GPM

GPM 0312 SMS SEYDLITZ

SMS SEYDLITZ - Image 1
Skala: 1:200
Tillverkare: GPM
Produktkod: GPM0312
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 31.1.2016
363.83 SEK -25% 272.71 SEK eller 20800 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareGPM
ProduktkodGPM0312
Vikt:0.48 kg
Skala1:200
Tillagd i katalogen:6.5.2015
TagsSMS-Seydlitz

SMS Seydlitz by³ niemieckim kr±¿ownikiem liniowym (wg. klasyfikacji niemieckiej z pocz±tku XX wieku – wielkim kr±¿ownikiem) z okresu I wojny ¶wiatowej. Stêpka pod tê jednostkê zosta³a po³o¿ona w 1911 r., wodowanie nast±pi³o w marcu 1912 r., a wej¶cie do s³u¿by w Kaiserliche Marine – w 1913 roku. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 200,6 m, przy szeroko¶ci 28,5 metrów. Wyporno¶æ pe³na dochodzi³a do ok. 28.600 ton, a prêdko¶æ maksymalna – do ok. 26-27 wêz³ów. Uzbrojenie pok³adowe, w chwili wodowania, sk³ada³o siê z 10 dzia³ kal. 280 mm umieszczonych w piêciu wie¿ach po dwa dzia³a, 12 dzia³ kal. 150 mm oraz 12 dzia³ kal. 88 mm.

SMS Seydlitz by³ jedynym swojej klasy. Jego projekt zosta³ oparty o wcze¶niejsze kr±¿owniki liniowe klasy Moltke, przy czym nowy okrêt zosta³ wyra¼nie powiêkszony w stosunku do poprzedników w celu nadania jednostce jak najlepszej dzielno¶ci morskiej i zapewnieniu wysokiej odporno¶ci na uszkodzenia. Co ciekawe, w porównaniu z jednostkami klasy Moltke zachowano dok³adnie takie samo uzbrojenie! Generalnie, SMS Seydlitz mo¿na uznaæ za jednostkê udan± o stosunkowo silnym uzbrojeniu, dobrej prêdko¶ci maksymalnej oraz bardzo wysokiej dzielno¶ci morskiej. Kr±¿ownik bra³ udzia³ w bardzo wielu bitwach w czasie I wojny ¶wiatowej, m.in.: w 1915 r. wzi±³ udzia³ w batalii na £awicy Dogger (ang. Dogger Bank), a w 1916 r. walczy³ w bitwie jutlandzkiej, gdzie zosta³ zreszt± powa¿nie uszkodzony, ale powróci³ szczê¶liwie do portu. Przez krótki okres czasu w 1915 r. dzia³a³ równie¿ na Ba³tyku. SMS Seydlitz, po zakoñczeniu I wojny ¶wiatowej, zosta³ internowany w brytyjskiej bazie w Scapa Flow, gdzie zosta³ zatopiony przez w³asn± za³ogê w dniu 21 czerwca 1919 roku. Kilka lat pó¼niej zosta³ wydobyty z dna przez Brytyjczyków i z³omowany w latach 1928-1930.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: SMS SEYDLITZ
Tillagd i katalogen: 6.5.2015
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:350
Tillverkare: Hobby Boss
Produktkod: HBB86510
Tillgänglighet: tillgänglig!

1036.28 SEK eller 67500 poäng