Mr.Hobby

Mr.Hobby SF-284 Mr. Surfacer 1000, 40ml

SF-284 Mr. Surfacer 1000, 40ml - Image 1
Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-SF-284
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 28.9.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
62.33 SEK eller 4400 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareMr.Hobby
ProduktkodGUN-SF-284
Vikt:0.10 kg
Ean:4973028515992
Kapacitet40ml
Tillagd i katalogen:28.12.2006
TagsPutty

Wysokiej jako¶ci, jednoczê¶ciowy podk³ad, który z powodzeniem mo¿na te¿ wykorzystaæ w charakterze szpachlówki. Prezentowana substancja zosta³a umieszczona w szklanej buteleczce o objêto¶ci 40 ml. W czasie nak³adania ma ciemnoszary kolor, natomiast po wyschniêciu jest jasnoszara. Jej konsystencja jest p³ynna i po¶rednia pomiêdzy innymi produktami z serii Mr. Surfacer: SF-285 Mr. Surfacer 500, 40ml oraz SF-284 Mr. Surfacer 1000, 40ml. Cechuje siê ¶wietn± przyczepno¶ci± do tworzyw sztucznych (zw³aszcza polistyrenu) oraz dobr± do ¿ywic modelarskich i elementów fototrawionych. Producent podkre¶la, ¿e wyschniêta powierzchnia jest niemal idealnie g³adka i bardzo ³atwa do dalszej obróbki. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wydziela w czasie pracy raczej nieprzyjemny zapach, z tego wzglêdu zaleca siê dobre wentylowanie pomieszczenia. Prezentowana substancja nadaje siê do niwelowania bardzo ma³ych ubytków, szpar czy niedoskona³o¶ci modelu plastikowego albo figurek. Zdecydowanie nie jest przeznaczona do szpachlowania wiêkszych ubytków. W celu osi±gniêcia optymalnego efektu rekomenduje siê na³o¿enie jej kliku warstw albo wykorzystanie razem z produktami z serii Mr.Surfacer – zw³aszcza SF-285 Mr. Surfacer 500, 40ml. W porównaniu z innymi masami szpachlowymi, cechuje siê bardzo krótkim czasem schniêcia. Gotowo¶æ do wstêpnej obróbki osi±ga po kilku-kilkunastu minutach (w zale¿no¶ci od grubo¶ci na³o¿onej warstwy oraz temperatury otoczenia), a ju¿ po ok. 40-50 minutach mo¿na j± poddawaæ szlifowaniu i polerowaniu! Warto dodaæ, ¿e prezentowana substancja mo¿e byæ te¿ nak³adana starym pêdzlem modelarskim na pancerze kad³ubów i wie¿ czo³gów, aby w ten sposób podkre¶liæ ich fakturê. Tym samym pozwoli w bardzo ³atwy sposób o¿ywiæ modele takich wozów jak chocia¿by: M4 Sherman, Matilda Mk. II, Char B1 bis czy T-34. Jednak Mr. Surfacer 1000 jest przede wszystkim ¶wietnym podk³adem, który zapewnia wprost fantastyczne krycie oraz nadaje powierzchni g³adk± fakturê, doskonale nadaj±c± siê do dalszych prac malarskich. Nierzadko wystarczy 1 lub 2 jego warstwy, aby uzyskaæ po¿±dany efekt. Pozwala te¿ uwypukliæ ró¿nego typu b³êdy czy niedoskona³o¶ci, powsta³e w czasie wycinania, szlifowania czy waloryzowania elementów modelu, które wymagaj± jeszcze obróbki przed pomalowaniem. Przy nak³adaniu prezentowanej substancji chemicznej mo¿na spróbowaæ wykorzystaæ plastikow± szpatu³k± lub specjalistyczny aplikator ze stali (na przyk³ad: Nak³adacz modelarski nr4 lub Nak³adacz modelarski nr7), ale najlepiej sprawdzi siê w tej roli pêdzelek modelarski i aerograf. W tym ostatnim przypadku zaleca siê jednak jej rozcieñczenie rozpuszczalnikiem Mr. Color Thinner (na przyk³ad: T-102 Mr.Color Thinner lub T-104 Mr.Color Thinner). Po ca³kowitym utwardzeniu mo¿na j± bezproblemowo szlifowaæ i polerowaæ, przy czym rekomenduje siê do tego celu zastosowanie papieru ¶ciernego przeznaczonego do pracy „na mokro” o gradacji P1000 lub wiêkszej (na przyk³ad: WET SANDPAPER 1200 albo Sand Paper Set Fine). Warto dodaæ, ¿e wraz z up³ywem czasem (nawet przy w³a¶ciwym przechowywaniu, w szczelnie zamkniêtym pojemniku) prezentowana substancja wykazuje tendencjê do gêstnienia. Aby przywróciæ jej w³a¶ciw± lepko¶æ i konsystencjê nale¿y wówczas dodaæ niewielka ilo¶æ Mr. Color Thinner i starannie j± wymieszaæ. Bez w±tpienia Mr. Surfacer 1000 oka¿e siê u¿yteczny zarówno jako szpachlówka, przeznaczona do drobnych prac wykoñczeniowych, ale przede wszystkim jako ¶wietny podk³ad, który bêdzie pomocny przy budowie dowolnego modelu plastikowego w dowolnej skali. Produkty powi±zane to chocia¿by: B-519 Mr. Surfacer 1000 Spray, SF-287 Mr.Primer Surfacer 1000 albo SF-290 Mr.Mahogany Surfacer 1000.

 


Nie wiesz jakie farby kupiæ? Mo¿e w decyzji pomo¿e Ci który¶ z naszych poradników:

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: SF-284 Mr. Surfacer 1000, 40ml
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 19 st.
tisdag, 28.9.2021

> mer än 19 st.
torsdag, 30.9.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 - 19 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 19 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 7.10.2021
-
måndag, 11.10.2021

UPS

1 - 19 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 5.10.2021
-
torsdag, 7.10.2021

> mer än 19 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 7.10.2021
-
måndag, 11.10.2021

Rek

1 - 19 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 11.10.2021

> mer än 19 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 13.10.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 28.12.2006
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg
-9%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam87112
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.47 SEK 25.11 SEK
eller 1800 poäng

Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru09922
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.86 SEK eller 3200 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-SF-291
Tillgänglighet: tillgänglig!

94.25 SEK eller 6600 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-SF-288
Tillgänglighet: tillgänglig!

94.25 SEK eller 6600 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-SF-287
Tillgänglighet: tillgänglig!

74.80 SEK eller 5200 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-SF-285
Tillgänglighet: tillgänglig!

62.33 SEK eller 4400 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-SF-286
Tillgänglighet: tillgänglig!

62.33 SEK eller 4400 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-SF-290
Tillgänglighet: otillgängligt för tillfället

94.25 SEK eller 6600 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-B-529
Tillgänglighet: tillgänglig!

155.36 SEK eller 10900 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-P-123
Tillgänglighet: tillgänglig!

71.56 SEK eller 5000 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-B-526
Tillgänglighet: tillgänglig!

155.36 SEK eller 10900 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-B-527
Tillgänglighet: tillgänglig!

155.36 SEK eller 10900 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-B-524
Tillgänglighet: tillgänglig!

138.40 SEK eller 9700 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-B-515
Tillgänglighet: tillgänglig!

118.70 SEK eller 8300 poäng