AK-Interactive

AK-Interactive 604 Round Brushes 2 Synthetic

Round Brushes 2 Synthetic - Image 1
Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-604
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
20.67 SEK eller 1500 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAK-Interactive
ProduktkodAKI-604
Vikt:0.01 kg
Ean:8436535576048
Tillagd i katalogen:24.4.2013
TagsBrush Standard-Brush Synthetic-Brush

Pêdzel modelarski o okr±g³ym w³osiu, któremu producent nada³ oznaczenie „2”. Posiada trzonek w kolorze pomarañczowym, który jest poprawnie wywa¿ony oraz zapewnia nienajgorsz± ergonomiê oraz komfort pracy. Do wytworzenia jego w³osia zastosowano w³ókna syntetyczne, które w stosunku do w³osi naturalnych cechuj± siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz ogólnie lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Producent podkre¶la równie¿ ich d³ug± ¿ywotno¶æ. Omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Warto dodaæ, ¿e mo¿na go równie¿ stosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. Rzecz jasna g³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest precyzyjne malowanie popiersi i figurek (na przyk³ad w skali 1:16. 1:32 i 1:35 lub o wielko¶ci 120 mm, 75 mm czy 54 mm), jak równie¿ detali modeli plastikowych, takich jak chocia¿by: elementy kabiny pasa¿erskiej samochodu w skali 1:24, niewielkie czê¶ci motocykla w skali 1:12 albo elementy wyposa¿enia pok³adowego okrêtów w skali 1:200 i 1:350. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia, prezentowany pêdzel mo¿na równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. W przypadku realizowania zadañ zwi±zanych z weatheringiem uzupe³nieniem omawianego narzêdzia mog± byæ na przyk³ad, takie pêdzle jak: Weathering Brush Saw Shape lub Weathering Brush Fan Shape. Warto równie¿ dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê (element metalowy ³±cz±cy w³osie z trzonkiem). W tym ostatnim przypadku mo¿e to prowadziæ do nie zachowywania przez w³osie odpowiedniego kszta³tu. Po¿±danym dzia³aniem przy mieszaniu farb jest równie¿ ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: Pippetes (small size) albo Pipette-Set (6pcs.)) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: ALUMINUM PALLET 10 WELLS lub MODELING PAINT WELLS) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Moisture-Retaining Palette For Acrylic Paints – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: PERFECT CLEANER lub CLEANER (100ml). Natomiast farby olejne nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Round Brushes 4 Synthetic, A.MIG 8614 2 SYNTHETIC ROUND BRUSH albo PÊDZEL TRÓJK¡TNY TRZONEK SYNTETYCZNY OKR¡G£Y 2

Round Brushes 2 Synthetic

AK-Interactive Round brushes are incredibly versatile; a must have, something that no modeler should be without. Nearly anything can be achieved; application of a base coat on a large surface, through to chipping effects or the finest detail. AK-Interactive  line of round brushes have been designed by modelers for modelers; the brushes are made with high quality long lasting synthetic fibers designed to stand up to the most rigorous of paint products. Recommend products: Round Brushes 4 Synthetic, A.MIG 8614 2 SYNTHETIC ROUND BRUSH and PÊDZEL TRÓJK¡TNY TRZONEK SYNTETYCZNY OKR¡G£Y 2

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Round Brushes 2 Synthetic
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 6 st.
måndag, 25.10.2021

> mer än 6 st.
tisdag, 9.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 6 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 6 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 17.11.2021
-
fredag, 19.11.2021

UPS

1 - 6 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 6 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 17.11.2021
-
fredag, 19.11.2021

Rek

1 - 6 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.11.2021

> mer än 6 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 23.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 24.4.2013
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ14002
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.17 SEK eller 1600 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-663
Tillgänglighet: tillgänglig!

125.93 SEK eller 8800 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-602
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.67 SEK eller 1500 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-600
Tillgänglighet: tillgänglig!

19.67 SEK eller 1400 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-601
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.93 SEK eller 1300 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-603
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.42 SEK eller 1500 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-605
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.42 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-607
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.66 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-606
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.67 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-579
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.41 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-577
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.42 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-580
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.17 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-578
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.66 SEK eller 1700 poäng