Trumpeter

Trumpeter 05364 SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy

SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy - Image 1
Skala: 1:350
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru05364
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 13.5.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
663.16 SEK eller 44600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareTrumpeter
Produktkodtru05364
Vikt:0.67 kg
Ean:9580208053646
Skala1:350
Tillagd i katalogen:8.9.2020
TagsSMS-Viribus-Unitis

SMS Viribus Unitis by³ austrowêgierskim pancernikiem (tzw. drednotem) z kresu I wojny ¶wiatowej. Stêpka pod tê jednostkê zosta³a po³o¿ona w 1910 r., wodowanie nast±pi³o w czerwcu 1911 r., a wej¶cie do s³u¿by w Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine – w 1912 roku. D³ugo¶æ okrêtu wynosi³a 152,2 m, przy szeroko¶ci 27,3 metrów. Wyporno¶æ pe³na dochodzi³a do ok. 21.600 ton, a prêdko¶æ maksymalna – do ok. 20 wêz³ów. Uzbrojenie pok³adowe, w chwili wodowania, sk³ada³o siê miêdzy innymi z: 12 dzia³ kal. 305 mm umieszczonych w czterech wie¿ach po trzy dzia³a, 12 dzia³ kal. 150 mm czy 18 dzia³ kal. 70 mm.

SMS Viribus Unitis by³ jednym z czterech pancerników nale¿±cych do klasy Tegethoff. Jednostki tego typu by³y pierwszymi, i zarazem ostatnimi, drednotami, które s³u¿y³y w marynarce Austro-Wêgier. Jednostki tego typu posiada³y nowoczesne jak na owe czasy wie¿e trójdzia³owe, z wysokiej jako¶ci armatami produkcji Skody. Równie¿ ich opancerzenie czy ogólne w³a¶ciwo¶ci bojowe by³y zbli¿one do potencjalnego przeciwnika, czyli w³oskiego pancernika typu Dante Allighieri. Natomiast wyra¼nie ustêpowa³y prêdko¶ci± w³oskim drednotom typu Conte di Cavour. Jednym z pancerników tego w³a¶nie typu by³ SMS Viribus Unitis, który zosta³ zbudowany w stoczni w Stabilimento Tecnico Triestino w Trie¶cie. Jednostka, tu¿ przed wybuchem I wojny ¶wiatowej, os³ania³a ucieczkê niemieckich jednostek SMS Goebben oraz SMS Breslau do Turcji. W 1915 roku jednostka wziê³a udzia³ w bombardowaniu Ankony, by pó¼niej – a¿ do czerwca 1918 r. – pozostawaæ w porcie w Puli. W czerwcu 1918 r. jednostka podjê³a próbê przerwania blokady na cie¶ninie Otranto – by³a  to jego ostatnia operacja bojowa w toku wojny. Jednostka zosta³a zatopiono w nocy z 31 pa¼dziernika na 1 listopada 1918 roku, przez w³oskich p³etwonurków, gdy okrêt by³ ju¿ formalnie przekazany pañstwu Serbów, Chorwatów i S³oweñców.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: SMS Viribus Unitis Austro-Hungarian Navy
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

torsdag, 13.5.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
torsdag, 20.5.2021
-
måndag, 24.5.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
torsdag, 20.5.2021
-
måndag, 24.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 8.9.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:350
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-SM-350-076
Tillgänglighet: tillgänglig!

145.09 SEK eller 9800 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-SM-350-077
Tillgänglighet: tillgänglig!

167.46 SEK eller 11300 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu53262
Tillgänglighet: tillgänglig!

354.97 SEK eller 22700 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu53263
Tillgänglighet: tillgänglig!

100.46 SEK eller 6400 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduBIG5358
Tillgänglighet: tillgänglig!

589.82 SEK eller 37800 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu53264
Tillgänglighet: tillgänglig!

286.70 SEK eller 18400 poäng

Tillverkare: Plastruct
Produktkod: PLS90661
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.80 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: has72129
Tillgänglighet: tillgänglig!

340.67 SEK eller 22900 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Fujimi
Produktkod: fjm112206
Tillgänglighet: tillgänglig!

400.48 SEK eller 26900 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu17501
Tillgänglighet: tillgänglig!

87.08 SEK eller 5600 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-07
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe1-350-07
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:250
Tillverkare: JSC
Produktkod: JSC259
Tillgänglighet: tillgänglig!

116.48 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:700
Tillverkare: Armo
Produktkod: ARM-700-15
Tillgänglighet: tillgänglig!

559.13 SEK eller 37600 poäng