Airfix

Airfix 05281 RAF AIr Sea Rescue Launch

RAF AIr Sea Rescue Launch - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Airfix
Produktkod: afx05281
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 27.5.2018
139.65 SEK eller 9800 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareAirfix
Produktkodafx05281
Vikt:0.26 kg
Ean:5014429052811
Skala1:72
Storlek266 x 70 mm
Antal delar158
Målning/ bild21 24 27 33 34 55 70 
Tillagd i katalogen:30.10.2004
TagsRAF-WWII-Rescue
Podczas II Wojny Œwiatowej S³u¿by Ratownictwa Morskiego (ASR) RAF odegra³y kluczow¹ rolê w uratowaniu tysiêcy doskonale wyszkolonych za³óg alianckich samolotów, prowadz¹c akcje ratunkowe wokó³ Wysp Brytyjskich a tak¿e w innych rejonach morskich gdzie toczy³a siê wojna. Blisko wspó³pracuj¹c z Royal Navy ASR u¿ywa³o zarówno samolotów jak i szybkich ³odzi do wykonywania swoich misji. Jedn¹ z najs³ynniejszych by³ produkowany przez British Power Boat Company TYp 2 63 ft HSL, znany jako 'Whaleback'- 'grzbiet wieloryba', ze wzglêdu na swój charakterystyczny wygiêty pok³ad. Innym, równie czêsto u¿ywanym okreœleniem by³o 'Spitfire ASR'. Jednostka zaprojektowana w 1937 roku przez Huberta Scott-Paine'a, zaczê³a byæ wprowadzana do s³u¿by w po³owie roku 1940. Pocz¹tkowo wyposa¿enie obronne stanowi³y dwie obrotowe wie¿yczki przeciwlotnicze Armstrong-Whitworth, ka¿da z pojedynczym karabinem maszynowym Vickers. Po fatalnym rajdzie na Dieppe w sierpniu 1942 roku, kiedy kilka jednostek zosta³o zniszczonych, zdecydowano siê zamontowaæ dodatkowe dwa karabiny maszynowe, po jednym na obu burtach oraz dzia³ko kaliber 20mm w czêœci rufowej, specjalnie w celach monta¿owych wzmocnionej. Rozbudowano tak¿e opancerzenie, szczególnie kabiny i choæ naturalnie zwiêkszy³o to ciê¿ar jednostki to nadal dziêki 500-konnej jednostce napêdowej Napier Sea Lions ( przekonstruowany silnik lotniczy ) rozwija³a ona w pe³ni satysfakcjonuj¹c¹ prêdkoœæ maksymaln¹ 36 wêz³ów i mia³a zasiêg oko³o 500 mil przy œredniej prêdkoœci 25 wêz³ów. Za³ogê stanowi³o 9 osób, wliczaj¹c w to kapitana i personel medyczny. Bazy ASR mieœci³y siê g³ównie na po³udniowo - wschodnim wybrze¿u Wielkiej Brytanii, znanym jako Hellfire Corner, ze wzglêdu na du¿¹ iloœæ wypadków powodowanych ci¹g³ymi walkami powietrznymi nad Kana³em La Manche i Morzem Pó³nocnym. Pocz¹tkowo jednostki ratunkowe ASR by³y malowane na jaskrawe ¿ó³to - czarne barwy dla lepszej widocznoœci jednak¿e ze wzglêdu na coraz czêstsze ataki ze strony niemieckiego lotnictwa uznano za konieczne u¿ywanie kamufla¿owych kolorów szarych. W 1944 roku ASR RAF mia³ na swoim wyposa¿eniu ponad 300 szybkich ³odzi ratunkowych dziêki czemu mo¿liwe by³o objêcie obszarem ich dzia³ania ca³ego wybrze¿a Wielkiej Brytanii i wielu innych wa¿nych obszarów na Morzu Œródziemnym czy nawet Oceanie Indyjskim. Tak¿e Malta po atakach w 1941 roku zdecydowa³a siê na utworzenie bazy ASR jeszcze w tym samym roku i tylko do grudnia 1942 roku uratowano 125 cennych za³óg.

Type Two HSL to okre¶lenie klasy brytyjskich du¿ych ³odzi motorowych z okresu II wojny ¶wiatowej. D³ugo¶æ pojedynczej jednostki tego typu wynosi³a 19 metrów, a wyporno¶æ nie przekracza³a 22 ton. Napêd zapewnia³y 3 silniki Napier Sea Lion o mocy 500 KM ka¿dy. Prêdko¶æ maksymalna dochodzi³a do 36 wêz³ów, a uzbrojenie pojedynczej ³odzi tego typu sk³ada³o siê najczê¶ciej z dwóch karabinów maszynowych kal. 7,7 mm.

£odzie motorowe Type Two HSL zosta³y zaprojektowane przez Huberta Scott-Paine’a w 1937 roku dla firmy British Power Boat Company. Przy projektowaniu ³odzi  tego typu po³o¿ono szczególny nacisk na mo¿liwie jak najwy¿sz± prêdko¶æ maksymaln±, zwrotno¶æ oraz funkcjonalno¶æ. £odzie tego typu by³y u¿ywane na szerok± skalê przez RAF Sea Rescue Service, czyli specjaln± s³u¿bê zajmuj±c± siê ratowaniem brytyjskich i alianckich pilotów, którzy byli zmuszeni l±dowaæ na wodzie. Pierwsze ³odzie tego typu wesz³y do s³u¿by w po³owie 1940 roku, a ich produkcja trwa³a w latach 1940-1942. W sumie powsta³o ok. 70 ³odzi tego typu. Warto dodaæ, ¿e specjalnie zmodyfikowane ³odzie Type Two HSL wziê³y udzia³ w rajdzie na Dieppe w 1942 roku.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: RAF AIr Sea Rescue Launch
Tillagd i katalogen: 30.10.2004
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Plastruct
Produktkod: PLS90661
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.66 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Plastruct
Produktkod: PLS90671
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.91 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-07
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-03
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-09
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-05
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-02
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.41 SEK eller 9300 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-08
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-04
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.41 SEK eller 9300 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-06
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.06 SEK eller 4800 poäng

Tillverkare: RB-Model
Produktkod: RBM006_25
Tillgänglighet: tillgänglig!

3.96 SEK eller 300 poäng