Falcon

Falcon 935010 Pêseta 160mm z zamkiem DD.935.010

Pêseta 160mm z zamkiem DD.935.010 - Image 1
Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC935010
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
38.72 SEK eller 2600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareFalcon
ProduktkodFLC935010
Vikt:0.04 kg
Ean:8961101482404
Tillagd i katalogen:4.1.2012
TagsAngled-Tweezers

Jednogiêta pêseta (pinceta) z wbudowan± blokad±, wykonana z dobrej jako¶ciowo chirurgicznej stali nierdzewnej oraz d³ugo¶ci ca³kowitej rzêdu 160 mm. Jej koñcówki s± zagiête pod k±tem 45 stopni, nieznacznie wyd³u¿one, ostre i spiczaste. Warto dodaæ, ¿e posiadaj± delikatne rowki (z±bkowanie) od wewnêtrznej strony w swojej czê¶ci roboczej. Prezentowane narzêdzie cechuje siê wysok± trwa³o¶ci± mechaniczn±, jak równie¿ odpowiedni± sprê¿ysto¶ci±. Pomimo tego, ¿e jego czê¶æ chwytna, nie jest ani profilowana, ani powlekana, to jednak dziêki poprawnemu wywa¿eniu ca³kiem dobrze le¿y w d³oni i umo¿liwia pewny chwyt, pozwalaj±c tym samym na ergonomiczn± pracê. Omawiana pêseta jest dedykowana do stosowania przede wszystkim w stomatologii oraz chirurgii, jednak z powodzeniem mo¿na j± równie¿ wykorzystaæ w wielu pracach modelarskich. W pierwszej kolejno¶ci mo¿na j± zastosowaæ do monta¿u detali modelarskich, takich jak chocia¿by: elementy kabiny pilota, wyposa¿enie pok³adowe statków i okrêtów (zw³aszcza w skali 1:350 i 1:700), czê¶ci kabiny pasa¿erskiej samochodu osobowego czy ciê¿arowego, jak równie¿ zewnêtrznego wyposa¿enia wie¿ wozów bojowych. Oka¿e siê równie¿ przydatna przy monta¿u elementów figurek oraz ich oporz±dzenia. Dziêki temu, ¿e jej koñcówki s± zakrzywione pozwala na ³atwiejszy monta¿ detali w zag³êbieniach albo miejscach trudniej dostêpnych. Natomiast z±bkowanie jej koñcówek zmniejsza ryzyko przypadkowego wysuniêcia siê przytrzymywanej czê¶ci. Omawiana pêseta znajdzie tak¿e zastosowanie przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu. Inne mo¿liwe zastosowanie to zaginanie oraz wyginanie drutu miedzianego albo aluminiowanego z pomoc± takich narzêdzi jak chocia¿by Handle bending tool. Oka¿e siê równie¿ u¿yteczna przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kartonowym, kolejowym oraz drewnianym – tak¿e przy monta¿u takielunku oraz o¿aglowania. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± bardzo szerokie! Powi±zane produkty to na przyk³ad: Pêseta z zamkiem i zatrzaskiem 150mm DD.930.050, Pêseta z zamkiem College TOE 150mm DD.911.050 albo Excel 6" curved pointed tweezers.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Pêseta 160mm z zamkiem DD.935.010
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 22.6.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
måndag, 5.7.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 4.1.2012
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC906050
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.62 SEK eller 3700 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC945010
Tillgänglighet: tillgänglig!

39.50 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC910050
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.02 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC500130
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.02 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC979130
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.82 SEK eller 3200 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC500115
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.42 SEK eller 2500 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC930050
Tillgänglighet: tillgänglig!

51.20 SEK eller 3400 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC920010
Tillgänglighet: tillgänglig!

39.50 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC500160
Tillgänglighet: tillgänglig!

52.76 SEK eller 3600 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC946010
Tillgänglighet: tillgänglig!

43.40 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC944010
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.42 SEK eller 3400 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC911050
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.58 SEK eller 2800 poäng