Amazing Art

Amazing Art 13166 Pêdzel P³aski Grzebieniasty 4

Pêdzel P³aski Grzebieniasty 4 - Image 1
Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ13166
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
27.66 SEK eller 1900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAmazing Art
ProduktkodAMZ13166
Vikt:0.01 kg
Ean:5902641613166
Tillagd i katalogen:9.2.2017
TagsFlat-Brush

Pêdzel modelarski o w³osiu p³askim, grzebieniastym którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta jako „4”. Posiada trzonek wykonany z lakierowanego drewna, który w dolnej czê¶ci zosta³ nieznacznie pogrubiony. Dziêki temu jest lepiej wywa¿ony, pewniej le¿y w d³oni, jak równie¿ zapewnia ca³kiem ergonomiczn± pracê. Takie rozwi±zanie u³atwia równie¿ kontrolê nad pêdzlem w czasie pracy. Ponadto, do wytworzenia jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, które co do zasady w porównaniu do w³osi naturalnych cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci±. Dziêki temu mo¿na je z pozwodzeniem stosowaæ przy pracy z washami oraz farbami: olejnymi, emaliowymi, celulozowymi, ale te¿ akrylowymi, bez ryzyka jego szybszego zu¿ycia siê. Ze wzglêdu na konstrukcjê oraz rodzaj zastosowanego w³osia, prezentowany pêdzel mo¿na z powodzeniem stosowaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Mo¿na go równie¿ wykorzystaæ do tradycyjnego malowania elementów modeli plastikowych, takich jak na przyk³ad: wnêtrze kabiny pilota samolotów i ¶mig³owców w skali 1:72 lub wnêki ich podwozia albo tarcza ochronna i ogon ³o¿a artylerii holowanej w skali 1:35. Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e do tego ostatniego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o typowo okr±g³ym lub p³askim w³osiu. Warto tak¿e dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pippetes (small size) albo Zestaw Pipet - 8 szt 3 ml) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: Paleta do mieszania farb 13x9cm lub Miseczki do mieszania farb 4 szt.) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Warto te¿ mieæ na uwadze, ¿e farbê dowolnego rodzaju nale¿y przed rozpoczêciem pracy dobrze wymieszaæ, jak równie¿ rozcieñczyæ do po¿±danego stopnia, w zale¿no¶ci od efektów jakie chce siê uzyskaæ. Zaleca siê równie¿ raczej nak³adanie 2-3 warstw farby rozcieñczonej, ni¿ 1 warstwy farby bez dodatku rozcieñczalnika. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints lub Mr. Wet Palette – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: CLEANER (100ml) albo PERFECT CLEANER. Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Pêdzel P³aski Grzebieniasty 6, Weathering Brush Rounded albo STREAKING AND VERTICAL SURFACES BRUSH SET

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Pêdzel P³aski Grzebieniasty 4
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 2 st.
måndag, 25.10.2021

> mer än 2 st.
tisdag, 26.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.11.2021
-
fredag, 5.11.2021

UPS

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.11.2021
-
fredag, 5.11.2021

Rek

1 - 2 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.11.2021

> mer än 2 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 9.2.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ13159
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.66 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ13197
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.38 SEK eller 2600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ13135
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.40 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ13128
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.66 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ13029
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.41 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ13180
Tillgänglighet: tillgänglig!

33.39 SEK eller 2300 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ13142
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.66 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ13173
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.64 SEK eller 2400 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87013
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.47 SEK 25.90 SEK
eller 1800 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87047
Tillgänglighet: tillgänglig!

54.71 SEK 51.82 SEK
eller 3700 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87045
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.23 SEK 41.87 SEK
eller 3000 poäng

-6%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87028
Tillgänglighet: tillgänglig!

16.73 SEK 15.68 SEK
eller 1100 poäng