzo trudnym przeciwnikiem. Przed inwazj± na ZSRR liczba niemieckich dywizji pancernych wzros³a niemal dwukrotnie, ale liczba czo³gów w tych jednostkach zmala³a do ok. 150-200 wozów. Tak¿e w toku walk na froncie wschodnim – zw³aszcza w latach 1941-1942 – niemieckie wojska pancerne górowa³y wyszkoleniem i organizacj± nad swym sowieckim przeciwnikiem. Jednak kontakt z takimi wozami jak T-34 czy KW-1 wymusi³ wprowadzenie do linii w 1942 i 1943 r. czo³gów Pz.Kpfw V oraz VI. Rosn±ce straty na froncie wschodnim, jak równie¿ przegrane batalie – pod Stalingradem czy Kurskiem – sprawi³y, ¿e niemiecka Panzerwaffe zosta³a os³abiona. W jej strukturze pojawi³y siê bataliony czo³gów ciê¿kich (z 3 kompaniami czo³gów), a w 1943 r. powo³ano dywizje grenadierów pancernych. Dawa³a te¿ o sobie znaæ coraz wyra¼niejsza przewaga strony radzieckiej, a od 1944 r. – konieczno¶æ równoczesnej walki z wojskami radzieckimi na wschodzie oraz aliantami na zachodzie. Przyjmuje siê równie¿, ¿e to wtedy (w latach 1944-1945) wyszkolenie niemieckich wojsk pancernych by³o s³absze, ani¿eli w okresie wcze¶niejszym i nie stanowi³o ju¿ tak istotnej przewagi po stronie niemieckiej, ni¿ wcze¶niej. Ostatnimi, zakrojonymi na du¿± skalê, operacjami niemieckiej Panzerwaffe by³y ofensywy w Ardenach (1944-1945) oraz na Wêgrzech (1945 r.).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Panzer Commander, 1943-45
Tillagd i katalogen: 25.11.2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM424
Tillgänglighet: på begäran

124.54 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H022
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.60 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A086
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.15 SEK eller 5600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H006
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.10 SEK eller 7700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H021
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.60 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H017
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.10 SEK eller 7700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H001
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.42 SEK eller 7500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H003
Tillgänglighet: tillgänglig!

135.02 SEK eller 8800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-H005
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.10 SEK eller 7700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Legend
Produktkod: LEG-LF0113
Tillgänglighet: tillgänglig!

113.27 SEK eller 7400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rado Miniatures
Produktkod: RDM35PE01
Tillgänglighet: på begäran

113.27 SEK eller 7400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Weikert Decals
Produktkod: WEI-DEC227
Tillgänglighet: tillgänglig!

56.35 SEK eller 3700 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3221
Tillgänglighet: tillgänglig!

197.30 SEK eller 12900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3222
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3085
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3084
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3594
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3595
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3080
Tillgänglighet: tillgänglig!

987.95 SEK eller 64400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3081
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3082
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3083
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.32 SEK eller 14300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3590
Tillgänglighet: tillgänglig!

2193.40 SEK eller 143000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Stalingrad
Produktkod: STL-3176
Tillgänglighet: tillgänglig!

652.36 SEK eller 42500 poäng