Vallejo

Vallejo P54050 Round Toray #050

Round Toray #050 - Image 1
Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP54050
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 25.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
36.39 SEK eller 2600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareVallejo
ProduktkodVALP54050
Vikt:0.02 kg
Ean:8429551540506
Tillagd i katalogen:2.12.2010
TagsPointed-Brush

Pêdzel modelarski o bardzo cienkim i okr±g³ym w³osiu typu pointed brush, którego wielko¶æ zosta³a oznaczona przed producenta jako „050”. Posiada trzonek o okr±g³ym przekroju, w kolorze br±zowym i z³otym, który nieznacznie zwê¿a siê przy skuwce. Natomiast do produkcji jego w³osia zastosowano wysokiej jako¶ci w³ókna sztuczne wykonane z mocnego, syntetycznego nylonu, a nie jak w przypadku wiêkszo¶ci pêdzli tego typu z w³ókien poliestrowych. Takie rozwi±zanie poprawia ch³onno¶æ w³osia, jak równie¿ zwiêksza jego ¿ywotno¶æ. W porównaniu z w³osiami naturalnymi co do zasady cechuje siê wyra¼nie wiêksz± odporno¶ci± na rozpuszczalniki oraz lepsz± wytrzyma³o¶ci± mechaniczn±. Dziêki temu, omawiany pêdzel mo¿na z powodzeniem zastosowaæ do nak³adania takich farb jak na przyk³ad: emaliowe, olejne czy tzw. metalizery, bez ryzyka szybszego zu¿ycia siê w³osia. Oka¿e siê równie¿ przydatny przy pracy z washami. Rzecz jasna mo¿na go równie¿ zastosowaæ do malowania farbami akrylowymi, jednak przyjmuje siê, ¿e do tego typu zadañ lepiej nadaj± siê pêdzle o w³osiu naturalnym. G³ównym zadaniem omawianego narzêdzia jest malowanie elementów popiersi, figurek oraz ich oporz±dzenia - na przyk³ad w skali 1:35, 1:48 czy 1:72 lub o wielko¶ci 120 mm, 90 mm 75 mm czy 54 mm. Jednak oka¿e siê ono równie¿ bardzo przydatne przy pracy z ma³ymi elementami modeli plastikowych, takimi jak chocia¿by: szczegó³y wyposa¿enia kabiny pilota w samolotach i ¶mig³owcach w skali 1:72, drobne detale zamków armat czo³gowych lub artylerii holowanej w skali 1:35 albo czê¶ci wyposa¿enia pok³adowego statków i okrêtów w skali 1:700. Znajdzie tak¿e zastosowanie przy malowaniu dioram oraz winiet. Ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci jego w³osia mo¿na je równie¿ z powodzeniem wykorzystaæ do ciê¿szych prac malarskich, takich jak chocia¿by: technika suchego pêdzla (tzw. drybrushing), patynowanie czy wcieranie suchych pigmentów. Warto dodaæ, ¿e podobnie jak w przypadku pracy z innymi pêdzlami, zaleca siê nabieraæ farbê maksymalnie do ok. 50%, a najlepiej ok. 30% d³ugo¶ci w³osia, jak równie¿ dbaæ o to, aby nie dosta³a siê ona pod skuwkê. Natomiast w toku mieszania farb, po¿±danym dzia³aniem jest ich przelanie za pomoc± specjalistycznej pipety albo aplikatora (na przyk³ad: PIPETTE SET S-L X3EACH albo Dropper 5 in 1) do kuwety malarskiej (na przyk³ad: Paleta do mieszania farb 18x8,5cm lub Color Palette 12 in 1) i mieszanie substancji dopiero w tym ostatnim naczyniu. Dziêki temu zdecydowanie zmniejszy siê zu¿ycie prezentowanego pêdzla, a jednocze¶nie zminimalizuje ryzyko dostania siê farby pod jego skuwkê. Natomiast w przypadku pracy z mokr± palet± - tak± jak chocia¿by WET PALETTE lub Mokra Paleta – omawiany pêdzel nale¿y najpierw zamoczyæ w wodzie, osuszyæ na rêczniku papierowym albo szmatce i dopiero pó¼niej pobieraæ farbê z palety, jednocze¶nie formuj±c go do jego pierwotnego kszta³tu. Podobnie jak w przypadku ka¿dego innego pêdzla, bardzo istotne jest jego odpowiednie i mo¿liwie szybkie umycie po zakoñczeniu pracy. W przypadku farb akrylowych mo¿na zastosowaæ zwyk³± wod± kranow± – ewentualnie z niewielkim dodatkiem myd³a albo p³ynu do mycia naczyñ. W przypadku wiêkszych zabrudzeñ mo¿na zastosowaæ takie substancje, jak na przyk³ad: Mr.Brush Cleaner Liquid (110 ml) albo PERFECT CLEANER. Natomiast farby emaliowe nale¿y usuwaæ przeznaczonymi do tego p³ynami specjalistycznymi (chocia¿by: Brush Cleaner Painta Clean 100ml), ale mo¿na te¿ spróbowaæ wykorzystaæ do tego celu terpentynê lub benzynê lakow±. Po umyciu pêdzla zaleca siê jego delikatne uformowanie w pierwotny kszta³t i odstawienie do wyschniêcia w pozycji pionowej, w³osiem do góry. W celu wyd³u¿enia ¿ywotno¶ci w³osia omawianego pêdzla, jak równie¿ nadania mu jak najbardziej po¿±danego kszta³tu po umyciu, mo¿na zastosowaæ takie ¶rodki jak: lub 28890 Brush Restorer. Produkty powi±zane to na przyk³ad: Pêdzel Synetyczny 5/0, Painta Luxus, size 5/0 albo /5 Synthetic round brush with brown tip.

 

Uwaga: Zdjêcie zbiorcze ma na celu u³atwienie porównania rozmiarów poszczególnych pêdzli. Niniejsza pozycja obejmuje jeden pêdzel o rozmiarze podanym w nazwie produktu.

Poszczególne rozmiary wystêpuj± w naszym katalogu jako niezale¿ne pozycje, zwykle ró¿ni±ce siê cen±.

NIe wiesz jaki pêdzel wybraæ?

Przeczytaj nasz poradnik po¶wiêcony tematyce pêdzli modelarskich

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Round Toray #050
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
måndag, 25.10.2021

> mer än 1 st.
tisdag, 26.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.11.2021
-
fredag, 5.11.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 2.11.2021
-
torsdag, 4.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 3.11.2021
-
fredag, 5.11.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 8.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 2.12.2010
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP15002
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.62 SEK eller 3100 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP54000
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.39 SEK eller 2600 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP54100
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.39 SEK eller 2600 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP15003
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.36 SEK eller 3300 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP54020
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.39 SEK eller 2600 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP54030
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.39 SEK eller 2600 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP54040
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.39 SEK eller 2600 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP15030
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.62 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP15020
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.62 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP18100
Tillgänglighet: tillgänglig!

50.35 SEK eller 3500 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP54003
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.62 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALP54005
Tillgänglighet: tillgänglig!

52.35 SEK eller 3700 poäng