Betexa

Betexa 2041 Prom Kosmiczny Atlantis

Prom Kosmiczny Atlantis - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Betexa
Produktkod: BET2041
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 14.5.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
104.26 SEK -12% 91.52 SEK eller 7000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareBetexa
ProduktkodBET2041
Vikt:0.18 kg
Ean:8590632020412
Skala1:72
Tillagd i katalogen:28.11.2011
TagsSpace-shuttle

Stopieñ trudno¶ci: ¶redni
Ilo¶æ czê¶ci: ponad 150
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami i opisem: 12

wielko¶æ modelu po sklejeniu:

 • d³ugo¶æ: 320mm
 • szeroko¶æ: 220mm

SKALA 1:72

Eksploracja przestrzeni kosmicznej jest jednym z najwiêkszych dokonañ ludzkoœci. Wraz z pierwszymi krokami cz³owieka w kosmosie i na ksiê¿ycu, przysz³oœæ Ziemi zosta³a pchniêta na nowe tory. Pierwsze rakiety zaprojektowane do podró¿y kosmicznych mog³y byæ wszak¿e u¿yte tylko jeden raz, co skutkowa³o rosn¹cymi kosztami wypraw. Wkrótce sta³o siê jasne, ¿e skuteczny podbój kosmosu nie bêdzie móg³ byæ kontynuowany przy wykorzystaniu tak kosztownych technologii. W 1972 roku, NASA, Amerykañska Agencja Kosmiczna rozpoczê³a badania nad statkiem kosmicznym wielokrotnego u¿ytku. Rezultatem projektu by³o po³¹czenie rakiety i samolotu okreœlone mianem promu kosmicznego. Prom wraz z ogromnym zbiornikiem paliwa mo¿e byæ wystrzelony w przestrzeñ kosmiczn¹ dziêki sile trzech w³asnych silników oraz dwóch rakiet pomocniczych. Sam w sobie prom osi¹ga wymiary œredniej wielkoœci odrzutowego samolotu pasa¿erskiego, przewo¿¹c za³ogê oko³o siedmiu osób, a przede wszystkim ³adunek. Flota promów kosmicznych da³a nam nowe mo¿liwoœci rozwoju dzia³añ w kosmosie. Satelity mog¹ byæ umieszczane na orbicie w³aœnie przez promy kosmiczne, podobnie jak komponenty stacji kosmicznych, które w przysz³oœci mog¹ zostaæ u¿yte jako punkty startowe do dalszej eksploracji kosmosu.
Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Prom Kosmiczny Atlantis
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 14.5.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
torsdag, 27.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 28.11.2011
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: New Ware
Produktkod: NWR-AM0030
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.35 SEK eller 4100 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev05673
Tillgänglighet: tillgänglig!

551.33 SEK eller 37100 poäng

-5%

Skala: 1:100
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam60402
Tillgänglighet: tillgänglig!

567.97 SEK 537.93 SEK
eller 36400 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev05674
Tillgänglighet: tillgänglig!

551.33 SEK eller 37100 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev04544
Tillgänglighet: tillgänglig!

232.74 SEK eller 15700 poäng

Skala: n/a
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: hasTH06
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.73 SEK eller 6100 poäng

Skala: 1:144
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev04736
Tillgänglighet: tillgänglig!

447.30 SEK eller 30100 poäng

Skala: 1:200
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: has10729
Tillgänglighet: tillgänglig!

249.38 SEK eller 16800 poäng